Referat fra FADB’s ordinære generalforsamling 28.08.2021

Del indlæg

Referat fra FADB’s ordinære generalforsamling 28.08.2021

DAGSORDEN:

1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lasse Skov Kristensen som dirigent, han blev valgt af de 89 stemmeberettigede.

2 Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til de min. 3 ugers varsel der foreskrives af vedtægterne. Indkaldelsen er offentliggjort på foreningens hjemmeside FADB.dk den 17. juli 2021, samt ved udsendelse af skriftlig indkaldelse i perioden 14. – 21. juli 2021

Dirigenten redegjorde for at der var stillet tre forslag til dagsordenens pkt. 6, som ikke var indeholdt i dagsordenen:

1. GF er ulovlig og ugyldig pga. adgangsbegrænsning. Det er afvist. Tilmelding har alene haft til formål at sikre overholdelse af gældende Corona regler, samt praktiske hensyn i forhold til madbestilling

2. Ekstraordinære GF er ugyldig, da der først skal vedtages en nedlæggelse af foreningen på en ord GF og derefter indkaldes til en ekstraordinær GF. Der er i vedtægternes §12 omkring opløsning af foreningen eller i øvrige paragraffer ikke noget juridisk belæg for denne tolkning, hvorfor forslaget er ugyldigt.

3. Forslag er at bestyrelsen skal træde tilbage pga. de to forangående. Da disse ikke anerkendes bortfalder forslag 3 også

Dagsorden blev herefter godkendt.

Morten Kargo havde en enkelt bemærkning vedr. manglende underskrevet fusionsaftale mellem de to foreninger, hvorefter det blev ført til referat, at der er tale om en reel opløsning af FADB.

3 Beretning
Formanden afgav sin beretning – kan læses herunder i sin fulde længde.

4 Godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet blev gennemgået af kassér Jan-Ewald Hovmand. Det kan ses her.

Thomas Moldrup spurgte til forskel på hjemmeside/buejægeren og medlemskartotek. Jan-Ewald forklarede forskellen på de to poster.

Henrik Hedegaard spurgte til, hvad de 88.000 til hjemmesiden blev brugt til. Dette blev forklaret.

5 Godkendelse af budget
Budgettet blev fremlagt, uanset at det på baggrund af senere afstemning måtte ende med ikke at være relevant.

Lasse Skov Kristensen spurgte til kontingentstørrelsen, som Jan-Ewald kunne fortælle har været stort set uændret i 30 år. Det årlige kontingent forblev således uændret på 250 kr.

6 Indkomne forslag:
a. Forslag fra Peter Bue: ”Det foreslås til vedtagelse af generalforsamlingen, at bestyrelsen fremlægger

    alle dokumenter og referater i forbindende med drøftelser med Danmarks Jægerforbund (DJ) om

    fusion til gennemsyn på generalforsamlingen” Se bilag 1

Forslagene blev motiveret af forslagsstillerne. (Du kan se de begrundelser, der blev skriftligt indsendt inden GF sidst i referatet).

Lasse Skov Kristensen kunne konstatere, at bestyrelsen var enig i forslaget, og at referater efterfølgende er lagt på hjemmesiden. Endvidere indstillede dirigenten til at generalforsamlingsbeslutningen medfører at bestyrelsen fremover skal respektere denne beslutning og overholde protokolleringspligten i henhold til vedtægterne.

Forslaget blev godkendt.

b. Forslag fra Bestyrelsen: ”Det foreslås af bestyrelsen for FADB, at generalforsamlingen træffer

    beslutning om en afvikling af FADB gennem en fusion med Danmarks Jægerforbund”. Se bilag 2

c. Forslag fra Kirsten Andersen: ”Der stilles forslag om at bevare FADB og dermed styrke foreningens

    virke og omdømme”. Se bilag 3

    Bestyrelsen foreslår at pkt. b og c samles som et stemmepunkt og at stemmeafgivelse ved

    afstemning om dette punkt er skriftlig.

Der blev herefter spurgt ind til motivationerne.

(1)
Der blev spurgt til om indlemmelse i DJ’s våbenudvalg, vil medføre en våbenafgift på buen.

