Referat generalforsamling 2019

Del indlæg

Referat generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling i Ribe lørdag d. 7- sept. 2019

Der blev budt velkommen, med en særlig velkommen til æresmedlemmerne Jan-Evald Hovmand og Egon Bødtker.

Kim Parking accepterede herefter opgaven som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt via klubbens hjemmeside.

Derefter blev dagsordenen godkendt.

Det tredje punkt på denne var formandens beretning, som du kan læse i sin fulde længde herunder.

Referat generalforsamling 2019 FADB Generalforsamling 2019 2

Der var en del kommentarer til formandens beretning:

Bjarne Olsen stillede spørgsmål til, hvordan vi kan arbejde for at sikrer en anskydningsprocent på nul for de store vildtarter, da der må være en del buejægere der ikke er organiseret i forening.
Hertil blev svaret, at det er lokalafdelingerne, der har ansvaret for at have øjne og øre åbne, samt at komme med ideer til, hvordan vi kan holde en lav anskydningsrat. Herefter blev det diskuteret, hvordan dette kan gøres i forhold til nyjægerkurser, uddannelsesmaterialer osv.

Kristian Larsen havde spørgsmål til arbejdet med at sammenlægge FADB og DJ. Da ”United” gør stærkere.
Formanden uddybede, i hvilken retning han mener vi skal, for at kunne stå stærkere over for eks. andre grønne organisationer.
Bo Simonsen mente i denne forbindelse, at man ved at gå sammen med DJ, ville vi kunne få gavn af hjortevildtsforvaltningen og hjortevildtlaugene.

Bo Simonsen spurgte til om der stadig bliver arbejdet på, at det vil blive muligt at tage buejagttegnet uden at skulle aflægge haglskydeprøve
Hertil svarede formanden, at der er lagt pres på styrelsen, men der er ikke den store lydhørhed.

Michael Bech Nielsen spurgte om det mon er muligt at se de data, der indrapporteres af schweisshundeførerne. Så man evt. kan gøre noget.
Formandens svar var et nej, da vi desværre ikke har adgang til disse data.
Herefter opstod der en diskussion omkring, om man kan ”prikke” folk ud, hvis der er viden om dette, hvilket er uhensigtsmæssigt. Men som sagt er data ikke tilgængelige.

Brian Due uddybede at lokalafdelingerne ikke kender alle buejægere i deres område, men selvfølgelig gør, alt hvad de kan for at hverve.
Bjarne Olsen fortalte at lokalforeningerne ved, hvad der sker i deres område, da de jo har en stor berøringsflade, men ikke alle ønsker at organisere sig.

Herefter fremlagde kasser Jan-Ewald Hovmand regnskabet for 2018 samtidig med budgetterne for 2019 og 2020. Både regnskab og budget blev godkendt. Se regnskab her.

Der var igen mulighed for at komme med kommentarer.

Thomas Mandrup stillede spørgsmålstegn omkring brugen af 45.000 kroner til hvervning, især når dette ikke var budgetteret.
Jan-Ewald fortalte, at beløbet bruges til velkomstgaver, som de nye medlemmer får, idet det er vanskeligt at holde fast i disse medlemmer, når første kontingentet skal betales.

Michael Bech Nielsen foreslog om det ikke er muligt at give en rabat, hvis man benytter betalingsservice.
Hertil svarede Jan-Ewald, at det er nok ikke var teknisk muligt, men man kan lave en opfordring på hjemme siden.

Bo Simonsen stillede forslag om, hvorvidt det ville være muligt, at ændre kontingentet til et abonnement, der var knyttet til kreditkortet.
Svaret lød, at det var man ikke meget for. Design og opsætning af den type abonnement vil koste meget i udvikling på hjemmesiden.

Kim Parking spurgte til hvad der vil ske med foreningens kassebeholdning, hvis FADB lægges sammen med DJ.
Svaret var, at det ved man slet ikke på dette tidspunkt.

Derefter nåede man punktet: Indkomne forslag af hvilke der ingen var.

