Standardvedtægter for lokalforeninger under Foreningen af Danske Buejægere
Vedtægter for
<navn på lokalforening>
Lokalforening under Foreningen af Danske Buejægere (FADB)
 
§ 1 Stiftelse
1.1 En lokalforening stiftes af landsformanden eller dennes stedfortræder med hovedbestyrelsens godkendelse og efter de for landsforeningen til enhver tid gældende love.
1.2 Forslag til stiftelse meddeles landsformanden, der gennem meddelelser til hovedbestyrelsen og lokalforeningerne bekendtgør forslaget.
1.3 Der bør ved stiftelsen af en ny lokalforening optages mindst 10 medlemmer.
 
§ 2 Medlemskab
2.1 Enhver jagttegnsberettiget kan optages som medlem, når det forventes, at denne kan efterleve FADB’s formål
2.2 Ved optagelsen indmelder man sig samtidig i landsforeningen (FADB) med de der hørende rettigheder og pligter. Lokalforeningen foretager tilmelding til FADB, og er i øvrigt ikke ansvarlig for medlemmers forhold til landsforeningen.
2.3 Et medlem kan samtidig være medlem at mere end én lokalforening.
2.4 Formanden for lokalforeningen er ansvarlig for, at hovedbestyrelsen skriftligt bliver underrettet om optagelse af nye medlemmer, senest 14 dage efter optagelsen.
2.5 Lokalforeningen kan optage aspiranter til jagttegnsprøven som lokalforeningsmedlemmer i ét år, uden disse er medlemmer af FADB.
 
§ 3 Æresmedlemmer
3.1 Se vedtægter for landsforeningens § 3.
 
§ 4 Ophør af medlemskab
4.1 Regulær udmeldelse af lokalforeningen kan kun ske ved udgangen af et regnskabsår (kalenderår), og skal ske skriftligt til lokalforeningens sekretariat inden 31. december.
 
§ 5 Generalforsamling
5.1 Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed.
5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 15. marts efter forudgående skriftlig indkaldelse med 2 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden, dog inden generalforsamlingen i landsforeningen.
5.3 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1 Valg af dirigent
2 Beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisor
7 Eventuelt
5.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når
mindst 25% af medlemmerne fremsætter anmodning herom.
5.4 På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, som er lovligt indkaldt,
træffes alle beslutninger efter samme regler som for love for landsforeningens § 9 , dog ved ophør § 12
 
§ 6 Valg af bestyrelse mv
6.1 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 3, evt 5 medlemmer:
Formand
Næstformand
Sekretær/kasserer
Evt 2 bestyrelsesmedlemmer
Suppleant
Der tiltræder deres poster på bestyrelsesmøde, afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
6.2 Valget sker for en 2 årig periode. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, på
ulige 1 (evt 3). Suppleanten vælges for 1 år.
6.3 For lokalforeninger finder foranstående regler om valgbarhed og valgperiode først
anvendelse efter forløbet af ét år fra stiftelsen.
 
§ 7 Bestyrelsens opgaver mv
7.1.1 Bestyrelsen leder lokalforeningen i overensstemmelse med FADB’s vedtægter og hovedbestyrelsens direktiver. Den skal i alle forhold repræsentere lokalforeningen og handle i dens navn.
7.1.2 Bestyrelsen har pligt til at holde jævnlige møder og til at føre protokol.
7.1.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt et flertal af dens medlemmer er tilstede.
 
7.2.1 Lokalforeningen tegnes af bestyrelsen.
7.2.2 Bestyrelsen kan meddele bank/giroprokura til et enkelt bestyrelsesmedlem
 
7.3 Bestyrelsen påser:
7.3.1 at de af hovedbestyrelsen fremsendte forespørgsler besvares uden unødig ophold
7.3.2 at der føres de nødvendige regnskaber
7.3.3 at alle optagelser, adresseændringer og udmeldelser meddeles hovedbestyrelsen.
7.3.4 Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem af foreningen efter regler i FADB´s vedtægter § 7
 
§ 8 Medlemmers forhold
8.1 Medlemmer bør påtage sig de erhverv, der måtte blive dem pålagt, såfremt ikke
tvingende grunde er til hinder herfor.
8.2 Ethvert medlem har ved personligt fremmøde til bestyrelsen adgang til at gennemse
Lokalforeningens protokol og regnskab.
8.3 Ethvert medlem kan invitere en gæst til ethvert ordinært åbent møde.
 
