Indkaldelse til generalforsamling 2021

Del indlæg

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Hermed følger invitation til årsmøde og årsskydning i FADB bl.a. med en beskrivelse af programmet, tilmelding og øvrige praktiske forhold.
Endvidere vedlægges indkaldelse til ordinær generalforsamling den 28. august 2021 kl. 16.00 med tilhørende bilag 1-3 og indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling den 28. august 2021 kl. 19.00.

ÅRSMØDE OG ÅRSSKYDNING I FADB.
Årets store buejægerfest er lige om hjørnet.
Den sidste weekend i august (27., 28. og 29. august) afholder vi vores årsmøde, hvor vi bl.a. kårer Årets Buejæger, afholder generalforsamling og hygger os i nogle fantastiske og festlige omgivelser.
Der er i år lagt op til noget særligt, efter vi jo sidste år måtte aflyse grundet corona-situationen.

STED:
Event Park Danmark
Frederikslystvej 35
8723 Løsning
www.eventparkdanmark.dk

PROGRAMMET FOR ARRANGEMENTET SER PT. SÅLEDES UD:
Fredag:
16:00 Indtjekning af medlemmer ved bestyrelsen. FADB-reception ved Giraf bar
18:00 Underholdning
20:00 Aftensmad (kalvegryderet med kartoffelmos)
21:00 Rambo Bar (lukker kl. 24:00) – OBS: egne drikkevarer må ikke medbringes i baren

Lørdag:
07:00 Morgenmad med rundstykker mv. ost og pålæg samt kaffe og te
08:30 Parole v/formand Jørgen Vester
09:00 Bueskydningskonkurrence, 1. skydning til 30 mål
13:30 Sandwich
14:00 Trofæopmåling for interesserede
16:00 Ordinær generalforsamling
19:00 Ekstraordinær generalforsamling
20:00 Aftensmad (grillbuffet)
21:00 Underholdning
01:30 Tak for i aften – saloon (lukker kl. 01.30) – OBS: Egne drikkevarer må ikke medbringes i baren.

Søndag:
07:00 Morgenmad som lørdag og pålæg til madpakker, der kan smøres til fortæring i løbet af dagen
08:30 Parole v/formand Jørgen Vester
09:00 Bueskydningskonkurrence, 2. skydning til 30 mål
13:00 Kåringsceremoni og præmieoverrækkelse.

PRAKTISKE FORHOLD:

FORTÆRING:
Særlige ønsker til fortæring fx ved allergier, for vegetarer og andet bedes meddelt ved til melding. Vi vil bestræbe os at opfylde ønskerne bedst muligt.

DRIKKEVARER:
Der må ikke medbringes egne drikkevarer i barerne fredag og lørdag. Købte drikkevarer afregnes i “Drikke svinet”, nærmere herom under parolen.

TROFÆOPMÅLING:
Der vil fra lørdag kl. 14.00 være mulighed for at få foretaget opmåling af trofæer. Opmålingerne foretages af Master Measurer Lars Nielsen fra Grindsted, så kom gerne med jeres flotte trofæer.

OVERNATNING:
Der er på årsmødet flere muligheder for overnatning. Der kan således overnattes i shelter, bunkerhouse, egen
campingvogn eller telt. Endvidere er der til årsmødet opstillet et kæmpestort telt med fast gulv og der vil der være mulighed for at sove på gulvet. Der skal derfor medbringes liggeunderlag og sovepose. Der vil også være mulighed for overnatning på Løsning Kro i umiddelbar nærhed til Eventpark.
Ved tilmeldingen jf. nedenfor, bedes du angive, hvilken overnatningsform du ønsker.

KÆLEDYR:
Der må gerne medtages hunde, som selvfølgelig skal være koblede og ejeren sørger for fjernelse af efterladenskaber.
Bemærk, af hensyn til de ”vilde dyr”, der findes i parken, må medbragte kæledyr kun befinde sig på campingområdet og ikke i selv parken.