Næste punkt var valg til bestyrelsen. Her blev der klappet varme, da følgende blev valgt.
Jan-Ewald Hovmand blev genvalgt.
Jørgen Vester blev genvalgt.
Ole Mathisen ønskede ikke genvalg, men blev valgt til suppleant.
Tom Buxbom blev valgt.
Revisor Lasse Kristensen blev genvalgt.
To nye suppleanter blev valgt: Susanne Kildeberg Frederiksen og Louise Hauge.

Herefter nåede man til generalforsamlingens sidste punkt: Eventuelt:

Michael Bech Nielsen spurgte til om buejægertræffet kunne blive afholdt i sidste weekend i august.
Svaret lød, at sådan bliver det allerede næste år.

Rune Pedersen takkede for arrangementet og stillede spørgsmål til, hvordan man vil sikre at nye buejægere ved, at de har fået et medlemskab. Ofte ved folk det ikke.
Hertil blev svaret, at det bl.a. er derfor velkomstpakken uddeles.

Referat generalforsamling 2019 FADB Generalforsamling 2019 1

Rune Pedersen havde ikke hørt om lokalforeningen i forbindelse med buekurset.
Hertil blev svaret, at det er instruktørerne/formændenes ansvar at fortælle om FADB.
Kim Parking foreslog, at man følger op over for nye buejægere ved årsskiftet! Bliver deltagerlisterne ikke sendt til Jan-Ewald?
Rikke Nielsen foreslog at man sendte en mail!
Svaret lød, at foreningen ikke har medlemmernes e-mail.
Michael Bech Nielsen foreslog, at man kunne tage fat i de buejægere der er oppe til generhvervelse.
Svaret lød her, at det er lokalforeningerne, der har ansvaret for at få fat i dem.
Kim Johansen mente, at når man melder sig til nyhedsmailen, må foreningen også have medlemmernes e-mail.
Svaret lød at e-maillisten for nyhedsmailen ikke er kørt sammen med medlemskartoteket.
Bo Simonsen påpegede, at vi faktisk har et meget højt niveau af buejægere organiseret, hvilket vi kan være stolte af.
Bjarne Olsen sagde at mht. generhvervelsesprøverne, ville det være en god ide med f.eks. en FADB-kuffert pakket med materiale/merchandise, så instruktørerne/formændene bare skulle sætte den op.
Det blev konstateret som en god ide!
Tom Buxbom mente, at dem der står for prøverne burde have en form for FADB uniform på, så aspiranterne faktisk kunne se, at det er FADB der står for planlægningen.
Igen, god ide!

Ove stillede spørgsmål om, hvorvidt man gør noget ved de forskelle, vi ser med hensyn til ligestilling af regulering af mårhund, så vi får samme regler som andre våben.
Her blev svaret at spørgsmålet er allerede sendt til Naturstyrelsen.

Kim spurgte hvordan det så ud med ensretning ved bueprøverne, hvor der har været forskellige regler mht. mulighed for at justere på sigtet.
Svar var at man diskuterer det og ensretter det.

Til slut bad formanden igen om ordet. Her takkede han Ole Mathisen for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen og overrakte han en kniv som gave. Samtidig blev der overrakt en kniv til Bjarne Elkjær for hans store arbejde med den nye buebog og endelig fik også Claus Bo Hansen en kniv for hans arbejde med hjemmesiden.

Formandens årsberetning ved FADB`s generalforsamling 2019:
Velkommen til årets generalforsamling.
Det er en stor fornøjelse endnu en gang at kunne byde jer alle sammen velkommen.
Vi glædet os til en hyggelig aften.
En særlig velkomst skal lyde til to af vores æresmedlemmer:
Egon Bødtker & Jan Ewald som endnu engang har valgt at repræsenterer senior rækken ved dette års træf: tak for det!
Bestyrelsen vil gerne pege på Kim Parking som dirigent! Nogen indvendinger?

Jeg giver hermed ordet til dirigenten.

