Standardvedtægter, lokalforening

Standardvedtægter for lokalforeninger tilknyttet
Foreningen af Danske Buejægere

Vedtægter for
<navn på
lokalforening>

Lokalforening tilknyttet
Foreningen af Danske Buejægere (FADB)

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er <navn på lokalforening>, og dens hjemsted [<den til enhver tid siddende formands bopæl> eller <kommunen hvor klubhuset ligger>]

§ 2 FORMÅL

2.1 At være lokalforening for buejagt.
2.2 At arbejde for mest mulig buejagt og varetage medlemmernes interesser.
2.3 At udbrede viden om buejagt.
2.4 At stille træningsfaciliteter til rådighed for medlemmerne
2.4 At varetage buejægeruddannelsen i samarbejde med Foreningen af Danske Buejægere

§ 3. MEDLEMSKAB

3.1.1 Enhver der ved sit virke vil arbejde for buejagten og foreningens formål kan optages og kan være medlem af <foreningens navn>
3.1.2 Medlemskab af <foreningens navn> fodrer ikke nødvendigvis medlemskab af FADB.
3.2.1 Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen som tak for en særlig indsats til gavn for foreningen.
3.2.2 Æresmedlemmer er stemmeberettigede, men betaler intet kontingent.
3.2.3 Æresmedlemsskab kan fratages af bestyrelsen med begrundelse.

§ 4 KONTINGENT

4.1 Medlemmerne betaler til <lokalforeningens navn> et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling i foreningen.
4.2.1 Det årlige kontingent, som betales forud, forfalder 1. januar. Kontingentrestance efter denne dato betragtes som udmeldelse.
4.2.2 Bestyrelsen udsteder 1 rykkerskrivelse til restanter, før endelig sletning af medlemskab

§ 5 GENERALFORSAMLING

5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 15. marts. Bestyrelsen indkalder med mindst 4 ugers varsel på nyhedsmail og/eller foreningens hjemmeside med angivelse af tid, sted og dagsorden.
5.3 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

5.4 Ekstraordinær generalforsamling i foreningen indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden, såfremt den skønner det påkrævet, eller krav derom fremsættes af mindst 25% af medlemmerne.
5.5 Forslag skal for at kunne komme til afstemning på foreningens generalforsamling være indsendt til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i § 9.
5.6 Enhver generalforsamling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
5.7.1 Stemmeberettiget er ethvert betalende medlem, jf. dog § 3.2.2
5.7.2 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
5.8 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
5.9 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af de i § 6 nævnte personer. Suppleanterne har møderet men ingen stemmeret til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
5.10 Valgbar er enhver stemmeberettiget
5.11 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal 2 og ulige 3. Suppleanter og revisionsfunktion vælges for 1 år.

§ 6 BESTYRELSEN

<lokalforeningens navn> ledes af en bestyrelse, som består af:

  1. en formand
  2. en næstformand
  3. tre bestyrelsesmedlemmer

Herudover 2 suppleanter.

§ 7 BESTYRELSENS OPGAVER

7.1 At udarbejde og vedligeholde en forretningsorden og eventuelt et værdigrundlag. Forretningsordenen og eventuelt værdigrundlag lægges på foreningens hjemmeside
7.2.1 Bestyrelsen har ret til at ekskludere ethvert medlem, der ved sit virke modarbejder buejagten og foreningens formål, bevarelse og vedtægter.
7.2.2 Beslutningen om eksklusion kræver almindeligt flertal i bestyrelsen og skal fremlægges og bekræftes på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet ønsker det.
7.3 at arbejde med og tage stilling til aktiviteter, og handle i overensstemmelse med vedtægter, forretningsorden og eventuelt værdigrundlag.
7.4.1 Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye bestyrelsesmedlem fungerer valgperioden ud.
7.4.2 Ved formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted.

§ 8 REGNSKAB

8.1 Bestyrelsen drager omsorg for, at der over foreningens indtægter og udgifter udføres et regnskab, som fremlægges for generalforsamlingen.
8.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens kassebeholdning til de påhvilende opgaver.
8.3 Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER SAMT ANDRE FORSLAG TIL DAGSORDENEN

9.1.1 Ændringer af foreningens vedtægter sker efter følgende regler:
9.1.2 Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen og ethvert stemmeberettiget medlem
9.1.3 Forslag sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen bekendtgør bestyrelsen forslaget for medlemmerne pr. nyhedsbrev og/eller på foreningens hjemmeside.
9.1.4 Forslaget behandles på generalforsamlingen.
9.1.5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
9.2 Andre forslag til generalforsamlingen, der ikke er vedtægtsændringer, behandles efter samme regler. Til vedtagelse kræves simpelt stemmeflertal.

§ 10 TILKNYTNING TIL FADB

10.1 <lokalforeningens navn> er tilknyttet FADB jf. FADB’s vedtægter § 10
10.2.1 Forslag til ophævelse af <lokalforeningens navn> tilknytning til FADB, fremsættes og behandles jf. §9
10.2.2 Efter ophævelse af <lokalforeningens navn> tilknytning til FADB, orienteres FADB’s formand skriftligt, og alle lånte FADB-effekter tilbageleveres uden
refusion.

§ 11 TEGNINGSRET

11.1 Foreningen skal i alle eksterne forhold forpligtes og tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.
11.2 Bestyrelsen kan uddelegere dispositionsret efter godkendt budget.
11.3 Gældsætning samt køb af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 12 OPLØSNING

12.1 Forslag til opløsning af foreningen kan fremsættes af en enig bestyrelse eller på begæring af 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmerne.
12.2 Forslaget kan kun behandles på to efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 1 og maksimum 3 måneders mellemrum indkaldt efter § 5.4
12.3 Til vedtagelse af opløsning kræves 3/4 majoritet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
12.4 Opløses foreningen, fratræder bestyrelsen efter at have valgt 3 likvidatorer, der snarest efter opløsningsbeslutningen afvikler foreningens økonomiske forhold.
12.5 Generalforsamlingens beslutning meddeles skriftligt til FADB’s formand, vedlagt referat af denne, og alle lånte FADB-effekter tilbageleveres uden refusion.
12.6 Likvidatorerne forelægger likvidationsregnskab på en afsluttende generalforsamling, der, såfremt opgørelsen viser et overskud, træffer afgørelse om, hvordan midlerne bedst anvendes for at tjene buejagtens foreningsliv i lokalområdet eller andet lignende bæredygtigt formål der gavner jagt og natur.

§ 13 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft straks. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling dd.mm.åååå