Vester kunne konstatere, at det bliver der ikke. Det har ingen sammenhæng da våbenafgiften er politisk bestemt af Miljøministeriet.

(2)
Peter Bue Westh spurgte inden afstemningen, hvordan bestyrelsen ville reagere, hvis opløsningen ikke blev godkendt ved GF eller ekstraordinær GF.

Jørgen Vester svarede, at bestyrelsen ville trække sig.

(3)
Bo Nielsen spurgte Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen (der var til stede som tilhører) om DJ stadig vil arbejde for buejagten.

CLC fik lov at svarer. Han kunne konstatere, at det er organisationen og medlemmerne, der beslutter foreningens politiske retning. DJ kæmper for buejagten og har stået skulder ved skulder med FADB i bl.a. arbejdet med en prøveperiode på det store hjortevildt.

Han konstaterede herefter, at skulle der på et tidspunkt opstå en uenighed mellem DJ og FADB, så arbejder DJ’s formand selvfølgelig ud fra det mandat, medlemmerne af DJ giver ham.

(4)
Kirsten Andersen spurgte ind til, om CLC har mandat til fortsat samarbejde efter et nej.

Han svarede, at der ikke er et alternativ til samarbejde, men konstaterede også, at ved uenighed er det mandatet fra hans medlemmer, der afgør retningen.

(5)
Der blev spurgt til, om det var muligt for FADB at have en repræsentant i et DJ’s bueudvalg.

CLC konstaterede, at FADB ikke har en repræsentant i DJ’s bueudvalg. DJ er en forening for de medlemmer der har valgt at betale kontingent til DJ og støtte op om foreningens arbejde.

(6)
Thomas Jensen konstaterede, at mange jo er medlem i begge foreninger.

Brian Lisborg slog fast, at uanset hvad, så er der ingen, der vil modarbejde hinanden. Han konstaterede at ca. 75 % er medlem af begge organisationer.

Det eneste man kan få som selvstændig organisation hos DJ, er måske en plads, hvor man kan lytte med – ved en fusion er der åbent for indflydelse.

(7)
Jonas Nørgaard spurgte Kirsten Andersen ind til, hvilke visioner hun havde med et fortsat FADB.

Hun forklarede, om de muligheder der ligger i samarbejde med DGI og Friluftsrådet. Hun vil arbejde for at medlemmerne høres mere gennem deres lokalforeninger. Hun konstaterede, at vejen til indflydelse også kunne være gennem, at spørge om foretræde for VFR og påvirke det af den vej. Nytænkning og nye kræfter.

(8)
Peter Bue Westh stillede sig til rådighed for en bestyrelse.

Han ønskede vedtægtsændringer, DGI-samarbejde omkring træning, samarbejde med DJ, screening for andre samarbejdspartnere, ansøgning om plads i VFR, indledning af diskussion med lokalforeninger og årsmødet afholdt centralt i DK.

Tom Buxbom glædede sig efter konstateringen over den store interesse, der blev vist for bestyrelsesarbejdet.

(9)
Dan Vetter argumenterede for bedre mulighed af formidling af buejagt til andre jægere gennem en stor forening som DJ. Som indialister når vi ikke videre. Det kan godt blive godt.

(10)
Dawn Williamson argumenterede for, at der skulle passes på vores buejagtsverdenen, buejagt er en ordentlig jagt.

Jørgen Vester takkede herefter for passionen i de to indlæg.

Han konstaterede, at han de seneste par år har brugt megen energi på mødes med lokale buejægere. Og det har givet godt. Men han kunne godt have ønsket sig, at der tidligere havde været bedre kontakt til bestyrelsen og omvendt.

Vester gennemgik herefter opbygningen af Buepolitisk udvalg og Bueaktivitetsudvalget hos DJ.

Morten Kargo efterlyste en mere uddybende og bindende aftale, der forpligtede DJ i forbindelse med fusionen.

(11)
Vester gennemgik hvad buejagtsforeningerne får i DJ, samt hvem der kan være lokalt støttemedlem og under hvilke forudsætninger. Han konstaterede, at det ikke vil være muligt at være medlem af en lokal bueforening uden at være medlem af DJ. Han gennemgik, hvem der skal stå for buejagttegnskurser.

Peter Tingbjerg konstaterede, at det blev dyrere og dyrere at deltage i skydninger i forskellige foreninger.