BUESKYDNINGSKONKURRENCE:
Bueskydningskonkurrencen foregår på Eventparkens område og konkurrencen afvikles i overensstemmelse med ”Reglerne for årsskydningen”. Se mere på www.fadb.dk/regler-for-aarsskydning.
BEMÆRK: Ved tilmelding bedes du venligst anføre, hvilken buetype du vil anvende ved skydekonkurrencen.

TILMELDING FOR FADB-MEDLEMMER:
For medlemmer, der kun ønsker at deltage i generalforsamlingen (ordinær og eventuel ekstraordinær), er der ikke nogen medlemsbetaling. På nuværende tidspunkt stiller sundhedsstyrelsen et arealkrav på 2 m2 pr. deltager for denne type arrangementer. Derfor anmoder vi om, at man tilmelder sig til generalforsamlingen, således vi kan tilpasse teltarealet til antallet af deltagere i henhold til disse arealkrav. Ønsket om tilmelding er således af praktiske hensyn og ingen medlemmer vil blive udelukket fra at deltage pga. manglende tilmelding.
Vi ser selvfølgelig gerne, at medlemmerne benytter denne lejlighed til at nyde et godt socialt samvær med andre buejagts interesserede og derfor også deltager i såvel spisningen, som øvrige arrangementer på denne weekend i buejagtens tegn.

 • Deltagelse i generalforsamlingen lørdag, uden spisning. Deltagelse er gratis.
 • Deltagelse i generalforsamlingen lørdag, med efterfølgende grillbuffet, overnatning og morgenmad søndag.
  Deltagergebyr 200 kr.
 • Deltagelse i hele årsmødet fra fredag til søndag. Deltagergebyret 500 kr.
  Tilmelding foregår ved tilmeldingsmail til kasserer Jan-Ewald Hovmand på jeh@fadb.dk samt indbetaling af
  deltagergebyr til Nordea reg.nr.: 2510 konto.nr.: 0268 893 709.
  Der er nu åbent for tilmelding.

TILMELDINGSFRIST:
Af hensyn til tilpasning af teltareal til opfyldelse af myndighedernes arealkrav for arrangementer under corona
epidemien samt bestilling af fortæring mv. er tilmeldingsfristen 15/8-2021.

CORONAPAS:
Vi vil løbende holde os orienteret om myndighedernes eventuelle krav til evt. gyldigt Cononapas og informere på hjemmesiden fadb.dk om eventuelle krav, der måtte være gældende på tidspunktet for arrangementet.
Vi håber så mange medlemmer vil bakke op om buejagten i Danmark og ser frem til at møde jer på årsmødet.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Vester
Formand

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Hermed indkalder bestyrelsen, i overensstemmelse med vedtægternes §5 til den årlige ordinære generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes kl. 16.00 den 28. august 2021. Generalforsamlingen afholdes på:
Event Park Danmark
Frederikslystvej 35
8723 Løsning.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag:
  a. Forslag fra Peter Bue: ”Det foreslås til vedtagelse af generalforsamlingen, at bestyrelsen fremlægger
  alle dokumenter og referater i forbindende med drøftelser med Danmarks Jægerforbund (DJ) om
  fusion til gennemsyn på generalforsamlingen” Se bilag 1
  b. Forslag fra Bestyrelsen: ”Det foreslås af bestyrelsen for FADB, at generalforsamlingen træffer
  beslutning om en afvikling af FADB gennem en fusion med Danmarks Jægerforbund”. Se bilag 2
  c. Forslag fra Kirsten Andersen: ”Der stilles forslag om at bevare FADB og dermed styrke foreningens
  virke og omdømme”. Se bilag 3
  Bestyrelsen foreslår at pkt. b og c samles som et stemmepunkt og at stemmeafgivelse ved
  afstemning om dette punkt er skriftlig.
 7. Valg af bestyrelse
  a. På valg er:
  i. Jan-Ewald Hovmand
  ii. Tom Buxbom
  iii. Jørgen Vester
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
  Det under punkt 6 a stillede forslag til fusion med Danmarks Jægerforbund vil betyde, at det foregående pkt. 5
  Godkendelse af budget ikke vil være aktuelt, hvorfor bestyrelsen foreslår, at dette punkt først behandles efter en afstemning omkring pkt. 6.5
  Bilag 1. Forsalg til vedtagelse på generalforsamlingen punkt 6.

