Referat af generalforsamling 2023

Del indlæg

Referat af generalforsamling 2023

Generalforsamling

Lørdag d. 29. april 2023 kl. 16.00
Ryekol, Galgebakken 12, Gammel Ry, 8660 Ry

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Flemming Mølgaard (FM). Flemming valgt som dirigent
  FM konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt jf. vedtægterne
  22 stemmeberettigede deltagere var mødt op
 2. Godkendelse af dagsorden
  Forsamlingen godkendte dagsordenen
  FM foranledigede valg af 2 stemmetællere.
 3. Beretning
  KA fremlagde beretningen (vedhæftet)
  Kommentarer til beretningen:
  Jørgen Haller: I gør det rigtigt godt. Hjemmesiden er god. Fortæl om alt det gode indhold der er på den.
  Jørgen Tingkær: flot tale
  Kim Parking: ros til bestyrelsen og alle andre der arbejde frivilligt for FADB
  KA holdt takketale til Peter Bue Westh, der har valgt at udtræde af bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Morten Kargo (MK) fremlagde regnskabet.
  Kim Parking: Den genoptagede GF I Middelfart med en udgift på37000, skyldes en enkelt person, der saboterede den ordinære GF, er det rigtigt forstået? Bestyrelsen: Ja
  Regnskabet godkendt med applaus
 5. Godkendelse af budget
  MK: Budgettet er godkendt på ordinær generalforsamling d. 30. sept. 2022, men skal proforma medtages her
  Jørgen Haller: Bestyrelsesmøder er steget fra 20.000 til 80.000 ? MK: Det tror jeg er overestimeret. Peter Bue Westh: Stigningen, der nok heller ikke er så stor, er dog udtryk for stigende aktivitet i bestyrelsen
  Generel snak om messer. KA: Vi vil rigtig gerne have input
 6. Indkommende forslag
  Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring, jf. bilag 1
  § 3: Kim Parking: er det rigtigt forstået, at man får den periode gratis. MK: Ja, det er gratis at melde sig ind, og man opkræves først kontingent ved den årlige kontingentopkrævning, der forfalder 1. jan.
  § 4: Pligt til at udsende 1 rykker til restanter. Et ønske fra GF i 2022
  § 6: Revision af et professionelt revisionsfirma fravælges, da det er alt for tungt. KA forklarede det eksorbitant store omfang herved, og som forening er vi ikke revisionspligtige.
  § 10: Lokalforeningerne får fuld selvbestemmelse. Kim Parking: det afspejler virkeligheden.
  § 11: Generalforsamlingen skal godkende evt. gældsætning. Et ønske fra GF i 2022.
  § 12: Man skal være stemmeberettiget for at kunne foreslå opløsning. Kim Parking: Er det en defensiv handling på baggrund af overtagelsesforsøget i 2021? MK: Nej, det er blot en præcisering.
  Forslaget enstemmigt vedtaget
 7. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår kontingent uændret kr. 250,00
  Kim Parking påtænker at foreslå kontingentstigning til næste års generalforsamling
  MK: Rationalet i ikke at foreslå kontingentstigning i år, beror dels på FADB har en betragtelig formue, og ikke nødvendigvis skal spare op, dels det i en tid med inflation ikke er et godt tidspunkt, når det ikke er absolut nødvendigt.
  Godkendt med applus
 8. Valg af bestyrelse
  På valg er:
  Kirsten Andersen (modtager genvalg)
  Peter Bue Westh (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsen anbefaler Rikke Nielsen, som accepterer valg
  Rikke Nielsen og Kirsten Andersen valgt med applaus
  3 suppleanter
  Jørgen Tingkær, Jan-Ewald Hovmand samt Birger Olsen valgt med applaus
  Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder sætter suppleantrækkefølgen.
 9. Valg af revisor (såfremt vedtægtsforslaget godkendes)
  Lasse Skov Kristensen valgt med applaus
 10. Eventuelt
  Kim Parking:
  Forslag om påmindelse af kontingentbetaling pr. sms MK: Der sendes girokort ud til alle medlemmer, der ikke betaler via betalingsservice, men det er en udfordring, når medlemmer glemmer at meddele adresseændring. Rikke Nielsen: Medlemmernes e-mail adresse ville fremme kontaktmulighederne
  Mere forskelligt merchandise i webshoppen. Martin Bjerge Jensen: Rikke Nielsen Nielsen og jeg arbejder faktisk på det.
  MBJ: Skulle vi have en maskot? Kom gerne med forslag
  Kim Parking: De fleste er gået over til mobilepay, men det er vist dyrt for en lille forening

FM gav ordet til KA som afsluttede generalforsamlingen.

Referent
Morten Kargo                                                             

Beretning 2023
Takketale til Peter Bue Westh
Underskrevet referat