Invitation til årsmøde 2022

Del indlæg

Invitation til årsmøde 2022

OBS: Ny, revideret indbydelse

Regnskab for 2021

Vedlagte bilag:

Vedtægter med forslag til ændringer, FADB’s værdigrundlag, FADB’s forretningsorden.

Med venlig hilsen

Kirsten Andersen

formand

Foreningen af Danske Buejægere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer,

FADB’s ordinære generalforsamling 2022-08-27

Bestyrelsen har gennem DGI i samarbejde med foreningsrådgivere gennemarbejdet de eksisterende vedtægter og rettet uhensigtsmæssigheder og bestemmelser, der tillader misbrug. Bestyrelsen foreslår herefter nedenstående vedtægtsparagraffer ændret med 2 hovedformål, dels at modernisere og fremtidssikre dem, dels at sikre bevarelse af foreningen.

Nuværende:

§ 2. FORMÅL

2.1 at varetage medlemmernes jagt­lige interesser med bue og pil i enhver henseende, herunder for­holdet til lovgivningsmagten og admini­strationen
2.2 at gennemføre formålet i overensstemmelse med den målsætning der til enhver tid vedtages af foreningens kompetente forsamlinger
2.3 at formidle den særlige uddannelse, som giver danske jægere mulighed for at opnå til­ladelse til at jage med bue og pil.
2.4 at præcisere over for bue­jægerne de særlige forhold, der gør sig gældende ved buejagt for at kunne jage etisk korrekt.
2.5 at orientere om trænings­skydning med jagtbuer, herunder anvendelse af jagtpile.

Forslag:

§ 2. FORMÅL

2.1 At være specialforbund for buejagt

2.2 At arbejder for mest mulig buejagt og varetage medlemmernes interesser.

2.3 At udbrede viden om buejagt

2.4 I samarbejde med Miljøstyrelsen at varetage buejægeruddannelsen

2.5 At arbejde efter det til enhver tid gældende værdigrundlag for FADB og udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne

Nuværende:

§ 3. MEDLEMSKAB
3.1 Enhver jagttegnsberettiget kan optages som medlem, efter bestyrelsens godkendelse.
3.2 Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen som tak for en særlig indsats til gavn for foreningen. Æresmedlemmer er stemme­berettigede, men betaler intet kontingent.
3.3 Regulær udmeldelse af foreningen kan kun ske med udgangen af et regnskabsår og skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse inden 31. december.

Forslag:

§ 3. MEDLEMSKAB

3.1 Enhver jagttegnsberettiget der ved sit virke vil arbejde for buejagten og foreningens formål og bevarelse, foreningens værdigrundlag og vedtægter – kan optages og kan være medlem af FADB.
3.2 Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen som tak for en særlig indsats til gavn for foreningen. Æresmedlemmer er stemme­berettigede, men betaler intet kontingent. Æresmedlemsskab kan fratages af bestyrelsen med begrundelse.

3.3 Bestyrelsen påser, at buejægeraspiranter får mulighed for at indmelde sig kontingentfrit året ud.

Nuværende:

§ 4. KONTINGENT
4.1 Medlemmerne betaler til FADB et kontingent, hvis stør­relse pr. medlem fast­sættes på den årlige generalforsamling i foreningen. Juniormedlemmer (16-18 år) betaler 1/3 kontingent.
4.2 Det årlige kontingent, som betales forud, forfalder 1. januar og skal være indbetalt se­nest 5. marts.
Kontingentrestance efter denne dato betragtes som udmel­delse.
Bestyrelsen kan, hvis det skønnes for­målstjenligt, udstede rykkerskrivelser til restanter før endelig sletning af medlem­skab.
4.3 For medlemmer optaget i løbet af sidste halvår af regn­skabsåret betales halvt kontin­gent.
4.4 Nye buejægeraspiranter bliver ved betaling af kursusgebyr automatisk indmeldt i FADB og er kontingentfrie kalenderåret ud.

Forslag:

§ 4. KONTINGENT
4.1 Medlemmerne betaler til FADB et kontingent, som fast­sættes på den årlige generalforsamling i foreningen.
4.2 Det årlige kontingent, som betales forud, forfalder 1. januar. Kontingentrestance efter denne dato betragtes som udmel­delse.
Bestyrelsen kan, hvis det skønnes for­målstjenligt, udstede rykkerskrivelser til restanter før endelig sletning af medlem­skab.