Bilag 1.
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen punkt 6, a.

Forslag:
Det foreslås til vedtagelse af generalforsamlingen, at bestyrelsen fremlægger alle dokumenter og referater i
forbindende med drøftelser med Danmarks Jægerforbund (DJ) om fusion til gennemsyn på generalforsamlingen.

Begrundelse:
Med udgangspunkt i FADB’s vedtægter, §7.1.6 og hovedbestyrelsesmøde i DJ, 25. november 2020, hvor FADB’s
formand, Jørgen Vester, havde foretræde og fusionsplaner blev drøftet, er det bestyrelsens pligt at føre protokol over de for foreningen vigtige begivenheder, som dette emne i høj grad tilhører. Da FADB’s generalforsamling er foreningens højeste myndighed, skal den, hvis den ønsker det, orienteres i detaljer om sådanne. Orientering forlanges dokumenteret. ’Lukkede notater’ er ikke acceptable.

Forslagsstiller:
Peter Bue Westh
Medlem nr. 422
Venlig hilsen
Peter Bue Westh
Mob. +45 401 11 401

Bilag 2.
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen punkt 6, b.

Forslag:
Det foreslås af bestyrelsen for FADB, at generalforsamlingen træffer beslutning om en afvikling af FADB gennem en fusion med Danmarks Jægerforbund.

Begrundelse:
Målet med en fusion imellem Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) er:
• at styrke buejagten i Danmark
• at styrke lokalforeninger administrativt og økonomisk
• at øge omtale og markedsføring af buejagtsaktiviteter i Danmark
• at sikre de enkelte buejægere en række fordele

Styrkelsen af buejagten gennem etablering af en ny innovativ organisationsstruktur.
For at sikre, at den store viden, der over årene er opbygget i FADB, også vil blive udnyttet efter en fusion, er der som en del af fusionsarbejdet foreslået en ny innovativ organisationsstruktur på bueområdet, hvilket betyder, at der skal etableres et nyt Buepolitiskudvalg i DJ.

Det Buepolitiskeudvalg (BPU) vil få til opgave at lede buearbejdet i DJ-regi. Som noget nyt i DJ vil formanden for BPU skulle vælges ved et direkte valg på et årsmøde for buejagtsinteresserede. Valgbar som formand er kun personer, der har bestået buejagtprøven på en eller flere buetyper.

Formanden for BPU vil være en del af DJ’s våbenudvalg, således dette fremover vil bestå af består af våbentyperne hagl, riffel og bue. Dette vil efter bestyrelsens opfattelse bidrage med yderligere tyngde til bueområdet i DJ og til styrkelse af buejagten i Danmark.

Styrket buepolitiske indflydelse.
Det buepolitiske udvalg vil have væsentlig indflydelse på DJ’s politiske indsatser og arbejde, da DJ:
• Er direkte repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet
• Er direkte repræsenteret i internationalt jagtsamarbejde via bl.a. NJS, FACE og CIC
• Har direkte kontakt til folketingets politikere og politiske partier, ministerier og styrelser.

Generelt er DJ en stærk politisk og faglig organisation, der arbejder ud fra klare politiske målsætninger, som er
udarbejdet af de relevante udvalg og godkendt i hovedbestyrelsen.

På trods af den store indsats på buejagtsområder, som ydes i FADB’s lokalforeninger og af de enkelte medlemmer, så må vi i FADB-regi acceptere, at der er grænser for hvad ca. 1.150 medlemmer, 8 lokalforeninger og en bestyrelse på 5 medlemmer kan løfte, såvel nationalt som internationalt. Fusionen med DJ vil efter bestyrelsens opfattelse sikre nye ressourcemæssige og økonomiske muskler til at løfte det fremtidige politiske arbejde for buejagten.

Også på det lokalpolitisk område vil en fusion kunne styrke buejagtens politiske indflydelse, da:
• Lokale buejagtforeninger i DJ-regi har indflydelse i de kommunale jægerråd
• Lokale buejagtforeninger i DJ-regi kan deltage i kredsmøder med stemmeret.

