Referat fra formandsmøde 2020

Del indlæg

Referat fra formandsmøde 2020

Referat fra lokalformandsmøde 14.09.2020 i Stenlille Jagtforenings klubhus

Tilstede:
Bjarne Olsen
Orla Hansen
Jan-Ewald Hovmand
Brian Lisborg
Tom Buxbom
Jørgen Vester

Bordet rundt:
Bjarne Olsen fra Midtsjællandske Buejægere kunne fortælle, at man pt. har ca. 45 medlemmer, men han oplyste samtidig, at medlemsantallet løbende falder.
Corona har gennem sæsonen betydet stort fald i deltagelse på træningsaftner.
Prøver har været aflyst, hvilket har givet lidt udfordringer.
Efter den ny Jagttegnsbekendtgørelse kom, blev der mere at se til, bl.a. pga. mulighed for løbende tilmelding og at kravet om haglskydeprøvens beståelse frafaldt i forbindelse med buejagttegn.
På trods af efterspørgsel har man dog måtte afvikle kurser med kun max. 25 deltagere pga. smittetryk.

Orla Hansen fra Bornholmske Buejægere oplyste, at man pt. har 53 medlemmer. Medlemsantallet er her steget voldsomt de senere år, men dette år dog kun med tre nye.
På klippeøen har man intet mærket til corona, hvor man har haft fin tilslutning på alle skydninger gennem sæsonen.

Tom Buxbom fra Sakskøbing Buejægere oplyste, at man har ca. 50 medlemmer, hvoraf kun få kommer fast til de obligatoriske onsdagsskydninger.
I foreningen har man erfaring med, at unge skytter kigger forbi for at prøve bueskydning, hvorfor Buxbom mener at have grundlag for flere unge medlemmer. I den forbindelse diskuterede man i forsamlingen muligheden for tilskud via kommunen.

Dagsorden:
1.
Hvor er FADB på vej hen:

Jørgen Vester har gennem den seneste tid ringet til lokalforeningsformændene, og kan ud fra samtalerne forstå, at man efterlyser mere nærhed fra hovedorganisationen. Hvilket han nu vil gå efter.
Vester pointerede, at det er vigtigt, vi ikke misforstår hinanden, men konstaterede samtidig, at han er klar over, at der er forskel på landsdelene, hvilket vi alle skal have for øje. Lokalforeningernes ønske om bedre kommunikation har blandt andet affødt ideen om de fire nyhedsbreve, hvor det første blev udgivet på FADB’s hjemmeside umiddelbart inden GF.
Hvad er det vi skændes om internt? Hvorfor diskuterer vi med hinanden? Vi vil jo det samme – vi vil på buejagt. Vester gjorde det klart, at det skal vi hele tiden have for øje og det uanset, hvor vi kommer fra.

2.
FADB’s forhold til lokalforeningerne:

Bjarne Olsen oplyste at Midtsjællands Buejægere støtter helt op omkring organisationen. Han mener, at FADB har den fordel, at alt her drejer sig om buejagt – i modsætning til eks. større organisationer.
Lisborg mener, at man skal sælge sig dyrt ved en evt. fusion med DJ, så vi ikke mister politisk indflydelse på sigt.
Vester mener bestemt, at forholdet til lokalafdelingerne er godt mht. til stort set alle foreninger, dog med ganske få undtagelse, et synspunkt alle bakkede op om.
Jan-Ewald Hovmand kunne oplyse, at der dog kun er to-tre lokalforeninger, som lever helt op til den præmis, man har godkendt ved at være en lokalforening. Han oplyste herefter, at man i højere grad hos FADB’s hovedorganisation er begyndt at stille krav til, at lokalforeningerne overholder vedtægterne.

