§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er “Foreningen af Danske Buejæ­gere” (FADB), og dens hjemsted den til enhver tid siddende formands bopæl.

§ 2. FORMÅL
2.1 at varetage medlemmernes jagt­lige interesser med bue og pil i enhver henseende, herunder for­holdet til lovgivningsmagten og admini­strationen
2.2 at gennemføre formålet i overensstemmelse med den målsætning der til enhver tid vedtages af foreningens kompetente forsamlinger
2.3 at formidle den særlige uddannelse, som giver danske jægere mulighed for at opnå til­ladelse til at jage med bue og pil.
2.4 at præcisere over for bue­jægerne de særlige forhold, der gør sig gældende ved buejagt for at kunne jage etisk korrekt.
2.5 at orientere om trænings­skydning med jagtbuer, herunder anvendelse af jagtpile.

§ 3. MEDLEMSKAB
3.1 Enhver jagttegnsberettiget kan optages som medlem af FADB, efter bestyrelsens godkendelse.
3.2 Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen som tak for en særlig indsats til gavn for foreningen. Æresmedlemmer er stemme­berettigede, men betaler intet kontingent.
3.3 Regulær udmeldelse af foreningen kan kun ske med udgangen af et regnskabsår og skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse inden 31. december.

§ 4. KONTINGENT
4.1 Medlemmerne betaler til FADB et kontingent, hvis stør­relse pr. medlem fast­sættes på den årlige generalforsamling i foreningen. Juniormedlemmer (16-18 år) betaler 1/3 kontingent.
4.2 Det årlige kontingent, som betales forud, forfalder 1. januar og skal være indbetalt se­nest 5. marts.
Kontingentrestance efter denne dato betragtes som udmel­delse.
Bestyrelsen kan, hvis det skønnes for­målstjenligt, udstede rykkerskrivelser til restanter før endelig sletning af medlem­skab.
4.3 For medlemmer optaget i løbet af sidste halvår af regn­skabsåret betales halvt kontin­gent.
4.4 Nye buejægeraspiranter bliver ved betaling af kursusgebyr automatisk indmeldt i FADB og er kontingentfrie kalenderåret ud.

§ 5. GENERALFORSAMLING
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlin­gen. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i august/september. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel på nyhedsmail og foreningens hjemmeside eller i mindst et af foreningens medier med angivelse af tid, sted og dagsorden.
5.2 Dagsordenen skal inde­holde føl­gende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
5.3 Ekstraordinær generalfor­samling i foreningen ind­kaldes af besty­relsen med 4 ugers varsel og med angivelse af tid, sted og dagsorden, såfremt den skønner det påkrævet, eller krav derom fremsættes af mindst 25% af medlem­merne.
5.4 Forslag skal for at kunne komme til afstemning på ­foreningens general­forsamling være indsendt til bestyrel­sen i overensstemmelse med reglerne i § 9.
5.5 Enhver generalforsam­ling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig, uan­set antal­let af fremmødte medlemmer.
5.6 Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
5.7 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
5.8 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestå­ende af de i § 6 nævnte personer. Suppleanterne har ingen stem­meret. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
5.9 Bestyrelsens med­lemmer væl­ges for 2 år af gan­gen. På lige årstal 3 og ulige 2. Suppleanter og revisor for 1 år.

§ 6. HOVEDBESTYRELSEN
FADB ledes af en bestyrelse, som består af:
1. en formand
2. en næstformand
3. tre medlemmer
Herudover tre suppleanter.

§ 7. BESTYRELSENS OPGA­VER
Bestyrelsen har til op­gave:
7.1.1 at påse, at lokalforenin­gerne og medlemmerne i deres virksomhed efterle­ver FADB’s love,
7.1.2 at påse, at dannelsen af nye lokal­foreninger sker i over­ensstemmelse med FADB’s love,
7.1.3 at fremme samarbejdet mellem lo­kalforeningerne,
7.1.4 at forestå forenin­gens løbende forretninger,
7.1.5 at sørge for at foreningens vedtægter er tilgængelige, for medlemmerne, på foreningens hjemmeside.
7.1.6 at føre protokol over generalforsamlin­ger, bestyrelsesmø­der og andre for foreningen vigtige begi­venheder.
Bestyrelsen
7.2.1 indkal­des af formanden eller tre af bestyrel­sens medlem­mer. Bestyrelsen afhol­der i perioden 1. maj – 30. april mindst 2 møder.
7.2.2 er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dennes medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgø­rende.
7.2.3 udpeger en sekretær (sekretariatet) og en kasserer eller andre til hjælp ved bestyrelsens daglige forretninger og kan des­uden ned­sætte sådanne udvalg som skønnes påkræ­vet til løsning af specielle opgaver.
7.2.4 har ret til at nægte en person optagelse i foreningen, men en sådan næg­telse skal forelægges næste ordinære gene­ralforsamling til endelig afgø­relse, hvis den pågældende frem­sætter ønske herom.
7.2.5 har ret til at ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet overtræder foreningens love og vedtægter. Beslutningen kræver fuld enighed i bestyrelsen og skal fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet ønsker det.
7.3.1 Ved et bestyrelses­medlems varige forfald supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye bestyrelsesmedlem fungerer valgperioden ud.
7.3.2 Ved formandens forfald fungerer næstformanden i hans sted.

