Forretningsorden

Forretningsorden, juli 2022

Bestyrelsens opgaver er udtryk i denne forretningsorden.

   1. Facilitere medlemmernes jagtlige og træningsmæssige muligheder, direkte til det enkelte medlem og gennem lokalforeninger og grupper.
   2. Arbejde efter vedtægter og værdigrundlag. Og løbende drøfte og evaluere om disse lever om til foreningens aktuelle virke. I dette arbejde inddrages lokalforeninger, lokalgrupper, medlemmer og andre interessenter.
   3. Påse, at lokalforeningerne, grupper og medlemmerne i deres oprettelse og virksomhed efterlever FADB’s vedtægter og værdigrundlag.
   4. Understøtte og supporterer medlemmer, lokalforeninger og grupper ved løbende kontakt og besøg.
   5. Forestå foreningens løbende forretninger (buejagttegnslærer, MST, samarbejde med andre organisationer, forholde os til landets love og regler på jagtområdet, afholde årsmøde og generalforsamlinger, afholde og supporterer andre FADB arrangementer)
   6. Sørge for at foreningens vedtægter, værdigrundlag og denne forretningsorden er tilgængelige for medlemmerne, på anfordring og på foreningens hjemmeside.
   7. Føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre for foreningen vigtige begivenheder og sørge for, at disse oplysninger er tilgængelige for medlemmerne.
   8. Bestyrelsesmøder
   • Afholde minimum 4 bestyrelsesmøder om året
   • Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden eller på dennes foranledning eller tre af bestyrelsens medlemmer.
   • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dennes medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
   • Bestyrelsen udpeger en sekretær (sekretariatet) og en kasserer eller andre til hjælp ved bestyrelsens daglige forretninger og kan desuden nedsætte sådanne udvalg som skønnes påkrævet til løsning af specielle opgaver.
   • Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye bestyrelsesmedlem fungerer valgperioden ud.
   • Ved formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted.

  Forretningsorden