Nuværende:

§ 5. GENERALFORSAMLING
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlin­gen. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i august/september. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel på nyhedsmail og foreningens hjemmeside eller i mindst et af foreningens medier med angivelse af tid, sted og dagsorden.
5.2 Dagsordenen skal inde­holde føl­gende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
5.3 Ekstraordinær generalfor­samling i foreningen ind­kaldes af besty­relsen med 4 ugers varsel og med angivelse af tid, sted og dagsorden, såfremt den skønner det påkrævet, eller krav derom fremsættes af mindst 25% af medlem­merne.
5.4 Forslag skal for at kunne komme til afstemning på ­foreningens general­forsamling være indsendt til bestyrel­sen i overensstemmelse med reglerne i § 9.
5.5 Enhver generalforsam­ling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig, uan­set antal­let af fremmødte medlemmer.
5.6 Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
5.7 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
5.8 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestå­ende af de i § 6 nævnte personer. Suppleanterne har ingen stem­meret. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
5.9 Bestyrelsens med­lemmer væl­ges for 2 år af gan­gen. På lige årstal 3 og ulige 2. Suppleanter og revisor for 1 år.

Forslag:

§ 5. GENERALFORSAMLING
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlin­gen. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert forår inden 16. maj. Bestyrelsen indkalder med mindst 4 ugers varsel på nyhedsmail og foreningens hjemmeside med angivelse af tid, sted og dagsorden.
5.2 Dagsordenen skal inde­holde føl­gende punkter:


1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Godkendelse af budget
6. Indkommende forslag

7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse

9. Valg af revisor
9. Eventuelt

5.3 Ekstraordinær generalfor­samling i foreningen ind­kaldes af besty­relsen med 4 ugers varsel og med angivelse af tid, sted og dagsorden, såfremt den skønner det påkrævet, eller krav derom fremsættes af mindst 25% af medlem­merne.
5.4 Forslag skal for at kunne komme til afstemning på ­foreningens general­forsamling være indsendt til bestyrel­sen i overensstemmelse med reglerne i § 9.
5.5 Enhver generalforsam­ling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig, uan­set antal­let af fremmødte medlemmer.
5.6 Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
5.7 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
5.8 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestå­ende af de i § 6 nævnte personer. Suppleanterne har møderet men ingen stem­meret til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5.9 Valgbarhed: Det at stille op til valg til bestyrelse eller øvrige tillidsposter sker i forståelse af, at aspiranten lever op til FADB’s værdigrundlag, vedtægter og forretningsorden.
5.10 Bestyrelsens med­lemmer væl­ges for 2 år af gan­gen. På lige årstal 3 og ulige 2. Suppleanter og revisionsfunktion for 1 år.

Nuværende:

§ 6. HOVEDBESTYRELSEN
FADB ledes af en bestyrelse, som består af:
1. en formand
2. en næstformand
3. tre medlemmer
Herudover tre suppleanter.

Forslag:

§ 6. BESTYRELSEN
FADB ledes af en bestyrelse, som består af:
1. en formand
2. en næstformand
3. tre medlemmer
Herudover tre suppleanter.

Nuværende:

§ 7. BESTYRELSENS OPGA­VER
Bestyrelsen har til op­gave:
7.1.1 at påse, at lokalforenin­gerne og medlemmerne i deres virksomhed efterle­ver FADB’s love,
7.1.2 at påse, at dannelsen af nye lokal­foreninger sker i over­ensstemmelse med FADB’s love,
7.1.3 at fremme samarbejdet mellem lo­kalforeningerne,
7.1.4 at forestå forenin­gens løbende forretninger,
7.1.5 at sørge for at foreningens vedtægter er tilgængelige, for medlemmerne, på foreningens hjemmeside.
7.1.6 at føre protokol over generalforsamlin­ger, bestyrelsesmø­der og andre for foreningen vigtige begi­venheder.
Bestyrelsen
7.2.1 indkal­des af formanden eller tre af bestyrel­sens medlem­mer. Bestyrelsen afhol­der i perioden 1. maj – 30. april mindst 2 møder.
7.2.2 er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dennes medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgø­rende.
7.2.3 udpeger en sekretær (sekretariatet) og en kasserer eller andre til hjælp ved bestyrelsens daglige forretninger og kan des­uden ned­sætte sådanne udvalg som skønnes påkræ­vet til løsning af specielle opgaver.
7.2.4 har ret til at nægte en person optagelse i foreningen, men en sådan næg­telse skal forelægges næste ordinære gene­ralforsamling til endelig afgø­relse, hvis den pågældende frem­sætter ønske herom.
7.2.5 har ret til at ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet overtræder foreningens love og vedtægter. Beslutningen kræver fuld enighed i bestyrelsen og skal fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet ønsker det.
7.3.1 Ved et bestyrelses­medlems varige forfald supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye bestyrelsesmedlem fungerer valgperioden ud.
7.3.2 Ved formandens forfald fungerer næstformanden i hans sted.

