Referat af generalforsamling d. 28. april 2012

Referat af generalforsamling d. 28. april 2012

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Beretning
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Under forudsætning af at vedtægtsændringerne § 5.9 vedtages foreslår bestyrelsen følgende til:
Bestyrelsesvalg:
Brian Lisborg, Stenlille (genvalg)
Jesper Johansen, Stenlille (genvalg)
Anders Christensen, Sydjyske
Steffen Jensen, Svendborg
Valg af suppleanter:
Dennis Havsager, Nordjyske
Jacob Sandberg, Lolland (genvalg)
Valg af revisor:
Lasse Kristensen (genvalg)

 

Formanden bød velkommen og foreslog Erik Larsen som dirigent.

Dagsordenen blev godkendt

Formandens beretning:
Jan Berg blev midt i 2011 hårdt arbejdsramt, så han valgte at gå i utide. Han mente ikke FADB kunne være tjent med den arbejdsindsats han kunne levere. Undertegnede tiltrådte som midlertidig formand, og bestyrelsen fik tilknyttet Steffen Jensen som projektleder. Vi har på bedste måde videreført det arbejde og visioner, som Jan og den siddende bestyrelse påbegyndte, nemlig at komme nærmere lokalforeningerne og græsrødderne.
Hvis vedtægtsændringerne senere i dag bliver vedtaget, giver det mulighed for at sprede bestyrelsens geografiske sammensætning. Bestyrelsen foreslår herefter Steffen Jensen fra Svendborg, Dennis Havsager fra Nordjyske og Anders Christensen fra Sydjyske til valg. Peter Fogh udtræder, men bliver tilknyttet som redaktør, ligeledes udtræder Jan Aagger, men bliver tilknyttet som administrator på Facebook.
I bestræbelse på åbenhed overfor medlemmer og offentlighed vil bestyrelsen benytte Buejægeren, hjemmesiden og Facebook.
Instruktørerne besluttede, på deres årlige møde sidste år, at nedsætte en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver lokalforening. Denne gruppe har udarbejdet et fælles power-point til brug på kurserne. Endvidere er de fremkommet med forskellige ændringsforslag til lærebogen, som er fremsendt til Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen har godkendt 6 nye instruktører i år.
Pr udvalget er det største udvalg, og derfor det udvalg der står overfor de største udfordringer samarbejdsmæssigt. Men der arbejdes intenst på at få det til at fungere.
Der har været afholdt 2 store udstillinger i FADB regi, Bella Centeret og OCC, samt en del mindre afholdt af lokalforeningerne. Der arbejdes på 3 større udstillinger, hvoraf 2 i samarbejde med Dammarks Jægerforbund.
Der har været en fin promovering i de forskellige medier. Aviser, blade og TV.
Danage, Baldur og DKwai har været så flinke at stille udstyr til disposition til lokalforeninger og FADB bl a til brug ved udstillinger. Der er udarbejdet forskelligt materiale så som roll ups, visitkort, brochurer tøj og anden merkandis, der skal være med til at synliggøre os, nå vi repræsenterer buejagten udad til.
I forbindelse med ansøgning om bueskydning af de store hjorte, har vi indgået et tæt samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Storvildtsudvalget har udarbejdet et arbejdspapir, der skal udgøre grundlaget for den videre proces. Desværre har Vildtforvaltningsrådet udsat behandlingen af jagttidsrevisionen med 1 år, og derfor rykkes vor behandling også.
Etisk Råd har ikke haft de store arbejdsopgaver. Det har haft ændringer af lærebogen på dagsordenen.
Facebook er starter op med pt. 74 medlemmer.
Hjemmesiden blev fornyet i efteråret. Intentionen er, at man hurtigere kan få informationer rundt til medlemmerne. Alle er velkomne til at komme med indlæg både af teknisk art, men ikke mindst med fortællinger om dagliglivet som buejæger.
Samarbejdet med Danmarks Jægerforbund forventer vi os meget af. Det vil blive med flere temaer, herunder deltagelse med en buestand ved Dj’s større arrangementer, ansøgning om det store hjortevildt, lidt spalteplads i Jæger, forsikring og ikke mindst mulighed for kontakt lokalt mellem forbundene. Koordinatoren for DJ er Hans Jørgen Hansen, ivrig buejæger.
Nordsjællands Buejægere (Ganløse) blev en realitet på en stiftende generalforsamling 19/4. Vi byder dem velkommen, og håber på et godt samarbejde. Der har været et behov for at dække dette område af landet. Bornholm arbejdede med at oprettet en lokalforening, men desværre var der ikke nok interesserede.
Vi har i dag registreret ca. 980 medlemmer inklusive kursister der har gratis kontingent det 1. år, samt enkelte restanter.
Jagttegnsregisteret har registreret 950 buejagtberettigede personer inkl. de personer der ikke har fornyet de første 5 år efter udløbet.
Naturstyrelsen er ansøgt om at genindfører forårsprøverne. Der forventes et positivt resultat.
Til sidst en stor tak til de frivillige der har fået denne weekend til at fungere, Birger for reparation af 3D dyrene, Bodil for at holde styr på køkkenet mv, det gør det nemt for vi andre, samt Svendborg der har stået for opstilling af banen . Lad os rejse os, og giver dem et trefoldigt leve og en skål.
Brian

Kassereren forelagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 43.446 samt en egenkapital på kr. 141.372. Enkelte beløb blev underbygget af kassereren inden regnskabet, sammen med budgettet, blev vedtaget.

Bestyrelsen fremlagde et forslag til justeringer af vedtægterne. Den vigtigste ændring var en nedsættelse af bestyrelsesmedlemmers valgperiode fra 3 til 2 år. Forslaget blev vedtaget og trådte i kraft straks.

Valgt til bestyrelsen blev Brian Lisborg (genvalg) Jesper Johansen (genvalg) Anders Christensen samt Steffen Jensen. Valg som suppleanter Dennis Havsager samt Jacob Sandberg (genvalg).
Valg til revisor Lasse Kristensen (genvalg)

Under eventuelt blev der udtrykt tak til Jan Berg, Peter Fogh samt Jan Aagger for deres arbejde i bestyrelsen. De blev æret med en afskedsgave bestående af en flot kniv kreeret af Erik Danielsen. Både Jan og Peter fortsætter deres arbejde, dels som administrator på Facebook, og dels som redaktør af Buejægeren.

Jan Ewald har rundet 25 år som foreningens kasserer. Som tak for det, fik han overrakt en flot vildtkrog med teksten (udskåret) FADB 25 år. Samtidig blev Jan Ewald udnævnt til æresmedlem af FADB, for det store arbejde han har udført for foreningen, og dermed for buejagtens fremme. Stort tillykke Jan Ewald

I forbindelse med de fremlagde forslag til nye bæltespænder, blev der efterlyst forbindelse til en gørtler. Målet var at få tro kopi af de hidtil kendte spænder.

Der blev forespurgt om sammenhængen mellem antal medlemmer og buejagttegnsberettigede. Antal jagttegnsberettigede, består af folk med buetilladelse, samt folk som ikke har fornyet efter 5 år, sidstnævnte står registret i registeret indtil det 10´ende år. Medlemsantallet består af betalende medlemmer samt årets kursister, der har gratis medlemskab i kursusåret.

På spørgsmål om hvorfor GF var flyttet til lørdag, blev svaret, at det var et ønske fra flere medlemmer. Argumentationen gik hovedsageligt på, at medlemmer langvejs fra så havde en mulighed for at deltage, uden at skulle tage arbejdsfri om fredagen.

Referent Steffen