Referat af generalforsamling d. 27. april 2013

Referat af generalforsamling d. 27. april 2013

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag (ingen)
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. EventueltBestyrelsens forslag til valg:
  Dirigent:
  Erik Larsen
  Bestyrelsen:
  Anders Christensen udtræder
  Jan Ewald Hovmand (genvalg)
  Dennis Hausager (nyvalg tidl. suppleant)
  Ole Mathiasen (nyvalg 1 år)
  Suppleanter:
  Jesper Johansen
  Jacob Sandberg
  Revisor:
  Lasse KristensenBestyrelsens forslag til bestyrelsesvalg er ændret 28. marts 2013:
  Søren Søe har desværre trukket sig som konsekvens af et længerevarende udlandsophold.
  Jacob Sandberg genopstiller.

Formanden bød velkommen

Pkt. 1: Erik Larsen blev valgt til dirigent

Pkt. 2: Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 3: Beretning:
Vort helt store ønske om buejagt på de store vildtarter nåede desværre ikke at komme med i den nye bekendtgørelse.
Vi arbejder på, sammen med Jægerforbundet, at få den sat på dagsordenen i forbindelse med jagttidsrevisionen, som pågår her til efteråret. Samtidig forsøger vi at få ændret reglerne om regulering.
Buejagt på storvildt er dog blevet lovligt i en del af Danmark, nemlig på Grønland!! Den 11/7 2012 vedtoges det at lovliggøre buejagt på Moskusokse.
Også andre steder i vores del af verden lysner det for buejagten, f.eks. i England, hvor der arbejdes på en prøveordning på småvildt á la den, der er startet op hos os. Polen barsler med en positiv udmelding i nærmeste fremtid, og så har Hviderusland åbnet for jagt med bue og pil på alt jagtbart vildt.
2012 blev året hvor ”Bekendtgørelse om buejagt” blev erstattet med “Bekendtgørelse om jagttegn” og “Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må bruges til jagt”. Dette er gjort som tiltag for at ensrette reglerne for riffel og bue.
Den største og mest positive ændring er de to prøveperioder, der er blevet indført igen!
Portalen “Mit Jagttegn” er blevet oprettet og vil fremover være stedet, hvor tilmelding og betaling til div. prøver og jagttegn, valg af prøvested samt indberetning af skudt vildt skal foretages.
Vort samarbejde med Jægerforbundet er nu nået så langt, at der er udarbejdet et udkast til et kommissorium. Hensigten med udkastet er, at der oprettes et bueudvalg i Jægerforbundet i lighed med riffeludvalg, og at der i hver af Jægerforbundets kredse skal indsættes en buekoordinator – hvor det er helt naturligt, at vi går ind og besætter disse poster. I kommissoriet er der lagt op til et meget tæt samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og FADB, derfor nærmer vi os tidspunktet, hvor vi skal vælge hvilken vej, vi skal gå. Derfor vil vi i bestyrelsen gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om, at det er den rigtige retning, vi har taget, når vi har valgt at forstærke samarbejde med Jægerforbundet! Vi ser dette samarbejde som en naturlig udvikling og en måde at forstærke buejagten i Danmark på samt en støtte til ønsket om at få jagten med bue og pil på de store vildtarter tilbage.
I 2012 blev der givet 1260 tilladelser til jagt med bue og pil, heraf der blev givet 10 til langbue og 13 recurve.
Ultimo 2012 var vi i FADB 1077 medlemmer og 11 lokalforeninger fordelt over ”næsten” hele landet! I den forbindelse vil jeg gerne byde særlig velkommen til flg. lokale foreninger:
Bornholms buejægere, Midtjyske buejægere, Sakskøbing buejægeree, Vestjyske buejæger samt Århus buejægere – som alle er blevet stiftet siden den sidste generalforsamling.
På lobby-fronten er der også blevet gået til den i det forgangne år; der er virkelig blevet lavet et stort PR-arbejde på div. udstillinger så som:
Jagtmesse i Odense, Dyreskue i Odense, Tirsbæk slot, kvalifikation og forbundsmesterskab i feltskydning i Ulfborg samt udstilling ved Ålborg Outdoor, og hertil et utal af lokale arrangementer, arrangeret af lokalforeningerne.
Derudover har der været en fantastisk mængde udsendelser og artikler i fjernsyn, radio, aviser og på nettet.
Til sidst skal nævnes, at der p.t. er lavet aftale om udstillinger det kommende år på:
Gram slot i september, Tirsbæk slot, og muligvis i Bellacenteret.
TAK for ordet!

Pkt. 4: Kassereren gennemgik regnskabet som viste et overskud på kr. 7700. Regnskabet godkendt.

Pkt. 5: Kassereren gennemgik budgettet, som blev godkendt.

Pkt. 6: Ingen indkomne forslag.

Pkt. 7: Bestyrelsesvalg:
Jan-Ewald Hovmand genvalgt
Dennis Havsager nyvalg
Ole Mathiasen nyvalgt for 1 år
Valg af suppleanter:
Jesper Johansen
Jacob Sandberg

Pkt. 8: Valg af revisor:
Lasse Kristensen

Pkt. 9: Eventuelt:
Anders Christensen, som var udgået af bestyrelsen, fik en kniv som tak for sit arbejde i bestyrelsen, samt en rosende takketale fra Jan-Ewald. Anders var fraværende, men Egon viderebringer kniven og ordene.
Der blev opfordret til aktion mht. at deltage i det internationale buearbejde. Det blev oplyst, at bestyrelsen har taget arbejdet op. Generalforsamlingen i EBF faldt i år sammen med vor egen generalforsamling, ellers havde Dennis deltaget i denne.
Der blev påpeget problemer med farvevalget på prøveskiverne, hvor det for nogle er svært at skelne dyret fra baggrunden. Bestyrelsen har besluttet at overgå til skiven, der bruges til riffelprøven, for at imødegå problemet, når lageret er opbrugt.
Der blev agiteret for, at medlemmerne meldte sig under fanerne på Facebook.
Der blev opfordret til at genindføre tallerkenpræmierne til 1. 2. og 3. placerede på GF skydningen.

Formanden takkede for god ro og orden.

Referent: Steffen