Brian Lisborg argumenterede for, at der ved en fusion, ville være kræfter til at lave skydninger for medlemmerne i et omfang, der tilfredsstiller medlemmerne.

(12)
Jan Bertelsen efterlyste at man skred til afstemning, da de mange spørgsmål slørede motiveringerne.

(13)
Claus Andersen bekymrede sig om, hvilke interessekonflikter der evt. kunne komme, hvis FADB ikke er der til at tale buejægernes sag, når buejægerne står som få medlemmer i en stor organisation.

(14)
Bo Simonsen konstaterede at man med en fusion indfører en struktur på buejagtsområdet, som vil være fremtidens model for organisationsstrukturen i DJ. Her får buejagten altså lov at gå forrest i DJ.

(15)
Kjeld Jacobsen konstaterede, at en fusion ville gavne den organisatoriske del og give økonomi til at arbejde for buejagten. Vi er de samme medlemmer, uanset hvor vi er.

(16)
Peter Bue Westh konstaterede, at vi stemmer om en nedlæggelse og ikke en fusion. Fusion var nævnt nogle gange under debatten.

Man skred herefter til afstemning:

Inden resultatet blev offentliggjort, uddelte Brian Lisborg på bestyrelsens vegne en håndlavet kniv til Kim Parking for hans store arbejde for med foreningens marketingsmateriale.

Stemmerne var optalt og resultatet stod:
57 for bestyrelsens forslag.
31 stemmer for Kirsten Andersens forslag.
1 stemte blank.

Vedtægterne kræver 2/3 flertal altså 66,7 % for en nedlæggelse, hvorfor bestyrelsens forslag om nedlæggelse faldt.

Herefter tog Jørgen Vester ordet. Resultatet blev taget til efterretning uden nag. Resultatet blev dog opfattet som mistillid, hvorfor han trak sig som formand med øjeblikkelig virkning. Det samme gjorde Orla Hansen, Tom Buxbom, Brian Lisborg og Ole Mathiesen.

Jan-Ewald Hovmand blev siddende.

Vester ønskede hermed den kommende bestyrelse held og lykke.

7 Valg af bestyrelse
a. På valg er:
i. Jan-Ewald Hovmand
ii. Tom Buxbom
iii. Jørgen Vester

Her var situationen ændret. Kun Jan-Ewald var nu på valg, men ønskede ikke nyvalg. Han vil dog gerne understøtte en ny bestyrelse som suppleant, med de pligter der følger. Han vil arbejde for samarbejde med DJ, DGI m.fl.

Lasse Skov Kristensen overrakte den aftrådte bestyrelse en erkendtlighed for arbejdet i bestyrelsen.

Der blev foreslået medlemmer til ny bestyrelse:

Kirsten Andersen foreslog sig selv med samme motivation som tidligere angivet.

Jørgen Tingbjerg motiverede sit kandidatur ved at tingene kan gøres bedre.

Casper Bossen konstaterede, at han vil gøre alt for at få buejagten frem i Danmark også blandt de unge mennesker.

Morten Kargo blev foreslået af Peter Bue Westh. Han takkede, men var ikke af den overbevisning, at han ville passe i en bestyrelse.

Peter Bue Westh blev foreslået og accepterede.

Jan-Ewald Hovmand foreslog Brian Due og Jan Juhl. Begge var dog fraværende og der fandtes ikke dokumentation for, at de accepterede valg, hvorfor forslaget bortfaldt. Dokumentation for Brian Dues accept blev dog undervejs fremskaffet.

Peter Bue Westh foreslog Birger Olsen, der accepterede valg.

Peter Bue Westh foreslog Erik Danielsen, der ikke accepterede valg.

Henrik Hedegaard blev foreslået af Morten Kargo, men han afslog og argumenterede med styrke for, hvorfor han mente at nedlæggelsen skulle have været gennemført.

Brian Jensen konstaterede, at der i bestyrelsen var brug for folk der var aktive buejægere, som den aftrådte bestyrelse var det.

Ny bestyrelse blev:
Casper Bossen
Kirsten Andersen
Birger Olsen
Brian Due
Jørgen Tingbjerg
Peter Bue Westh suppleant
Jan-Ewald Hovmand suppleant

Bestyrelsen konsoliderer sig efter generalforsamlingen.