Dette anser bestyrelsen for at være en vigtig agenda i en tid, hvor jagt som fritidsinteresse er under pres. En fusion vil således samlet set styrke og synliggøre buejagtsområdet lokalt, nationalt og internationalt til glæde for alle buejagtsinteresserede i Danmark.

Administrative lettelser i lokalforeningerne
En fusion vil give lokalforeningerne adgang til at trække på DJ’s administrative systemer og derigennem spare
ressourcer og styrke økonomien i lokalforeningen. Dette skal bl.a. sikres gennem:
• Nem medlemshåndtering, hvor lokalforeningerne får egne medlemsoversigter, restancelister og hvor det
sikres, at alle GDPR-regler overholdes
• Nem kontingenthåndtering, hvor DJ varetager kontingentopkrævning, rykkerprocedurer mv.7
• Øvrige økonomiske, rådgivnings- og kompetencemæssige fordele.

Udover de administrative lettelser lokalforeningerne vil der også være en række andre fordele af økonomiske,
rådgivnings- og kompetencemæssig karakter. Disse fordele omfatter bl.a.:
• Forsikringer, hvor alle jagtforeninger, som er tilsluttet DJ, er omfattet af forsikringsaftaler på områder som:
arbejdsskade, ansvarsforsikring for aktiviteter og bestyrelsesansvar samt ulykkesforsikring.
• Rådgivning om fx foreningsoprettelse, bestyrelsesudvikling, vedtægter, generalforsamlinger,
jagtlejekontrakter, GDPR og håndtering af medlemsdata.
• Kompetenceudvikling med kurser i fx: jægerhåndværk, jagtledelse, lederuddannelse mv.
Lokalforeningerne vil således opnå en række fordele ved en eventuel fusion med DJ. Fordele, der både kan styrke økonomien og organiseringen i foreningerne samt bredden i aktivitetstilbuddene. Alt sammen forhold, der i fremtiden vil skabe mere værdi for medlemmerne.

Øget omtale og markedsføring af buejagtsaktiviteter
• DJ stiller en række tilbud og platforme til rådighed, der kan sikre buejagten og -jægerne yderligere omtale og markedsføring. Det omfatter bl.a.:
• Omtale af egne aktiviteter og arrangementer (foreningsmeddelelser) under foreningens navn i
medlemsbladet, som udsendes med magasinet Jæger og vises på DJ’s hjemmeside og i DJ’s app Jæger.
• Nem oprettelse af foreningsmeddelelser via Medlemsnettet på www.jaegerforbundet.dk.
• Visning af foreningen på DJ’s hjemmeside med kontaktpersoner og links til egen hjemmeside.
• Gratis oprettelse af foreningshjemmeside på standardplatform.
Der er således en endnu bedre mulighed for at kommunikere om buejagten som en relevant jagtform for de jægere, der ønsker at være tæt på naturen og som vil indgå som en naturlig del af opretholdelsen af naturressourcer og biodiversitet uden larm og forurening.

Medlemsfordele:
For det enkelte buejægermedlem vil der også være en række fordele at hente i DJ-regi:
Som DJ-medlem bidrager man aktivt til at sikre buejagtens fremtid ved at stå sammen
Adgang til træningsfaciliteter
Forsikringer
Relevante kurser f.eks. instruktøruddannelser og i jægerhåndværk
Buejægernetværk
Magasinet Jæger leveret 11 gange om året
Adgang til nyttige værktøjer i app’en Jæger f.eks. GPS-baserede jagttider, markedsplads og jagtjournal
Rabataftaler.

Opsummering:
På baggrund af ovenstående oplistning af nogle af de fordele der kan opnås ved en fusion med DJ er det en enig bestyrelse i FADB, der vurderer, at en fusion vil kunne styrke buejagtens politiske indflydelse og image som en mere ”grøn” og bæredygtig jagtform i tættere kontakt med naturen.

