Nogle lokalforeninger overvejer nedlæggelse, andre er i støbeskeen.

Nogle lokalforeninger overvejer nedlæggelse, andre er i støbeskeen.

Bestyrelsen har modtaget et brev fra 3 lokalforeninger, der spørger til forhold om deres stilling, hvis de ikke ønsker fortsat at være under FADB.

Den nye bestyrelse lægger vægt på de demokratiske spilleregler og opfatter sig som forpligtet af foreningens vedtægter. Det skal bemærkes, at en af vore absolutte topprioriteter er at støtte og facilitere de lokalforeninger, der er under den paraplyorganisation, som FADB er. Vi har også til hensigt at samarbejde med dem, der ønsker det. Men vi sælger ikke ud af buejagtens værdier. Og vi holder ikke på folk, der ikke ønsker at være en del af FADB.

Vi har modsat henvendelser fra folk, der ønsker hjælp til at etablere nye lokalforeninger. Herom ved en anden lejlighed.

Brevet ordlyd bringes nedenfor med bestyrelsens svar.

 Til Bestyrelsen i FADB 24 september 2021

Vi er tre lokalforeninger Svendborg Buejægere, Vestjyske Buejægere og Sydjydsk Buejægerlaug der har et samlet ønske om ”måske” at træde ud af FADB og blive lokale Jagtforeninger. ”Måske” skriver vi da det jo også hos os er generalforsamlingen der er øverste myndighed og det i sidste ende er medlemmerne der bestemmer, men det skal ikke hindre os i at gøre vores forarbejde ordentligt. Vi mener vi kommer længst med at spille med åbne kort og melde klart ud, da dette vil styrke sammenholdet i lokalforeningerne og derved buejagten på sigt efter en eventuelt udtræden af FADB.

Vi ønsker svar på følgende spørgsmål.

1. Er der sat præcedens med nedlukningen af Nordsjællands Buejægere (Ganløse) her så de klubber der vil ud, frit kan gøre dette uden nogle af de betingelser der er nedskrevet i vedtægterne med hensyn til økonomi, aktiver, navn og emblem?

Svar:

Hovedbestyrelsen er ikke vidende om at Nordsjællands Buejægere er opløst, men hvis en lokalforening under FADB under en tidligere bestyrelses forsæde er opløst i modstrid med vedtægterne, må vi anse dette som den nævnte bestyrelses fejl.

2. Hvis de tre lokalafdelinger ønsker at udtræde af FADB, har vi så ifølge §12.1 hovedbestyrelsens samtykke hertil?

Svar:

Det vil hovedbestyrelsen behandle, hvis der fra den eller de pågældende lokalforeningsbestyrelser foreligger et konkret forslag om opløsning af pågældende lokalforening eller -foreninger og når dette har været behandlet på en generalforsamling i den pågældende Lokalforening – jævnfør vedtægterne.

3. Hvordan forholder bestyrelsen i FADB sig til §12.5 Udviser regnskabet overskud, overføres dette til FADB?

Svar:

Bestyrelsen er ligesom tidligere bestyrelser forpligtet af vedtægterne. Denne bestyrelse tager denne forpligtelse alvorligt.

4. Hvordan forholder bestyrelsen i FADB sig til § 12.7 Efter opløsning af en lokalforening er dens tidligere medlemmer uberettiget til at benytte lokalforeningens navn og eventuelle emblem eller lignende, og alle FADB effekter skal uden refusion tilbageleveres til FADB.?

Se svar på punkt 3.

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at en lokalforening under FADB ikke kan videreføres i andet regi, fx DJ. Den kan opløses. De personer, der før opløsningen var medlem af FADB-lokalforeningen, kan søge over i andre organisationer, men det er som individer, ikke som forening. Og dermed har de pågældende personer ikke rettigheder over den opløste forenings historik, logoer og anden materiel eller immaterielt ejendom.

Vores ønske er at FADB ændre vedtægterne hurtigst muligt, eller laver en dispensationsordning på et eller to år hvor det for lokalforeningerne bliver muligt umiddelbart at overgå til en anden organisation hvis det er hvad der ønskes af klubbernes medlemmer.

Svar:

FADB’s bestyrelse har for indeværende siddet lidt over en måned – det er bestyrelsens hensigt at gennemgå vedtægter og fremsætte ændringsforslag der, hvor indholdet kan formuleres bedre til gavn for medlemmerne og FADB. Da vedtægter kun kan ændres på en generalforsamling – må vi vente med dette arbejde op til denne.

Lidt uddybende information til spørgsmålene.

1. Ganløse eller Nordsjællands buejægere er blevet sidste år opløst og står ikke længere på siden med lokalforeninger, dette uden nogen form for skriv (intet i nogle referater eller information fra bestyrelsen, det er ikke nævnt nogen steder.

Svar:

Den siddende bestyrelse kan ikke tage ansvar for den tidligere bestyrelses dispositioner og kan kun beklage at nedlukningen af Nordsjællands Buejægerforening ikke har ført til handling eller er nævnt i et referat.

2. Som der står skrevet er det vigtigt at vi har hovedbestyrelsens samtykke før vi kan gå videre med planer for fremtiden.

Svar:

Hovedbestyrelsen kan og vil arbejde efter de nuværende vedtægter, der er gældende for FADB og for FADB’s lokalforeninger. Såfremt et eller flere medlemmer ønsker at nedlægge en FADB – lokalafdeling kan dette gøres efter reglerne i vedtægterne. Se venligst §12 i vedtægterne for Lokalforeninger under FADB. …

3. Flere af klubberne har store beløb på deres konto, samt 3D dyr, buer, pile og div udstyr for ret store beløb. Mener bestyrelsen at disse penge og aktiver skal tilfalde FADB eller følger de klubberne. Vi skal huske at det er de aktive medlemmer og bestyrelser der har lavet værdierne og ikke FADB. Samt at pengene og aktiverne jo vil blive i lokalområdet og arbejde for buejagten fremover.

4. Navn og emblem er en vigtig del af en klubs historie, sjæl og kultur, vi mener at det for buejagten og de fremtidige foreninger vil være en fordel at få lov til at beholde både navn og Emblemer. Ingen af delene er jo sammenhørende med FADB. Hvis man siger ”Vestjyske Buejægere” ligger det jo ikke i betydningen eller sætningen at det har noget med FADB at gøre. Har FADB styr på hvilke effekter de har i udvalg hos de forskellige foreninger, for jeg tror ikke vi har.

Svar til punkt 3 og 4 vil bestyrelsen tage stilling til når og hvis der foreligger ønske fra medlemmerne om at nedlægge en Lokalforening.

Vi forventer svar senest 1.11.2021 da vi i klubberne ønske at arbejde videre med fremtiden.

Med venlig hilsen træk og slip

Bestyrelserne Vestjyske Buejægere, Svendborg Buejægere og Sydjydsk Buejægerlaug