Referat af bestyrelsesmøde 27. aug. 2023

Del indlæg

Referat af bestyrelsesmøde 27. aug. 2023

Teams-møde
Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen (KA), Morten Kargo (MK), Martin Bjerge (MB), Bo Nielsen (BN), Rikke Nielsen (RN)
Deltagere uden stemmeret: Jan-Ewald Hovmand (JEH), Birger Olsen (BO)

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt
 2. Gensidig orientering
  • Stort Hjortevildt. Bekendtgørelse udsat pga. EU skal notificeres. Der er indkommet 8 høringssvar indenfor tidsfristen, og yderligere et par stykker efter tidsfristen. FADB har som bekendt indsendt høringssvar, hvor det påpeges at buejagt på vildsvin og muflon bør ligestilles med buejagt på det store hjortevildt
  • Samarbejde med MST bl.a. ifm. Det store Hjortevildt
  • Samarbejde med Skovskolen ifm. lærebog
  • Samarbejde med de svenske buejægere
  • Vildtforvaltningsrådet har nedsat et jagttegnsudvalg, der skal arbejde med hvordan den fremtidige jagttegnsuddannelse skal være. KA har skrevet til VFR’s formand Jan Eriksen, at hvis buejagt berøres, bør FADB inddrages.
  • Vi har den største medlemstilgang siden ordningen hvor alle kursister automatisk blev indmeldt stoppede i 2017. Pt. 63 nye medlemmer i år.
 3. Modernisering af FADB – hvor langt er vi?
  • Kortbetaling og mobilepay webshop
   Kortbetaling implementeret. MobilePay skal oprettes. Kreditkort er klar.
   BO skal have adgang til selv at kunne godkende indkomne ordrer ifm. afsendelse.
   Det besluttes at oprette MobilePay Myshop, så kursister kan betale lærebog direkte, og få den udleveret på kursusstederne. Kan desuden bruges f.eks. ifm. årsmøde m.v. Oprettes pr. 1. okt. hvor der ikke længere er fast månedligt gebyr, men udelukkende transaktionsgebyr.
   MK kontakter René og aftaler nærmere
  • Medlemskartotek
   Fungerer rigtigt godt. Indmeldelse kører helt automatisk.
   PBS skal opsættes til kommende kontingentbetaling. MK og JEH kigger på det i uge 36
  • Mailadresser – kampagne
   Udsættes til 2024. I stedet iværksættes først en kampagne for at hverve medlemmer. Der trækkes lod om et kursus hos MB blandt alle nye medlemmer, hvor det nye medlem og den der har henvist dem, kan komme sammen på kursus. Deadline fastsættes ifm. kampagnen lanceres.
 4. Strategi og branding
  • Ideer fra Tønne
   Kernefortælling, passion, emotionel klangbund
   Vi er i gang, f.eks. med artikler på hjemmesiden fra medlemmer der fortæller om deres passion og tilgang til buejagt, interview v. Kim Parking af ditto.
  • Mail fra medlem ang. indhold på hjemmeside
   MK kontakter René for at spørge til, hvordan det kan integreres på hjemmesiden. Hvis det kan integreres på fornuftig vis, kontakter KA medlemmet, og spørger til hvorvidt han vil stå for at bidrage med det efterlyste indhold.
  • Hvad kan vi igangsætte nu?
   MK ændrer tekst på indmeldelsessiden
  • Dato for seminar
   Evt. 10. eller 17. feb. i området Nyborg-Korsør. KA kontakter Tønne om han kan/vil deltage, og finder et passende sted til seminaret.
 5. Lærebog
  • Status
   Teksten er færdig, og har været til faglig korrektur hos Jørgen Haller. Martin Bjerge læser ligeledes en faglig korrektur. Derefter sendes teksten til sproglig korrektur.
   Fotos er klar. Der mangler at blive lavet noget grafik.
   MK er ved at forberede opdatering af hjemmesiden – gennemset og godkendt.
   Når bogen er klar, kan den lægges på hjemmesiden. Der skal gøres tydeligt opmærksom på, at buejagt på det store hjortevildt endnu ikke er tilladt. Bogen skal først trykkes, når den nye bekendtgørelse er underskrevet, og vi kender den endelige udformning.
  • Økonomi
   Der har været udgifter til kørsel til møder, fotosessions mv.
   Der er udgifter til grafik
   Der bliver evt. udgift til sproglig korrektur
   Udgifter til opsætning som tidligere aftalt
   Det forventes at holdes indenfor det budgetterede, jf. budget 2023
   Der ansøges om tilskud fra NST når puljerne åbnes
 6. IT sikkerhed
  • Flere fra bestyrelsen har modtaget falske mail, der ser ud til at komme fra KA, hvor man bliver bedt om at købe gavekort.
   Det skal aftales telefonisk, før man lægger ud på vegne af FADB.
  • FB. Der lægges jævnligt pornografisk materiale i FB-gruppen. FB fanger de fleste og sletter med besked til administratorer. Brugere der lægger sådant materiale op udelukkes.
 7. Kvalitetssikring af buejagt – hvordan medvirker FADB til dette arbejde?
  • Der foregår løbende dialog.
  • Hjemmesidens teori-afsnit opdateres ifm. udgivelse af ny lærebog.
 8. Punkter aftalt under pkt. 1
  intet
 9. Evt.
  Næste møde er iflg. årshjulet d. 28. okt. hos Jørgen Tingkær.

Referent MK

23.08.27 referat b-møde – signed