Referat af generalforsamling 23. april 2016

Del indlæg

Referat af generalforsamling 23. april 2016

 1. Kim vælges som dirigent og byder velkommen.
 2. Dagsorden godkendes
 3. Brian fremlægger formandsberetning. Denne kan ses som bilag hertil.
  Carl Johan Mikkelsen: referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden tidligere. Dette tages til efterretning.
  Der spørges til, om der evt. er kræfter i DJ, der modarbejder FADB- Dette mener bestyrelsen ikke og forklare hvor i samarbejdet, der evt kan være gnidninger.
  Der spørges til regulering med buen. Hænger det politisk sammen med storvildtet? Emnerne hænger ikke sammen og der forklares, at politik tager tid, men NS, DJ og FADB arbejder stadig på dette område. Tom Buxbom redegør ligeledes for detaljer vedrørende dette.
 4. Jan-Ewald fremlægger regnskab for 2106- Dette godkendes. Regnskabet ligger som bilag til referatet.
 5. Jan-Ewald fremlægger 2017 budget- Dette godkendes. Budget ligger som bilag til referatet.Carl Johan Mikkelsen- Der spørges til, om ikke klistermærker og div andet reklame materiale for fadb, burde være gratis for medlemmer. Dette tages til efterretning.
 6. Indkommende forslag: der er ikke kommet nogen forslag i retmæssig tid.
 7. Valg af bestyrelsen
  Brian Lisborg modtager genvalg.
  Jesper Johansen modtager genvalg.
  Ole Mathiessen modtager genvalg.
  1.suppleant Jørgen Vester modtager genvalg.
  Jakob Sandberg genopstiller ikke og Tom Buxbom bliver valgt som 2. suppleant.
 8. Der skal komme mere og bedre information ud vedr bestyrelsen og dets virke.
  Der diskuteres IBO regler og forskellige love ang. udenlandske buejægere der jager i DK. Det ville være til fordel for alle, hvis der lovgivningen bliver mere ensrettet, således at det bliver nemmere for udlændinge at gå på jagt i DK. Bestyrelsen arbejder på dette.
  Kontakt til bestyrelsen skal være mere synlig på hjemmesiden.
  Egon Bøttker spørger til, hvad bestyrelsen vil gøre for at tiltrække flere medlemmer til fadb’s GF i fremtiden. Jan- Ewald besvarer dette og bestyrelsen forelægger muligheden for at flytte dato’en for GF til sensommeren. Ordlyden og navnet af GF virker ikke fremmende, derfor burde der indbydes til buejægertræf eller andet, der kan tiltrække flere medlemmer. At flytte GF weekenden til sensommeren, bevirker også, at der vil kunne laves en større skydning for årets buejæger.
  Prisen for deltagelse kan måske afspejles overfor SU og pension.
  Der er bred enighed om at årsmødet skal brandes langt bedre- Hvordan skal analyseres detaljeret i fremtiden. Hvordan får man flere særligt unge mennesker og nye buejægere med i fremtiden.
  GF og årsweekend bør ikke adskilles.
  Deltagerne på mødet, roser weekenden og stedet for afholdes, i kraftige vendinger. Alle virker meget tilfredse med måden af afholdelse. -Bestyrelsen takker.
  Klubberne skal være langt bedre til at ”hive” nye medlemmer med og tale positivt for fadb’s GF.
  Der bør kigges efter hvordan man afholder Danish Open i Nørresnede.
  Både bestyrelsen og Fadb’s medlemmer skal være bedre til at promovere buejagten på fb.
  Der udtrykkes, at man bør være forsigtig med at indbyde til skyde konkurrence, da det kan virke skræmmende på nye buejægere. Der bør findes en middelvej hvor alles interesser tilgodeses.
  Der skal tænkes på hvordan man optimere terrænet og banen. Evt. tårne, stiger mm. Jagtlige udfordringer.
  Tiden for afholdelse af fadb weekend diskuteres. Starten af april stilles som forslag til afholdes næste år.Peter Fogh bliver tildelt en kniv for særlig lang og tro tjeneste. Stor tak til Peter, for hans fantastiske arbejde gennemtiden tiden med foreningsbladet.
  Jan-Ewald bliver tildelt en kniv af bestyrelsen for 30år jubilæum i bestyrelsen. Stort tillykke til Jan.

 

Regnskab 2015

 

2016.04.23
Jesper Johansen