Referat af bestyrelsesmøde d. 26.09.2021

Del indlæg

Referat af bestyrelsesmøde d. 26.09.2021

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den26.09.2021 i Odense.

Tilstede: Kirsten Andersen (KIA), Jørgen Tingkær (JØT), Jan-Ewald Hovmand (JEH) P Bue West PBW

Afbud: Casper Bossen (CAB), Brian Due (BRD)

 1. Ordstyrer KIA
 2. Referent PBW
 3. Gennemgang af punkter til møde med DGI
 4. Møde med DGI 10.00-12.00 v/Robert Bondo-Jensen

Bestyrelsen har genoptaget ideen om samarbejde med DGI og havde i den anledning inviteret Robert Bonde-Jensen til en drøftelse.

Bestyrelsen lægger vægt på, at der er tale om et samarbejde, hvor FADB fastholder sin suverænitet som selvstændig forening.

Bestyrelsen ser mange muligheder i samarbejdet her skal kort nævnes:

 • Adgang til skydebane faciliteter med blandt andet 3D baner.
 • Forsikringer ud over allerede eksisterende forsikringer i FADB
 • IT – løsninger for medlemsregistrering
 • Tilskud til kurser og uddannelser
 • Konsulentbistand til foreningsudvikling

Bestyrelsen arbejder videre med dette samarbejde hen over vinteren og der vil løbende blive orienteret til lokalbestyrelserne og medlemmerne.

 • Godkendelse af sidste referat

Referatet godkendes.

 • Hjemmeside og FB, herunder IT – sikkerhed

PBW præsenterede en oversigt over IT sikkerhedsissues

PBW er blevet webmaster for fadb.dk og sidder med ’nøglen’ til administrationen af denne.

Bestyrelsen stiller til rådighed for PBW, at han kan søge professionel assistance i nødvendigt omfang

Facebook: PBW er administrator på FB. Hvis bestyrelsen m.fl. finder indlæg, der er upassende/uønskede, bedes man kontakte PBW desangående.

 • Udvalg:
  • Vedtægter: granskning af vore vedtægter mhp. tiltrængte ændringer i.f.t. folkeoplysningsloven mv.

Udvalgsmedlemmer: BRD, JØT + DGI-mand

 • Samarbejde med DGI,

Det besluttes, at vi går videre hen mod et samarbejde med DGI. Udvalgsmedlemmer: KIA, PBW

 • Svar på Henvendelse fra Svendborg Buejægere

Bestyrelsen beder KIA og PBW om at svare på henvendelsen efter drøftelse i bestyrelsen.

 •  Besøgsplan for lokalforeninger. Tid: Start november. Udvalgsmedlemmer: KIA, BRD
 • Præsentation af bestyrelsen v/Thomas Lindy. Bestyrelsesmedlemmerne har fået et spørgeskema, ud fra hvilket TLN vil skrive et portræt. Bestyrelsen bedes venligst udfylde og returnere.
 • Reservering af sted for GF og Aftale om skydeterræn for næste GF. Bestyrelsen er i færd med at drøfte tid og sted for den kommende generalforsamling
 • Holdning til fødselsdags- og andre begivenheders-gaver. Drøftelse af gaver fra foreningen: Bestyrelsen drøfter hvornår FADB skal give opmærksomheder ved mærkedage
 • Privatlivspolitik i.h.t. GDPR direktivet på hjemmeside og i.f.m. nyhedbrev. Der kræves Samtykkeerklæring, så må vi opbevare navn, adresse, tlf.nr og emailadresser. Disse må ikke videreformidles uden samtykke. Der skal være et formål med at bede om oplysningerne. Formålene kan være udsendelse af nyhedsbrev og kontingentopkrævning.
 • Eventuelt:

Brev fra andre jagtorganisationer: Bestyrelsen drøfter fremtidigt samarbejde.

Jagtbue instruktører: Undervisningsmateriale og medlemspakker. Der skal findes en ressourceperson til at skaffe overblik. Liste over instruktører opdateres.

Næste møde er planlagt til : 11.11.2021 kl. 10 i Odense