Endnu en gang velkommen til årets generalforsamling.
I år kan vi byde lokal forening nummer 13 velkommen, nemlig Østjyske Buejæger der har til huse i E-park Danmark i Løsning. (gi dem lige en hånd)
Vi er ca. 1925 individuelle medlemmer! Hvilket er en fremgang på 125 siden sidste år. Sædvanen tro er der en del medlemmer der er i restanse.

Der var 2379 personer, der havde bestået den danske buejagtprøve den 1/9, og som på nuværende tidspunkt er berettiget til at gå på jagt med bue, hvilket er en fremgang på 69 personer.
Af de 2379 personer er 51 udlændinge
Af de 2379 personer er 68 kvinder (de skyder alle med compoundbue).
Af de 2379 personer må de 2364 gå på jagt med compoundbue.
Af de2379 personer må de 30 gå på jagt med recurvebue.
Af de 2379 personer må de 24 gå på jagt med langbue.
23 personer har ret til jagt med compoundbue og recurvebue
15 personer har ret til jagt med compoundbue og langbue
1 person har ret til at gå på jagt med recurvebue og langbue
6 personer har ret til at gå på jagt med alle 3 buetyper

Endnu en gang har der været gang i diverse udstillinger rundt omkring i det ganske land, og udstillingsmaterialet er blevet luftet og set mange gange i årets løb, uheldigvis forsvandt pallen med udstillingsmaterialet inden den sidste udstilling i Østjysk våbenhandel så vi måtte aflyse at deltage i deres arrangement. Pallen er efterfølgende fundet i god behold, og kim er PT i fuld gang med at forny billederne på standerne. Igen i år har Kim slidt og slæbt med vores PR-materialer og er nået langt ud over vores egne rækker og skal have en stor cadeau for sit store engement og arbejde i klubbens tjeneste.
Hvad er der mere sket siden sidst:
Vi har i ordets bogstavelige forstand fået skudt storvildtet i gang:
Der er indrapporteret ca. 30 påskydninger af kron og dåvildt med bue og pil. Fra div. buejæger.
Der er indrapporteret 18 eftersøgninger fra diverse schweisshunde, dette er i og for sig rigtig fint og vise at de fleste tager det alvorligt og har fået etableret et godt samarbejde med de lokale schweisshunde folk uden omkring. Hvad der derimod er alarmerende, er at mere end 50 % af eftersøgningerne er negative. Dette SKAL reduceres, og jeg vil anbefale at vi alle sammen ude omkring i lokalforeningerne tager fat på denne opgave som det mest presserende pt.
Igen i år lider vi under styrelsens arbejdsbyrde, der har bevirket at opfølgningsmøde vedrørende de store ikke er blevet til noget endnu, men vi håber på det bliver til noget i løbet af efteråret. Derimod lykkedes det at få holdt ”opsamlings møde” med styrelsen hvor Bjarne Elkjær, Bjarne Olsen og undertegnet deltog som repræsentanter for FADB. Her fik vi b.la. drøftet:
Storvildt.
Indrapportering af storvildt.

 1. Samarbejde vedr. prøver og kursus, herunder:
  a. Problemer med prøvedatoer og forståelse af disse.
  b. Lovlige sigtemidler og ensartet administration af dette på prøvestederne.
  c. Lovlige spidser/bredheds.
  d. Årsmøde/efteruddannelse af instruktører.
  e. Prøver og uddannelsessteder.
 2. Udenlandske buejægere. Mulighederne for at få udenlandske buejægere på jagt i Danmark fra lande der ikke har et officielt buejagttegn.
 3. Buekursuslærernes adgang til persondata i Jagtportalen ift. GDPR (Persondataforordningen)
 4. Sidst men ikke mindst blev vi enige om at få genoptaget og afholdt årlige møder, hvor der kan afstemmes hvad der måtte være kommet ind i det forløbende år.
  Efterfølgende har vi bedt om en opfølgning og ensretning af regulering på mårhund, samt presset på for at få lov til at regulerer rævehvalpe på lige fod med ildvåben.