8 Valg af revisor
Lasse Skov Kristensen blev foreslået af Morten Kargo. Han accepterede for nu og blev valgt.

9 Eventuelt
Henrik Hedegaard spurgte til, hvordan den ny bestyrelse forholdt sig til, hvis Sydjysk udmeldte sig af foreningen.

Peter Bue Westh konstaterede, at man først skulle konstitueres, inden man kunne svare. Han ønsker vedtægtsændringer, samt optagelse af kontakt med aktører som den ny bestyrelse vil arbejde sammen med. Samt søge hvordan man støtter medlemmer bedst mulig.

Morten Kargo foreslog, at man ventede med spørgsmål til den ny bestyrelse, til efter den var konstitueret.

Lasse Skov Kristensen var uenig: Man burde have svar på rede hånd vedr. fremtiden, når man stemte imod den afgåede bestyrelses forslag.

Lasse Skov Kristensen kommenterede, at man normalt ikke kan være medlem af en forening og så samtidig stifte en konkurrerende forening og spurgte derfor til om den nystiftede buejagtforening stiftet af Westh med flere skulle fortsætte som konkurrent til FADB. Westh konstaterede, at den forening, nu var irrelevant og skulle nedlægges, da dens formål var at gribe stumperne ved en nedlæggelse af FADB.

Westh foreslog at indkalde til en GF om tre måneder.

Henrik Hedegaard ønskede en udtalelse fra hvert bestyrelsesmedlem om, hvordan det skal lykkes at føre FADB videre.

Kirsten Andersen sagde at hun vil spørge medlemmerne om, hvem man skal arbejde sammen med. Og hun kører gerne landet rundt for at møde medlemmerne.

Casper Bossen ser et samarbejde med DJ som en bedre løsning end fusion.

Birger Olsen kæmpede mod fup og falske referater, men havde ikke forventet at sidde i bestyrelsen.

Efter bestyrelsens svar konstaterede Dan Vetter, at han havde stemt for nedlæggelse. Han vurderede, at FADB sandsynligvis ville ende med at være en forening med 400 medlemmer.

Gordon Quist spurgte til, hvordan den ny bestyrelse vil finde lokalforeninger under DJ. Casper Bossen sagde at han vil opsøge medlemmer direkte.

Dawn Williamson tilbød sin hjælp til bestyrelsen.

Lasse Skov Kristensen kunne afslutningsvis konstatere, at den ekstraordinære GF ikke blev til noget. Han takkede for den gode tone trods emnets alvor og de mange følelser, der unægtelig havde været i spil.

FORMANDENS BERETNING:
Det er med stor fornøjelse at kunne byde jer velkommen til FADB`s generalforsamling 2021 … Og rigtig dejligt at se flere nye ansigter i år … jeg håber, vi kan får en god og respektfuld dialog …

Bestyrelsen vil gerne pege på Lasse Skov Christensen som dirigent …

Er der noget indvendinger mod dette …

Jeg vil hermed give ordet til dirigenten.

Bestyrelsens arbejde i 2021:

Corona, indespærring af familien Danmark, manglende tilslutning til foreningslivet …

Det er vist mildt sagt … vi har lidt. Men mange af jer har kæmpet for jeres foreningsliv

Og stor respekt for det …

Det er vidst ikke nogen hemmelighed at i år har været præget af arbejdet med og omkring en fusion med FADB og DJ.

Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet på at forbedre medlemskontakten og arbejdet på tværs af landet, men uden det helt store held… og hvorfor … tror jeg godt, der meget simpelt kan svares på det kommunikation og samarbejde … en utrolig svær manøvre men en ikke helt umulig opgave…. Vi indså at hvis vi skulle overleve på den lange bane og få flere tilbud til vores medlemmer …. Mere indflydelse politisk, så skulle det være nu …. alt dette arbejde starte så småt for ca. 3 år siden …. DGI og DJ var mulige at indgå et samarbejde med …. Og tilbuddene var mange fra begge sider … men vi var ikke i tvivl til sidst var det Danmarks jægerforbundet der kunne være vores største samarbejdspartner og til bedst gavn for buejægerne …. Her er det muligt at føre direkte politik … blive hørt …. Og tage den indflydelse der er så væsentlig lige nu og i fremtiden … Så bestyrelsen VAR enige om at vejen til samarbejde om buejagten på tværs i hele landet med DJ … Der er blevet hold mange møder med begge sider der er blevet brugt timer og dage på dette arbejde for at kunne nå så mange buejægere i hele landet som muligt … og hvis der sidder nogle og tror at vi har modtage bestikkelse, kurser, naturalier eller kontanter …. Så må jeg virkelig skuffe jer … FADB og DJ er i den grad opbygget på dygtige frivillige hænder …

Og jo …. Alt foreningsarbejde er lønnet … nemlig glæden ved at gøre noget for andre end en selv ….

Fusion

Fusion … ikke overtagelse …. men et tiltrængt stort samarbejde, et kæmpe stort følsomt skridt i retning af sammenhold og bevarelse af jagten… 3 fra DJ … 3 fra FADB.

Der er blevet arbejdet på at højne mulighederne for medlemmerne, at gøre vejen fra medlemmer til toppen så kort og præcis som muligt, at sikre at vi i fremtiden kommer til at gå på jagt med vores børn og børnebørn …

Og omkring dette har det været spændende og lærerigt for alle, tør jeg vidst godt sige, men ikke mindst har vi i fusionsgruppen ikke siddet på hver side af bordet men siddet om det runde bord, meninger, holdninger, følelser, debatter og til tider stædighed … Men ærlighed og lydhørhed har været i højsædet … Og om noget … det allervigtigste har være hvad vi kunne gøre bedre for vores medlemmer og buejagten i Danmark.

Jeg er helt sikker på at der ikke sidder nogle personer her, der ikke ønsker det bedste for buejægerne…. Vi er buejægere … men jægere …

Møder

Bestyrelse er efter hvert møde i fusionsgruppen … blevet orienteret om hvor langt man har været i arbejdsprocessen … Enten ved et særskilt orienteringsmøde eller ved bestyrelsesmøder.

Det har altid været muligt at stille spørgsmål om processen og indholdet.

Dog har referater fra møder i fusionsgruppen ikke været tilgængelige, da de skal ses som et arbejdsredskab for processen i gruppen … og vil i det offentlige rum ikke give noget mening.

Buejægernetværket

Der er der blevet oprette et buejægernetværk … Modellen er tyvstjålet fra strandjægerne som med stor succes gør brug af det … meningen med netværket er at det skal samle buejægerne i hele landet og hvis der sidder personer der vil deltage og bidrage eller del deres tanker og meninger med resterende buejægere … så kunne det være her det foregik … Vi har nu har haft 4 møder online … Og vi vil bruge samme model fremover … 1 times møde ca. … Ingen dagsorden eller referater … men emner tages op og ad hoc hvor frø og ideer sået … lige hun består mødet af bestyrelsen for FADB … 1 koordinator fra hver kreds i DJ … Alle buebevis undervisere … Alle formænd for lokalforeningerne i FADB … fusionsgruppen …

Orientering:

Det korrekte medlemsantal er for nuværende 1.218. Dette tal indeholder ikke restanter, da alle restanter er slettede henhold til vores vedtægter og GDPR …

Der har tidligere været oplyst medlemstal hvor restanter har været medregnet, dette har ikke givet et retvisende billede af, hvor mange vi er i FADB. En nedgang i forhold til sidste år på 212 medlemmer…

(Det er først blevet muligt for bestyrelse i år at kunne få udleveret medlemslister for FADB så denne kunne følge medlemmerne.

Og ligeledes har tegningsretten aldrig været håndhævet i FADB … Men er nu kommet på plads med Banken.)

Der er lige nu følgende antal buejægere i Danmark:

2.340 personer har bestået den danske buejagtprøve og er på tidspunktet for opgørelsen berettiget til at gå på jagt med bue. Af disse personer:

Er 44 gæstejægere (udenlandske jægere)

2.274 mænd

66 kvinder (1 skyder med compoundbue og recurvebue. Resten skyder med compoundbue)

Må 2.327 gå på jagt med compoundbue

Må 29 gå på jagt med recurvebue

Må 21 gå på jagt med langbue

Derudover er det opgjort, at;

24 personer har ret til at gå på jagt med compoundbue og recurvebue

13 personer har ret til at gå på jagt med compoundbue og langbue

0 personer har ret til at gå på jagt med recurvebue og langbue

5 personer har ret til at gå på jagt med alle 3 buetyper

Det store hjortevildt:

Det store hjortevildt … jeg fik tidligere i år en mail fra Claus Lind Christensen:

Hej Jørgen

Har du noget jeg skal tage med til Vildt Forvaltnings Rådet til det kommende møde …

Og Ja for pokker da:

Vi i FADB vil meget gerne have forlænget prøveperiode 3 år grundet Corona og den relativt lille datamængde på de nedlagt hjorte …

Og det der lige skete var at VI i FADB blev spurgt til råds … og havde mulighed for at få vores mening et politisk budskab med i VFR …

(Dette er et bevis på, at samarbejdet fungerer i fremtiden, hvis vi ikke var blevet kontaktet, havde vi evt. aldrig vist at VFR-mødet skulle afholdes)

Vedr.: afskydningen så er der nedlagt 140 stykker hjortevildt

2018/2019
30

2019/2020
68

2020/2021
42

Tal fra schweisshundefolket har vi ikke fået endnu.

EBF:

En lille fejl havde snaget sig ind på EBF-hjemmeside … jeg havde en samtale med Anders Geier … præsidenten for EBF … Hvor jeg oplyste om en mulig kommende fusion. Anders hørte det, som vi var fusioneret … dette gav lidt støj … men blev rette på deres hjemmeside …

Frank Siedentopf har lavet en FAQ på deres hjemmeside.

FACE har steppet op på deres hjemmeside for at være mere proaktive på buejagten.

Der har været holdt EBF møde over ZOOM i juli måned. Grundet COVID-19 kunne dette ikke være fysisk – FADB deltog ikke.

Nominering til ATA impact Awards fra EBF, flere forslag er lagt op. Men intet er vedtaget og besluttet endnu.

Der bliver konstant arbejdet på at indføre og forbedre buejagten i alle lande, som ikke har det endnu.

Afslutning:

Dette år har været helt specielt og budt på mange udfordringer … spændene og lærerige oplevelser.

Der skal en kæmpe stor tak til alle der har været med i bestyrelsens arbejde for at forbedre buejagten i Danmark, fusionsgruppen og de personer, der har været med til at binde os tættere sammen under en til tider meget prøvet proces.

Uden alle de frivillige kræfter og medlemmer der har bidraget med deres synspunkter og gode ideer og kritik … det er det fællesskab og samarbejde, der skal sikre buejagt og jagtens fremtid … Og uanset hvordan fremtiden ser ud vil jeg kæmpe for buejægerne og jagtens sag i Danmark …

“HVIS DU SOM JÆGER KAN GØRE EN POSITIV FORSKEL FOR JAGTENS SAG, SÅ TÆNK HVAD VI KAN UDRETTE, NÅR VI STÅR SAMMEN”

TAK …

Formand for FADB

Jørgen Vester


STILLEDE FORSLAG OG MOTIVATIONER

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen punkt 6.

Bilag 1.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen punkt 6, a.

Forslag:

Det foreslås til vedtagelse af generalforsamlingen, at bestyrelsen fremlægger alle dokumenter og referater i

forbindende med drøftelser med Danmarks Jægerforbund (DJ) om fusion til gennemsyn på generalforsamlingen.

Begrundelse:

Med udgangspunkt i FADB’s vedtægter, §7.1.6 og hovedbestyrelsesmøde i DJ, 25. november 2020, hvor FADB’s

formand, Jørgen Vester, havde foretræde og fusionsplaner blev drøftet, er det bestyrelsens pligt at føre protokol over de for foreningen vigtige begivenheder, som dette emne i høj grad tilhører. Da FADB’s generalforsamling er foreningens højeste myndighed, skal den, hvis den ønsker det, orienteres i detaljer om sådanne. Orientering forlanges dokumenteret. ’Lukkede notater’ er ikke acceptable.

Forslagsstiller:

Peter Bue Westh

Medlem nr. 422

Venlig hilsen

Peter Bue Westh

Mob. +45 401 11 401

Bilag 2.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen punkt 6, b.

Forslag:

Det foreslås af bestyrelsen for FADB, at generalforsamlingen træffer beslutning om en afvikling af FADB gennem en fusion med Danmarks Jægerforbund.

Begrundelse:

Målet med en fusion imellem Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) er:

• at styrke buejagten i Danmark

• at styrke lokalforeninger administrativt og økonomisk

• at øge omtale og markedsføring af buejagtsaktiviteter i Danmark

• at sikre de enkelte buejægere en række fordele

Styrkelsen af buejagten gennem etablering af en ny innovativ organisationsstruktur.

For at sikre, at den store viden, der over årene er opbygget i FADB, også vil blive udnyttet efter en fusion, er der som en del af fusionsarbejdet foreslået en ny innovativ organisationsstruktur på bueområdet, hvilket betyder, at der skal etableres et nyt Buepolitiskudvalg i DJ.

Det Buepolitiskeudvalg (BPU) vil få til opgave at lede buearbejdet i DJ-regi. Som noget nyt i DJ vil formanden for BPU skulle vælges ved et direkte valg på et årsmøde for buejagtsinteresserede. Valgbar som formand er kun personer, der har bestået buejagtprøven på en eller flere buetyper.

Formanden for BPU vil være en del af DJ’s våbenudvalg, således dette fremover vil bestå af består af våbentyperne hagl, riffel og bue. Dette vil efter bestyrelsens opfattelse bidrage med yderligere tyngde til bueområdet i DJ og til styrkelse af buejagten i Danmark.

Styrket buepolitiske indflydelse.

Det buepolitiske udvalg vil have væsentlig indflydelse på DJ’s politiske indsatser og arbejde, da DJ:

• Er direkte repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet

• Er direkte repræsenteret i internationalt jagtsamarbejde via bl.a. NJS, FACE og CIC

• Har direkte kontakt til folketingets politikere og politiske partier, ministerier og styrelser.

Generelt er DJ en stærk politisk og faglig organisation, der arbejder ud fra klare politiske målsætninger, som er

udarbejdet af de relevante udvalg og godkendt i hovedbestyrelsen.

På trods af den store indsats på buejagtsområder, som ydes i FADB’s lokalforeninger og af de enkelte medlemmer, så må vi i FADB-regi acceptere, at der er grænser for hvad ca. 1.150 medlemmer, 8 lokalforeninger og en bestyrelse på 5 medlemmer kan løfte, såvel nationalt som internationalt. Fusionen med DJ vil efter bestyrelsens opfattelse sikre nye ressourcemæssige og økonomiske muskler til at løfte det fremtidige politiske arbejde for buejagten.

Også på det lokalpolitisk område vil en fusion kunne styrke buejagtens politiske indflydelse, da:

• Lokale buejagtforeninger i DJ-regi har indflydelse i de kommunale jægerråd

• Lokale buejagtforeninger i DJ-regi kan deltage i kredsmøder med stemmeret.

Dette anser bestyrelsen for at være en vigtig agenda i en tid, hvor jagt som fritidsinteresse er under pres. En fusion vil således samlet set styrke og synliggøre buejagtsområdet lokalt, nationalt og internationalt til glæde for alle buejagtsinteresserede i Danmark.

Administrative lettelser i lokalforeningerne

En fusion vil give lokalforeningerne adgang til at trække på DJ’s administrative systemer og derigennem spare

ressourcer og styrke økonomien i lokalforeningen. Dette skal bl.a. sikres gennem:

• Nem medlemshåndtering, hvor lokalforeningerne får egne medlemsoversigter, restancelister og hvor det

sikres, at alle GDPR-regler overholdes

• Nem kontingenthåndtering, hvor DJ varetager kontingentopkrævning, rykkerprocedurer mv.7

• Øvrige økonomiske, rådgivnings- og kompetencemæssige fordele.

Udover de administrative lettelser lokalforeningerne vil der også være en række andre fordele af økonomiske,

rådgivnings- og kompetencemæssig karakter. Disse fordele omfatter bl.a.:

• Forsikringer, hvor alle jagtforeninger, som er tilsluttet DJ, er omfattet af forsikringsaftaler på områder som:

arbejdsskade, ansvarsforsikring for aktiviteter og bestyrelsesansvar samt ulykkesforsikring.

