Vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er “Foreningen af Danske Buejægere” (FADB), og dens hjemsted, er den til enhver tid siddende formands bopæl.

§ 2 FORMÅL

2.1 At være specialforbund for buejagt.
2.2 At arbejde for mest mulig buejagt og varetage medlemmernes interesser.
2.3 At udbrede viden om buejagt.
2.4 I samarbejde med Miljøstyrelsen at varetage buejægeruddannelsen.
2.5 At arbejde efter det til enhver tid gældende værdigrundlag for FADB og udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne.

§ 3 MEDLEMSKAB

3.1.1 Enhver der ved sit virke vil arbejde for buejagten og foreningens formål og bevarelse, foreningens værdigrundlag og vedtægter, kan optages og kan være medlem af FADB.
3.1.2 Nye medlemmer er ved indmeldelse kontingentfri året ud.
3.2.1 Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen som tak for en særlig indsats til gavn for foreningen.
3.2.2 Æresmedlemmer er stemmeberettigede, men betaler intet kontingent.
3.2.3 Æresmedlemsskab kan fratages af bestyrelsen med begrundelse.
3.3 Ethvert medlem kan indmelde familiemedlemmer i et familiemedlemskab.

§ 4 KONTINGENT

4.1.1 Medlemmerne betaler til FADB et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling i foreningen.
4.1.2 Generalforsamlingen fastsætter kontingent for henholdsvis ordinært medlemskab og et for hver ekstra person i et familiemedlemskab.
4.1.3 Der udsendes én samlet kontingentopkrævning for ordinært- og familiemedlemskab.
4.2.1 Det årlige kontingent, som betales forud, forfalder 1. januar. Kontingentrestance efter denne dato betragtes som udmeldelse.
4.2.2 Bestyrelsen udsteder 1 rykkerskrivelse til restanter, før endelig sletning af medlemskab.

§ 5 GENERALFORSAMLING

5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår inden 16. maj. Bestyrelsen indkalder med mindst 4 ugers varsel på nyhedsmail og foreningens hjemmeside med angivelse af tid, sted og dagsorden.
5.3 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent
   2. Godkendelse af dagsorden
   3. Beretning
   4. Fremlæggelse af revideret regnskab
   5. Godkendelse af budget
   6. Indkomne forslag
   7. Fastsættelse af kontingent
   8. Valg af bestyrelse
   9. Valg af revisor
   10. Eventuelt

5.4 Ekstraordinær generalforsamling i foreningen indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden, såfremt den skønner det påkrævet, eller krav derom fremsættes af mindst 25% af medlemmerne.
5.5 Forslag skal for at kunne komme til afstemning på foreningens generalforsamling være indsendt til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i § 9.
5.6 Enhver generalforsamling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
5.7.1 Stemmeberettiget er ethvert betalende ordinært medlem, jf. dog § 3.2.2
5.7.2 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
5.8 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
5.9 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af de i § 6 nævnte personer. Suppleanterne har møderet men ingen stemmeret til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
5.10.1 Valgbar er enhver stemmeberettiget
5.10.2 Det at stille op til valg til bestyrelse eller øvrige tillidsposter sker i forståelse af, at aspiranten lever op til FADB’s værdigrundlag, vedtægter og forretningsorden.
5.11 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal 3 og ulige 2. Suppleanter og revisionsfunktion vælges for 1 år.

§ 6 BESTYRELSEN

FADB ledes af en bestyrelse, som består af:

  1. en formand
  2. en næstformand
  3. tre medlemmer

Herudover tre suppleanter. 

§ 7 BESTYRELSENS OPGAVER

7.1 at udarbejde og vedligeholde en forretningsorden. Forretningsordenen lægges på foreningens hjemmeside.
7.2 at udarbejde og vedligeholde et værdigrundlag.
7.3.1 Bestyrelsen har ret til at ekskludere ethvert medlem, der ved sit virke modarbejder buejagten og foreningens formål og bevarelse, foreningens værdigrundlag og vedtægter.
7.3.2 Beslutningen om eksklusion kræver almindeligt flertal i bestyrelsen og skal fremlægges og bekræftes på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet ønsker det.
7.4 at arbejde med og tage stilling til aktiviteter, holdninger og kritik, der fremføres om og overfor FADB og buejagt generelt, og handle i overensstemmelse med vedtægter, forretningsorden og værdigrundlag.
7.5.1 Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye bestyrelsesmedlem fungerer valgperioden ud.
7.5.2 Ved formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted.

§ 8 REGNSKAB

8.1 Bestyrelsen drager omsorg for, at der over foreningens indtægter og udgifter udføres et regnskab, der revideres af den, af generalforsamlingen, valgte revisor
8.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens kassebeholdning til de påhvilende opgaver.
8.3 Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER SAMT ANDRE FORSLAG TIL DAGSORDENEN

9.1.1 Ændringer af foreningens vedtægter sker efter følgende regler:
9.1.2 Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen og ethvert stemmeberettiget medlem
9.1.3 Forslag sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen bekendtgør bestyrelsen forslaget for medlemmerne pr. nyhedsbrev og/eller på foreningens hjemmeside.
9.1.4 Forslaget behandles på generalforsamlingen.
9.1.5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
9.2 Andre forslag til generalforsamlingen, der ikke er vedtægtsændringer, behandles efter samme regler. Til vedtagelse kræves simpelt stemmeflertal.

§ 10 TILKNYTNING TIL LOKALFORENINGER

10.1 Lokalforeninger, der er tilknyttet FADB, har selvstyre og egen bestyrelse.
10.2 Lokalforeninger eller grupper med tilknytning til FADB forventes at agere loyalt overfor FADB’s værdigrundlag og bestyrelse, således, at der er overensstemmelse i formål og etiske regler.
10.3 FADB stiller et sæt standardvedtægter til rådighed. Lokalforeningen kan redigere og tilføje heri eller skrive deres egne vedtægter.
10.4 Medlemskab af lokalforeninger fordrer ikke nødvendigvis medlemskab af FADB 

§ 11 TEGNINGSRET

11.1 Foreningen skal i alle eksterne forhold forpligtes og tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.
11.2 Bestyrelsen kan uddelegere dispositionsret efter godkendt budget.
11.3 Gældsætning samt køb af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 12 OPLØSNING

12.0 Opløsning af foreningen er ikke muligt, hvis der kan stilles en bestyrelse.
12.1 Forslag til opløsning af foreningen kan fremsættes af en enig bestyrelse eller på begæring af 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmerne.
12.2 Forslaget kan kun behandles på to efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 1 og maksimum 3 måneders mellemrum indkaldt efter § 5.4
12.3 Vedtagelse af opløsning kan kun ske med mindst 3/4 majoritet af samtlige stemmeberettigede medlemmer
12.4 Opløses foreningen, fratræder bestyrelsen efter at have valgt 3 likvidatorer, der snarest efter opløsningsbeslutningen afvikler foreningens økonomiske forhold.
12.5 Likvidatorerne forelægger likvidationsregnskab på en afsluttende generalforsamling, der, såfremt opgørelsen viser et overskud, træffer afgørelse om, hvordan midlerne bedst anvendes for at tjene buejagtens foreningsliv i Danmark eller andet lignende bæredygtigt formål, der gavner jagt og natur.

§ 13 IKRAFTTRÆDEN

Vedtægterne træder i kraft straks. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 1983/1988/1989/1990/1997/1999/2008/2012/2022/2023