3.
Jagttegnskurser:

Bjarne Olsen fortalte om sit møde med MST, der har planer om at lave kurser for buejagttegnslærere, hvor der opdateres om ændringer af bekendtgørelser m.v., i stil med det kursus de ordinære jagttegnslærere får. Pt. afholdes sådanne kurser i FADB-regi, for at sikre at buejagttegnskurset er ens landet over. Deltager man ikke i kurset, kan man ikke registreres som kursuslære. Bjarne kunne fortælle, at der pt. er 22 jagttegnskursuslærere i foreningen.
Det blev oplyst, at man er begyndt at få aspiranter ind, som vil direkte til buejagttegnsprøven.
Jørgen Vester kunne fortælle, at Østjyske Buejægere er på udkig efter en underviser til deres klubhus. Bjarne Olsen konstaterede i den forbindelse, at det er væsentligt, at sådan en underviser har praktisk erfaring med buejagt.
Brian Lisborg kom ind på, om man skulle overveje at flytte opdateringsdagen af buejagttegnskursuslærerne fra Vejen til Østjyske Buejægere. Hvorfor ikke støtte op omkring de foreninger, der vil hovedorganisationen? Spurgte han! Hvilket der var generel opbakning til.
Det blev aftalt, at man på næste bestyrelsesmøde skal tage stilling til, hvordan man kan hjælpe Østjyske Buejægere i gang med buejagttegnskurser.
Man diskuterede kort hvordan FADB i fremtiden var stillet med hensyn til afvikling af buejagttegnskurset set i lyset af DJ’s tab af kursuslicitation. Her føler man sig tryk, idet FADB afvikler kurser gratis for MST.

4.
Kurser i lokalafdelingerne:

Her tænkte man bl.a. på de kurser, som det David Hauge har afholdt (trimning af buen), hvilke ikke har været afholdt i corona-perioden.
Nogle foreninger har ytret ønske om kurser omkring eks. jagtetik, praktisk buejagt eller anvendelse af camouflage. Det vil man se nærmere på. Jørgen Vester foreslog, at FADB spørger alle lokalforeninger om, hvilke kurser de kunne ønske sig afholdt i lokalforeningerne, da ønskerne jo kan være forskellige fra forening til forening.
Jan-Ewald Hovmand oplyste, at kurserne koster penge for foreningen, men samtidig også at det ikke er målet, at de skal give overskud. Det er dog vigtigt, at deltagerne på kurserne er berettigede til at deltage (altså medlemmer af FADB).
På sigt skal FADB gøre mere opmærksom på, hvad foreningen har at tilbyde, eks. kurser.

5.
Udvikling i buejagten i forhold til Naturstyrelsen:

Jan-Ewald Hovmand ville i denne forbindelse gerne ønske sig en lille opdatering om mødet med Styrelsen og Schweisshundene vedr. eftersøgningsarbejdet på bueskudt stort hjortevildt. Her er oplysningen fra Styrelsen, at dette forløber fornuftigt, om end man endnu ikke har statistiske tal på området. Skulle der være problemer i den henseende kunne Bjarne Olsen gerne tænke sig information vedr. dette, så man evt. kunne gribe ind tidligt.
GDPR – som kan være en udfordring for buejagttegnslærerne – blev diskuteret. Bjarne Olsen foreslår, at man arbejder mod at registrere aspiranter og medlemmer med Jæger-ID i stedet for CPR-nr.

6.
Status på Buejægertræffets placering:

Jørgen Vester orienterede om, at Buejægertræffet i år skulle have været hos Østjyske Buejægere, men det blev jo aflyst, af årsager alle kender. Der arbejdes nu på, at finde location for 2021-træffet, mens Bornholm har budt ind på 2022. Træffet skal altid afholdes sidste hele weekend i august, og Brian Lisborg ytrede ønske om, at lokalforeningerne kunne/ville byde ind med ønske om at stå for afholdelse, men også et samarbejde med DJ i omkring Buejægertræffet blev diskuteret.

7.
Evt.:

Jan-Ewald Hovmand forhørte sig hos formændene, hvordan de forholder sig til kommunikation på hjemmeside og onlinemedier: Skal man være medlem for at have adgang. Bjarne Olsen sagde ja, en holdning, der blev bakket op af de øvrige deltagende formænd.
Det kunne i forsamlingen konstateres, at FADB’s Facebook side desværre bruges af direkte FADB-modstandere, og at siden nu skal ”luses af”, som Hovmand udtrykte det.