Mens vi venter… skudvinkler og afstande

Del indlæg

Mens vi venter… skudvinkler og afstande

I den kommende revidering af lærebogen er anbefalingerne omkring skudvinkler opdateret jf. Kanstrup-rapportens anbefalinger vedr. jagten på det store hjortevildt. Samtidig er anbefalingerne tydeliggjort vha. nye illustrationer med henblik på, den nye urutinerede buejæger kan få gode succesoplevelser, når pilen slippes til vildt.

Lærebogen planlægges til at udkomme i umiddelbar forlængelse af den nye bekendtgørelse, der tillader buejagt på det store hjortevildt. Dette for at de nye regler kan komme med i bogen.

Uddrag fra den kommende lærebog:

Den maksimalt anbefalede skudafstand er 20 meter.

Når der slippes pil mod klovbærende vildt, skal man altid gå efter et dobbelt lungeskud. Er begge lunger og evt. hjertet ramt, vil dyret hurtigt forende. Til gengæld kan et dyr ramt kun i den ene lunge overleve meget længe, og flytte sig langt. Det stiller krav til skudvinklerne, og det stiller krav til, disse vurderes korrekt.

Generelt kan siges, at vinkler skarpere end 45 grader helt skal undgås. Det uanset om det er forfra, bagfra, oppefra eller nedefra. De mest optimale skudvinkler er når dyret har bredsiden til eller vender lidt væk fra dig.

Det kan være vanskeligt at bedømme vinklen dyret står i. Et lille fif er at kigge efter spejl og bringe og vurdere derudfra. Sigtepunktet skal vælges efter den vinkel dyret står i. Her er tricket ofte at sigte efter modsatte forben.

Ved skud oppefra skal man være opmærksom på, at pilen skal placeres under rygraden i en vinkel, hvor der opnås dobbelt lungeskud. Kommer dyret for tæt ind under stigen, kan man ikke se hvor pilen skal placeres, ligesom dyret ikke skal flytte sig meget i skudøjeblikket, før man får en anskydning. Ved skud op ad en bakke skal man være ekstra opmærksom på pilefang.

De anbefalede skudvinkler fremgår af nedenstående illustrationer med trafiklysfarverne som indikation. Man bør holde sig indenfor de grønne vinkler og bruge de gule vinkler som buffer for en evt. fejlvurdering.

Pilebanen skal være fri. Der må ikke være grene, græstotter e.l. i vejen, da en pil, der rammer en forhindring på vejen, vil ændre retning.

Skyd kun når du kender afstanden, og føler dig komfortabel med at slippe pilen. Skyd aldrig til dyr i bevægelse og husk, at selvom du har en skudchance, er det ikke ensbetydende med, du skal bruge den.

Ved jagt på de store vildtarter, dvs. vildt større end rådyr, gælder de samme anbefalinger som i foregående afsnit, blot skal man være ekstra omhyggelig med at overholde disse.

Indberetninger fra schweisshundeførere indikerer, at man skal være særligt påpasselig med at undgå høje lungeskud og stejle skud oppefra, hvor dyret er kommet tæt under stigen, da sådanne skud ofte giver lange flugtafstande og vanskelige eftersøgninger.[1]

Test med skud på døde slagtesvin viser, at pilen er effektiv, så længde den rammer bløddele og mindre knogler som f.eks. ribben. Ved træf på kraftige knogler kiler pilespidsen sig fast. [2]

Mens vi venter... skudvinkler og afstande FADB foto 4

Vær derfor omhyggelig med at opnå et skud centralt i hjerte-/lungeregionen. Begræns skudvinklerne udelukkende til de grønne felter og skudvinkler forfra skal undgås pga. de kraftige forbensknogler. Træning på gode anatomiskiver/dyr, er her særligt relevant, til at blive fortrolig med de forsvarlige skudvinkler.

Mens vi venter... skudvinkler og afstande FADB foto 2
Copyright © Foreningen af Danske Buejægere

Skydestigen bør placeres 15 – 20 m. væk ift. hvor det forventes dyrene kommer for at sikre en vinkel med optimal mulighed for at opnå centralt hjerte-/lungeskud og undgå træf i ryghvirvlen. Som du kan se af illustrationen, skal dyret være min. 9 m. fra stigen, hvis du sidder 5 m. oppe. Som tommelfingerregel kan man bruge ’min. afstand = 2 * stigens højde’. Nogle afstandsmålere viser vinklen til målet. For træf i det grønne felt, må vinklen maks. være 30 grader.

Mens vi venter... skudvinkler og afstande FADB figur 4
Copyright © Foreningen af Danske Buejægere

Vælg udelukkende kvalitetspile, inserts og spidser, der har styrke nok til opgaven. Søg evt. vejledning hos din forhandler.


[1]Kanstrup, N., Balsby, T.J.S. & Sonne, C. 2022. Effektiviteten af buejagt – opfølgende undersøgelser. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. – Teknisk rapport nr. 257
http://dce2.au.dk/pub/TR257.pdf

[2] Sudhues, H.(2004).: Wundballistik bei Pfeilverletzungen INAUGURAL – DISSERTATION zur Erlangung des doctor medicinae der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster