Referat fra generalforsamling 8. april 2017

Referat fra generalforsamling 8. april 2017

1. Valg af dirigent:
Kim Parking blev valgt.

2. Dagsordenen godkendes.
Blev godkendt som planlagt.

3. Formanden fremlægger sin beretning.
Det blev oplyst, at foreningen har 1.780 medlemmer fordelt i 12 lokalforeninger. Der findes i dag, i Danmark, 2.249 buejægere, hvoraf 49 er udlændinge.
Det blev oplyst at året har budt på masser af mediedækning samt deltagelse i store messer.
Samarbejde med Danmarks Jægerforbund er kommet godt i gang, ligesom masser af nyt materiale til udstillinger er klargjort.
FADB har i det forgangne år gjort et stort stykke politisk arbejde i forhold til at få indført buejagt på de store hjortevildtarter. Naturstyrelsen modsatte sig dog, da de mener, at det kræver en lovændring. Udsættelsen betyder at forsøgsordningen tidligst kan starte 2018. Arbejdet forsætter.
I 2017 blev Thomas Lindy Nissen ansat som mediekonsulent, hvilket har betydet rigtig meget trafik på hjemmesiden, samt masser af både artikler, billeder og beretninger til medlemmerne.
Nye buekurser ved David Hauge er sat i gang, ligesom Lærebogen om buejagt fortsat er under udarbejdelse. Lærebogen blev diskuteret yderligere, hvor også enkelte detaljer ang. ophavsret blev forklaret.
I 2017 fik vi også i samarbejde med DJ sat gang i de nye FADB medaljer til trofæopmåling.
Der vil blive bedre tilbagemelding til buejægerinstruktører, så der kommer mere sikkerhed i kommunikation, i forhold til at alle bliver meldt ind.

4. Jan Ewald fremlægger revideret regnskab- regnskabet bliver godkendt.
Se bilag Revideret regnskab 2017 for yderligere detaljer.
Jan Ewald forklarede, hvorfor medlemstallet er faldet. Og så er der blevet ryddet op i gamle skyldnere og ”beskidte data”.
De samlede indtægter er faldet en smule, da der er ikke blevet solgt så mange FADB produkter, ligesom medlemstallet er faldet. Resultatet kom ud lidt under budgetteret, dog ikke i alarmerende grad. Økonomien er således fortsat sund, og foreningen har en god likviditet.
Regnskabet blev godkendt som planlagt.

5. Budget fremlægges og godkendes.
Godkendes for planlagt.

6. Indkommende forslag
Eneste forslag, der var kommet ind, var formandens ændringsforslag, der skulle gøre det muligt at flytte generalforsamlingen til august/september, samt give mulighed for indkaldelse via nyhedsmail. Formanden fremlagde forslaget som blev godkendt.
Generalforsamlingen vil fremover ligge i august/september, og der vil altså blive indkaldt via nyhedsmail.

7. Valg af bestyrelsen:
Dennis Havsager og Jan-Ewald blev genvalgt til bestyrelsen. Jørgen Vester og Tom Buxbom blev genvalgt som suppleanter.

8. Valg af revisor:
Lasse Christensen blev genvalgt som revisor.

9. Evt.:
Kim Parking fremlagde arbejdet med fornyelsen af FADB’s ansigt ud af til. Han fortalte lidt om investeringer i messestand, messegrej og div. tilbehør dertil. Arbejdet er påbegyndt og information om dette vil løbende bliv lagt på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge med.

Jan-Ewald opfordrede medlemmerne til gerne at huske at bruge korrekte navne, huske at melde adresseændring osv., således at ”beskidte data” kan undgås. Det blev foreslået at bruge ”Sporty.dk”

Tom Buxbom foreslog at lave hjemmesiden om, således at bestyrelsen fremstår mere tydeligt og dermed lettere at finde kontaktdata til.
Han mener også, at datoer for kurser skal være meget mere tydelige på hjemmesiden, da flere medlemmer klager over ikke at være nået med til kurserne.

Bjarne Olsen bad folk om at læse teksten, i stedet for kun overskriften. Alle info er tilgængelige og mange folk kommer til stadighed for sent med tilmeldinger, hvilket er et meget stort problem. Midtsjællands buejægere arbejder på flere forskellige løsninger på det område.

Bjarne Olsen opfordrede også medlemmerne til at sprede informationer til nye medlemmer og hjælpe dem ind i miljøet.

Kim Parking afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Sekretær for FADB
Jesper Johansen