§ 8 REGNSKAB
8.1 Bestyrelsen drager om­sorg for, at der over for­eningens indtægter og udgifter føres et regnskab, som forelæg­ges generalforsamlingen.
8.2 Kontingentet anvendes til de med den daglige drift for­bundne udgifter samt til nød­vendige rejser og repræsentation.
8.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens kasse­behold­ning til de påhvilende opgaver.
8.4 Regnskabsåret er kalen­deråret.
8.5 Foreningens regn­skab revi­deres af den på den or­dinære generalfor­samling valgte revisor.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER SAMT ANDRE FORSLAG TIL DAGSORDENEN
9.1.1 Ændringer af for­eningens vedtægter og de grundlæg­gende vedtægter for lokal­foreningerne sker efter følgende regler:
9.1.2 Forslag til vedtægtsændrin­ger kan fremsættes af be­styrelsen, en lokal­forening eller et enkelt medlem.
9.1.3 Forslag fra lokalfor­eninger eller enkelt medlem­mer indsendes senest 1. juli til besty­relsen, der senest 3 uger før ge­neralfor­samlingen bekendtgør forslaget for medlemmerne, enten pr brev eller i et af foreningens medier. Forslag fra bestyrelsen bekendtgøres lige­ledes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.
9.1.4 Forslaget behandles på general­forsamlingen.
9.1.5 Til vedtagelse kræves 2/3 majo­ritet
9.2.1 Andre forslag til generalforsamlingen behandles efter samme regler, undtaget er dog bestyrelsens budgetforslag.
9.2.2 Til vedtagelse kræves simpel stemmeflerhed.

§ 10. EKSKLUSION AF EN LOKAL­FORENING
10.1 Såfremt en lokalforening tilsidesæt­ter de vedtægtsbestemmelser, der er gældende for lokalfor­eningen, eller i sin virksomhed handler på en måde, der efter besty­relsens skøn er ufor­enelig med medlem­skab af FADB, kan lokalforeningen eks­kluderes.
10.2 Eksklusion af en lokalfor­ening kan kun ske på en generalfor­samling, på hvis dagsorden spørgsmålet er optaget.
10.3 Til vedtagelse af en lokal­forenings eksklusion kræves 3/4 majoritet.
10.4 Ekskluderes en lokalfor­ening, er den pligtig at tilbagele­vere alle FADB effekter uden refusion.

§ 11. TEGNINGSRET
Foreningen skal i alle eksterne forhold forpligtes og tegnes af for­manden i for­ening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

§ 12. OPLØSNING
12.1 Forslag til opløsning af for­eningen kan fremsættes af bestyrel­sen eller på be­gæring af 2/3 af medlem­merne efter reglerne i § 9.
12.2 Forslaget kan kun be­handles på en ekstraordinær ge­neralforsamling.
12.3 Vedtagelse af opløsning kan kun ske med 3/4 majoritet
12.4 Opløses forenin­gen, fratræ­der bestyrelsen efter at have valgt 3 likvidatorer, der snarest efter opløsningsbe­slutningen afvikler forenin­gens øko­nomiske forhold.
12.5 Likvidatorerne forelæg­ger likvida­tionsregnskab på en afsluttende generalfor­samling, der, såfremt opgørelsen viser et overskud, træffer afgørelse om, hvordan midlerne bedst anven­des for at tjene bue­jagtens fremme her i landet.

§ 13. IKRAFTTRÆDEN
Lovene træder i kraft straks.
Således vedtaget på den ordinære gene­ralforsamling 1983/1988/1989/1990/1997/1999/2008/2012