Endvidere vil fusionen kunne betyde en styrkelse af de lokale buejagtsforeninger gennem forbedring af deres
organisation, økonomi og synlighed i lokalområdet og over for lokale myndigheder. Endelig giver udnyttelsen af DJ’s kommunikationskanaler samlet en bedre mulighed for at sikre deltagelse i lokale aktiviteter samt at udbrede kendskabet om buejagt til traditionelle jægere.
Sidst men ikke mindst er der med etablering af et Buepolitiskudvalg og direkte valg til formandsposten skabt en ny innovativ organisation, der skal sikre, at buejagten bliver et fokusområde i DJ, og at der fremover sker en betydelig styrkelse af buejagten i Danmark.

FADB blev grundlagt af ildsjæle, der kæmpede for buejagten i Danmark og har over tid udviklet sig til en forening, der er gennemsyret af denne interesse. Det er bestyrelsens opfattelse af denne interesse gennem en fusion med DJ, vil kunne bringes ud til endnu flere ”traditionelle” jægere og derved sikre fremtiden for buejagt i Danmark og internationalt.

Med venlig hilsen
FADB`s bestyrelsen

“Samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark”

Med venlig hilsen
Jørgen Vester
Formand FADB
Mail: jve@fadb.dk
+4528117949

Bilag 3.
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen punkt 6, c.


Forslag til punkt til dagsorden på Generalforsamling i FADB der afholdes den 27.- 29.august 2021.

Der stilles forslag om at bevare FADB og dermed styrke foreningens virke og omdømme.

Begrundelse for forslaget:
FADB har været en meget veldrevet og stærk forening, der gennem mere end 40 år har arbejdet for at fremme
buejagten i Danmark og har opnået store resultater.

FADB har været drevet af frivillige, der har arbejdet ulønnet, hvilket har holdt kontingent på et meget lavt niveau, meget små̊administrationsomkostninger og repræsentationsudgifter.

FADB præsenterer en nichejagt inden for det samlede jagtbillede i Danmark, hvorfor foreningen bør styrkes og
bevares. Der er intet der gennem årene har tydet på at frivillige ikke har kunne drive foreningen på en ordentlig og ansvarlig måde.

Forslagsstilleren oplever at den siddende bestyrelse er blevet blændet af store løfter om lettelse af administration, om markedsføring af buejagten, om at styrke buejagten politisk og om at buejægerne kan indgå i en innovativ organisationsstruktur i DJ. Der er ikke brug for al den ståhej, FADB har klaret sig så godt gennem mere end 40 år – har omkring 1200 medlemmer og en god økonomi.

En træt og udbrændt bestyrelse skal skiftes ud og nye dynamiske kræfter skal til.

At styrke FADB’s virke og omdømme – gøres blandt andet ved at vælge engagerede folk ind i bestyrelsen, der brænder for og vil arbejde for buejagten, ved at bestyrelsen vælges bredt i landet og dermed kan være tættere på medlemmerne og deres interesser og ønsker. Ved at der fremadrettet lægges stor vægt på lokalforeningerne og de udfordringer og aktiviteter de arbejder med og er optaget af.

Fremsendt til optagelse på dagsorden den 28.6 2021 af Kirsten Andersen, medlems nummer 1702 ka@soc-domino.dk
31545487

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Hermed indkalder bestyrelsen, i overensstemmelse med vedtægternes § 5, stk. 3, til ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes kl. 19.00 den 28. august 2021. Generalforsamlingen afholdes på Event Park Danmark, Frederikslystvej 35, 8723 Løsning.

Dagsorden:
1. Vedtagelse af beslutning fra ordinær generalforsamling om opløsning af FADB i henhold til vedtægternes §12 om opløsning af foreningen.

Vedtagelse af opløsning af FADB kræver i henhold til vedtægternes §12 stk. 3 med 3/4 majoritet.

Den ekstraordinære generalforsamling afvikles i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling samme dag. På den ordinære generalforsamling behandles forsalg fra bestyrelsen om fusion med Danmarks Jægerforbund under pkt. 6 a. Såfremt den ordinære generalforsamling ikke godkender bestyrelsens forslag til fusion, bortfalder denne ekstraordinære generalforsamling.

REGNSKAB – KLIK HER