Forslag:

§ 7. BESTYRELSENS OPGAVER

7.1 at udarbejde og vedligeholde en forretningsorden arbejde efter den. Forretningsordenen lægges på www.fadb.dk

7.2 at udarbejde og vedligeholde et værdigrundlag.

7.2.1 Bestyrelsen har ret til at ekskludere ethvert medlem, der ved sit virke modarbejder buejagten og foreningens formål og bevarelse, foreningens værdigrundlag og vedtægter. Beslutningen kræver almindeligt flertal i bestyrelsen og skal fremlægges og bekræftes på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet ønsker det.

7.3 at arbejde med og tage stilling til aktiviteter, holdninger og kritik, der fremføres om og overfor FADB og buejagt generelt, og handle i overensstemmelse med vedtægter, forretningsorden og værdigrundlag.

7.4.1 Ved et bestyrelses­medlems varige forfald supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye bestyrelsesmedlem fungerer valgperioden ud.
7.4.2 Ved formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted.

Nuværende:

§ 8 REGNSKAB
8.1 Bestyrelsen drager om­sorg for, at der over for­eningens indtægter og udgifter føres et regnskab, som forelæg­ges generalforsamlingen.
8.2 Kontingentet anvendes til de med den daglige drift for­bundne udgifter samt til nød­vendige rejser og repræsentation.
8.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens kasse­behold­ning til de påhvilende opgaver.
8.4 Regnskabsåret er kalen­deråret.
8.5 Foreningens regn­skab revi­deres af den på den or­dinære generalfor­samling valgte revisor.

Forslag:

§ 8 REGNSKAB
8.1 Bestyrelsen drager om­sorg for, at der over for­eningens indtægter og udgifter udføres et revideret regnskab opsat og revidret af et revisionsfirma, som fremlægges for generalforsamlingen.
8.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens kasse­behold­ning til de påhvilende opgaver.
8.4 Regnskabsåret er kalen­deråret.


Nuværende:

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER SAMT ANDRE FORSLAG TIL DAGSORDENEN
9.1.1 Ændringer af for­eningens vedtægter og de grundlæg­gende vedtægter for lokal­foreningerne sker efter følgende regler:
9.1.2 Forslag til vedtægtsændrin­ger kan fremsættes af be­styrelsen, en lokal­forening eller et enkelt medlem.
9.1.3 Forslag fra lokalfor­eninger eller enkelt medlem­mer indsendes senest 1. juli til besty­relsen, der senest 3 uger før ge­neralfor­samlingen bekendtgør forslaget for medlemmerne, enten pr brev eller i et af foreningens medier. Forslag fra bestyrelsen bekendtgøres lige­ledes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.
9.1.4 Forslaget behandles på general­forsamlingen.
9.1.5 Til vedtagelse kræves 2/3 majo­ritet
9.2.1 Andre forslag til generalforsamlingen behandles efter samme regler, undtaget er dog bestyrelsens budgetforslag.
9.2.2 Til vedtagelse kræves simpel stemmeflerhed.

Forslag

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER SAMT ANDRE FORSLAG TIL DAGSORDENEN

9.1.1 Ændringer af foreningens vedtægter sker efter følgende regler:

9.1.2 Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen og ethvert medlem

9.1.3 Forslag sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uger før generalforsamlingen bekendtgør bestyrelsen forslaget for medlemmerne, pr nyhedsbrev og/eller i et af foreningens medier.

9.1.4 Forslaget behandles på generalforsamlingen.

9.1.5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

9.2.1 Andre forslag til generalforsamlingen, der ikke er vedtægtsændringer, behandles efter samme regler. Til vedtagelse kræves simpelt stemmeflertal.