I foråret blev vi kontaktet af DGI med henblik på et fremtidigt samarbejde på tværs af vores foreninger. DGI tilbyder bl.a.:
• Udvikling af kursustilbud til buejægerne (f.eks. skydeteknik, trimning af buegrej).
• Udvikling af træneruddannelser med henblik op opbygning af et landsdækkende netværk af kyndige undervisere.
• Træningsfaciliteter og klubfællesskaber.
• Promoveringskampagner: Sådan tiltrækker foreningen flere medlemmer”.
• Kommunikation af jagt som en folkelig aktivitet og buejagt som en ”grøn” jagtform.
• Fælles tilstedeværelse DGI/FADB på udvalgte messer m.v.
• Skoler og lejre (Særlig indsats for senior- eller familie-segmentet).
• Projekter og koncepter (særlig fokus på trykt materiale til markedsføring).
• Stævner (kan f.eks. være samarbejde omkring et årligt arrangement).
• Information om kommunale tilskudsregler (støtte til folkeoplysende foreninger).
• DGI’s konsulenttjeneste (med fokus på foreningsudvikling).
• Kollektiv forsikring
• Lån og leje af DGI-materiel
• IT-værktøjer
• Advokatordning
dette spændende initiativ blev fremlagt og drøftet i går på formandsmødet.

En anden ting der blev drøftet i går, var samarbejde med DJ, eller en endelig fusion mellem DJ og FADB:
Som forklaret sidste år har undertegnet og Dj-formand Claus Lind været i tæt dialog om en evt. sammenlægning af vores foreninger, dette er ingen nem opgave og vi ønsker på ingen måde at blive ”endnu et udvalg” og evt. miste vores politiske indflydelse. Derfor er der også langt igen inden vi kan give vores endelige samtykke til en eventuel sammenlægning, men vi er nået et langt skridt frem mod målet.
For et par uger siden fremlagde Claus ideen for DJ`s Bueudvalg, som efter sigende modtog informationen positivt (måske vi kan få deres formand ”Calle” til at Be eller afkræfte dette??). Efterfølgende har Claus fremlagt forslaget for hovedbestyrelsen i sidste uge, og beslutningen på hovedbestyrelsens møde blev at Claus fik Carte blanche til at starte realitetsforhandlinger med FADB!
Derfor er det nu (ved godt at jeg sagde det samme sidste år) der skal sættes spørgsmål til formandens beretningen hvis man eventuel skulle være imod at FADB også indleder realitetsforhandlinger med DJ.

Udlandet:
EBF`s generalforsamling blev i år afholdt i København med Claus Lind som gæstetaler, Claus fortalte om dansk jagtlov, opbygningen af de forskellige udvalg, samt om det politiske samarbejde med FADB om ”lovliggørelse” af buejagten og samarbejdet generelt, hvilket interesseret de andre lande meget og tydeligt animereret en del af dem til dialog derhjemme med andre jagtorganisationer. Der er en markant optøning i holdningen til buejagt i EU og Rusland, hvilket tydeligt kan mærkes i f.eks.:
Finland hvor dyr op til elg var næsten igennem (men er pt. Syltet pga. politisk valg.)
Rusland hvor buer over 60# er blevet anerkendt som jagtvåben, så de nu bare venter på tilladelsen til jagt.
I Polen er det næsten det samme som i Rusland: Buen blev anerkendt som jagtvåben i år, så de venter også bare lige på det sidste.
Spanien (hvor buejagt er tilladt) har udvidet sin Urban hunt/regulering til at omfatte et par storbyer mere.
Og mest overraskende er nok at det er lykkedes Tyskerne af få lavet en Urban hunt/regulering på sumpbæver i storbyer i 3 delstater.
Sidst men ikke mindst lykkedes det EBF der er fuldgyldigt medlem af FACE at få anerkendt bue og pil på lige fod med de andre jagtvåben i FACE.
Tak for ordet.

Kommentar (1)

 • Kim Parking

  Rettelse..: det var ikke Kim Parking der stillede spørgsmål om FADB’s kassebeholdning i forbindelse med evt sammenlægning med DJ

  Det var en anden Kim …

  15. september 2019 at 15:24

Der kan ikke kommenteres