§ 9 Lokalforeningens møder
9.1 Lokalforeningen kan afholde møder, når medlemmerne mener det påkrævet.
 
§10 Lokalforeningens økonomi
10.1 medlemmerne betaler til lokalforeningen et kontingent, hvis størrelse fastsættes på
den ordinære generalforsamling. Herudover betaler det enkelte medlem selv kontingentet til Foreningen af Danske Buejægere.
10.2 Det årlige kontingent, som betales forud, forfalder 1. januar og skal være indbetalt
Senest 5. marts.
Kontingentrestance efter denne dato betragtes som udmeldelse.
Genoptagelse i lokalforeningen kan kun ske ved fornyet indmeldelses mod betaling af det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen kan, hvis det skønnes formålstjenligt, udsende rykkerskrivelse til restanter før endelig sletning af medlemskabet.
10.3 Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.
 
§ 11 Lovændringer mv
11.1 ”Vedtægter for lokalforeninger under Foreningen af Danske Buejægere” er det
ufravigelige grundlag for lokalforeningens vedtægter, og kan kun ændres efter reglerne fastsat i love for landsforeningen FADB § 9.
11.2 Lokalforeninger kan selvstændigt vedtage tilføjelser til nævnte lovkompleks, idet
dog ingen tilføjelse må stride mod ånden i FADB`s vedtægter eller i ”Vedtægter for lokalforeninger under FADB”.
11.3 Tilføjelser til lokalforeningens vedtægter sker efter samme regler og tidsfrister, som
ændringer af FADB´s vedtægter, dog skal forslag indsendes til lokalforeningens bestyrelse senest 1. februar. Senest 2 uger før lokalforeningens generalforsamling sendes forslaget til medlemmerne, samt til hovedbestyrelsen.
11.4 Umiddelbart efter vedtagelsen af sådan en ændring, skal hovedbestyrelsen af FADB
have skriftlig underretning.
 
§12 Lokalforeningens ophør
12.1 Fremsendes forslag om lokalforeningens opløsning og foreligger hovedbestyrelsens
samtykke hertil, indkalder bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til ekstraordinær generalforsamling med lokalforeningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen.
12.2 Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af
lokalforeningens medlemmer er mødt, og opløsning kan kun besluttes såfremt ¾ af de mødte stemmer derfor.
12.3 Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny med
mindst 3 ugers varsel. På denne kan opløsningen besluttes uanset fremmødet såfremt ¾ af de mødte stemmer derfor.
12.4 Vedtages lokalforeningens opløsning, træder bestyrelsen straks tilbage, og den
ekstraordinær generalforsamling vælger blandt medlemmerne tre likvidatorer, der sørger for lokalforeningens eventuelle gæld afvikles og fremlægger regnskab på en afsluttende generalforsamling.
12.5 Udviser regnskabet overskud, overføres dette til FADB. Udviser regnskabet
underskud, dækkes dette af den opløste forenings medlemmer.
12.6 Generalforsamlingens beslutning meddeles hovedbestyrelsen med udskrift af
protokollen.
12.7 Efter opløsning af en lokalforening er dens tidligere medlemmer uberettiget til at
benytte lokalforeningens navn og eventuelle emblem eller lignende, og alle FADB effekter skal uden refusion tilbageleveres til FADB.
12.8 Medlemmer kan overflyttes til en anden lokalforening under landsforeningen.
 
§ 13 Ikrafttræden  
Vedtægterne træder i kraft straks.