Nuværende:

§ 10. Tilknytning af lokalforeninger EKSKLUSION AF EN LOKALFORENING

10.1 Såfremt en lokalforening tilsidesætter de af hovedforeningen godkendte vedtægtsbestemmelser, der er gældende for lokalforeningen, eller i sin virksomhed handler på en måde, der efter bestyrelsens skøn er uforenelig med medlemskab af FADB, kan lokalforeningen ekskluderes. Eksklusionen skal begrundes og afgørelsen og begrundelsen gøres tilgængelig for lokalforeningens medlemmer.

10.2 Eksklusion af en lokalforening kan kun ske på en generalforsamling, på hvis dagsorden spørgsmålet er optaget.

10.3 Til vedtagelse af en lokalforenings eksklusion kræves 3/4 majoritet af de fremmødte medlemmer af hovedforeningen.

10.4 Ekskluderes en lokalforening, er den pligtig at tilbagelevere alle af FADB udleverede effekter uden refusion.

Forslag:

§ 10. TILKNYTNING TIL LOKALFORENINGER

10.1 Lokalforeninger, der er tilknyttet FADB, har selvstyre og egen bestyrelse.

10.2 Lokalforeninger eller grupper med tilknytning til FADB forventes at agere loyalt overfor FADBs værdigrundlag og bestyrelse, således, at der er overensstemmelse i formål og etiske regler.

10.3 FADB stiller et sæt standardvedtægter til rådighed. Lokalforeningen kan redigere og tilføje heri eller skrive deres egne vedtægter. FADBs bestyrelse skal dog godkende resultatet.

10.4 Medlemskab af lokalforeninger fordrer ikke nødvendigvis medlemskab af FADB

Nuværende:

§ 11. TEGNINGSRET
Foreningen skal i alle eksterne forhold forpligtes og tegnes af for­manden i for­ening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Forslag:

§ 11. TEGNINGSRET
Foreningen skal i alle eksterne forhold forpligtes og tegnes af for­manden i for­ening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere dispositionsret efter godkendt budget. Køb af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Nuværende:

§ 12. OPLØSNING
12.1 Forslag til opløsning af for­eningen kan fremsættes af bestyrel­sen eller på be­gæring af 2/3 af medlem­merne efter reglerne i § 9.
12.2 Forslaget kan kun be­handles på en ekstraordinær ge­neralforsamling.
12.3 Vedtagelse af opløsning kan kun ske med 3/4 majoritet
12.4 Opløses forenin­gen, fratræ­der bestyrelsen efter at have valgt 3 likvidatorer, der snarest efter opløsningsbe­slutningen afvikler forenin­gens øko­nomiske forhold.
12.5 Likvidatorerne forelæg­ger likvida­tionsregnskab på en afsluttende generalfor­samling, der, såfremt opgørelsen viser et overskud, træffer afgørelse om, hvordan midlerne bedst anven­des for at tjene bue­jagtens fremme her i landet.

Forslag:

§ 12. OPLØSNING

12.0 Opløsning af foreningen er ikke muligt, hvis der kan stilles en bestyrelse.
12.1 Forslag til opløsning af for­eningen kan fremsættes af en enig bestyrelse eller på be­gæring af 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede medlem­merne.
12.2 Forslaget kan kun be­handles på to efter hinanden følgende ekstraordinære ge­neralforsamlinger med mindst 1 og maksimum 3 måneders mellemrum – indkaldt efter §5.3
12.3 Vedtagelse af opløsning kan kun ske med mindst 3/4 majoritet af samtlige medlemmer
12.4 Opløses forenin­gen, fratræ­der bestyrelsen efter at have valgt 3 likvidatorer, der snarest efter opløsningsbe­slutningen afvikler forenin­gens øko­nomiske forhold.
12.5 Likvidatorerne forelæg­ger likvida­tionsregnskab på en afsluttende generalfor­samling, der, såfremt opgørelsen viser et overskud, træffer afgørelse om, hvordan midlerne bedst anven­des for at tjene bue­jagtens foreningsliv i Danmark eller andet lignende bæredygtigt formål der gavner jagt og natur.

Værdigrundlag for Foreningen af Danske Buejægere (FADB)

Som medlem af FADB støtter du en organisation, der:

 • Er Specialforbund for buejagt
 • Arbejder for mest mulig buejagt
 • Holder diskussionen om jagtetik i gang
 • Faciliterer træning og trænere
 • Faciliterer lokale aktiviteter, foreninger og grupper
 • Promoverer buejagt i medier, på messer o.l.
 • Har ansvar for buejægeruddannelsen
 • Har kontakt med myndighederne
 • Samarbejder med jagt- og bueorganisationer
 • Ledes og drives af en ulønnet bestyrelse og frivillige ressourcepersoner.

FADB ’s udgangspunkt er som specialforbund for danske buejægere til enhver tid at støtte og arbejde for buejagten i Danmark. Historisk varetog FADB fra stiftelsen i 1967 at arbejde for at få lovliggjort buejagt, senere at få lovliggjort buejagt på råvildt og i dag at få lovliggjort buejagt på det store hjortevildt. Dertil arbejder FADB for at få mest mulig jagtetisk buejagt, bl.a. i habitater, hvor konventionel jagt er uhensigtsmæssig.

FADB ’s værdigrundlag hviler på ordentlighed og respekt for naturen og overfor alle levende individer. Et medlemskab i FADB indeholder ordentlighed i jagtudøvelse, ordentlighed overfor medmennesker og respekt for vildtet og naturen.

FADB ønsker at stå for den højeste grad af sikkerhed under jagtudøvelse og at have så begrænset aftryk i naturen som mulig, herunder at undgå forurening.

Samarbejdet i FADB både internt og eksternt skal bygge på et demokratisk grundlag – hvor den enkelte i sin udøvelse af sin jagt og i sit samvær med andre buejægere og overfor samarbejdspartnere, står til regnskab overfor foreningen og dennes formål.

FADB ’s formål og vision er af virke for buejagten i Danmark, at arbejde for de bedst mulige forhold for den enkelte buejæger og dermed for den samlede buejagt. Foreningens formål er endvidere at varetage uddannelsen af buejagtaspiranter op til den obligatoriske buejægerprøve, at gøre dette med kvalitetssikring overfor- og i samarbejde med miljøstyrelsen og efter de til enhver tid gældende love og regler. Foreningens bestyrelse tilbyder at samarbejde med alle, der arbejder for at fremme buejagten og anerkender FADB’s formål

FADB’s formål er endvidere at arbejde for optimale træningsfaciliteter for den enkelte buejæger og formidle den nyeste viden inden for buejagt – samt deltage i buepolitisk arbejde.

FADB faciliterer buejagtrelaterede arrangementer centralt og i samarbejde med lokale kræfter

FADB ønsker at promovere buejagt som en grøn jagtform, der i balance med naturen høster af overskuddet uden at true de naturlige bestande.

Bestyrelsen februar 2022

Forretningsorden for FADB’s bestyrelse – udarbejdet juli 2022

Bestyrelsens opgaver er udtrykt i denne forretningsorden.

 1. Facilitere medlemmernes jagtlige og træningsmæssige muligheder, direkte til det enkelte medlem og gennem lokalforeninger og grupper.
 2. Arbejde efter vedtægter og værdigrundlag, og løbende drøfte og evaluere, om disse lever op til foreningens aktuelle virke. I dette arbejde inddrages lokalforeninger, lokalgrupper, medlemmer og andre interessenter,
 3. Påse, at lokalforeningerne, grupper og medlemmerne i deres oprettelse og virksomhed efterlever FADB’s vedtægter og værdigrundlag.
 4. Understøtte og supporterer medlemmer, lokalforeninger og grupper ved løbende kontakt og besøg.
 5. Forestå foreningens løbende forretninger (buejagttegnslærer, MST, samarbejde med andre organisationer, forholde os til landets love og regler på jagtområdet, afholde årsmøde og generalforsamlinger, afholde og supporterer andre FADB arrangementer)
 6. Sørge for, at foreningens vedtægter, værdigrundlag og bestyrelsens forretningsorden er tilgængelige for medlemmerne, på anfordring og på foreningens hjemmeside.
 7. Føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre for foreningen vigtige begivenheder og sørge for, at disse oplysninger er tilgængelige for medlemmerne.
 8. Bestyrelsesmøder
 9. Afholde minimum 4 bestyrelsesmøder om året
 10. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden eller på dennes foranledning eller tre af bestyrelsens medlemmer.
 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dennes medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 12. Bestyrelsen udpeger en sekretær (sekretariatet) og en kasserer eller andre til hjælp for bestyrelsens daglige forretninger og kan desuden nedsætte sådanne udvalg, som skønnes påkrævet til løsning af specielle opgaver.
 13. Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye bestyrelsesmedlem fungerer valgperioden ud.
 14. Ved formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted.

Kirsten Andersen, formand