• Rådgivning om fx foreningsoprettelse, bestyrelsesudvikling, vedtægter, generalforsamlinger,

jagtlejekontrakter, GDPR og håndtering af medlemsdata.

• Kompetenceudvikling med kurser i fx: jægerhåndværk, jagtledelse, lederuddannelse mv.

Lokalforeningerne vil således opnå en række fordele ved en eventuel fusion med DJ. Fordele, der både kan styrke økonomien og organiseringen i foreningerne samt bredden i aktivitetstilbuddene. Alt sammen forhold, der i fremtiden vil skabe mere værdi for medlemmerne.

Øget omtale og markedsføring af buejagtsaktiviteter

• DJ stiller en række tilbud og platforme til rådighed, der kan sikre buejagten og -jægerne yderligere omtale og markedsføring. Det omfatter bl.a.:

• Omtale af egne aktiviteter og arrangementer (foreningsmeddelelser) under foreningens navn i

medlemsbladet, som udsendes med magasinet Jæger og vises på DJ’s hjemmeside og i DJ’s app Jæger.

• Nem oprettelse af foreningsmeddelelser via Medlemsnettet på www.jaegerforbundet.dk.

• Visning af foreningen på DJ’s hjemmeside med kontaktpersoner og links til egen hjemmeside.

• Gratis oprettelse af foreningshjemmeside på standardplatform.

Der er således en endnu bedre mulighed for at kommunikere om buejagten som en relevant jagtform for de jægere, der ønsker at være tæt på naturen og som vil indgå som en naturlig del af opretholdelsen af naturressourcer og biodiversitet uden larm og forurening.

Medlemsfordele:

For det enkelte buejægermedlem vil der også være en række fordele at hente i DJ-regi:

Som DJ-medlem bidrager man aktivt til at sikre buejagtens fremtid ved at stå sammen

Adgang til træningsfaciliteter

Forsikringer

Relevante kurser f.eks. instruktøruddannelser og i jægerhåndværk

Buejægernetværk

Magasinet Jæger leveret 11 gange om året

Adgang til nyttige værktøjer i app’en Jæger f.eks. GPS-baserede jagttider, markedsplads og jagtjournal

Rabataftaler.

Opsummering:

På baggrund af ovenstående oplistning af nogle af de fordele der kan opnås ved en fusion med DJ er det en enig bestyrelse i FADB, der vurderer, at en fusion vil kunne styrke buejagtens politiske indflydelse og image som en mere ”grøn” og bæredygtig jagtform i tættere kontakt med naturen.

Endvidere vil fusionen kunne betyde en styrkelse af de lokale buejagtsforeninger gennem forbedring af deres

organisation, økonomi og synlighed i lokalområdet og over for lokale myndigheder. Endelig giver udnyttelsen af DJ’s kommunikationskanaler samlet en bedre mulighed for at sikre deltagelse i lokale aktiviteter samt at udbrede kendskabet om buejagt til traditionelle jægere.

Sidst men ikke mindst er der med etablering af et Buepolitiskudvalg og direkte valg til formandsposten skabt en ny innovativ organisation, der skal sikre, at buejagten bliver et fokusområde i DJ, og at der fremover sker en betydelig styrkelse af buejagten i Danmark.

FADB blev grundlagt af ildsjæle, der kæmpede for buejagten i Danmark og har over tid udviklet sig til en forening, der er gennemsyret af denne interesse. Det er bestyrelsens opfattelse af denne interesse gennem en fusion med DJ, vil kunne bringes ud til endnu flere ”traditionelle” jægere og derved sikre fremtiden for buejagt i Danmark og internationalt.

Med venlig hilsen

FADB`s bestyrelsen

“Samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark”

Med venlig hilsen

Jørgen Vester

Formand FADB

Mail: jve@fadb.dk

+4528117949

Bilag 3.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen punkt 6, c.

Forslag til punkt til dagsorden på Generalforsamling i FADB der afholdes den 27.- 29.august 2021.

Der stilles forslag om at bevare FADB og dermed styrke foreningens virke og omdømme.

Begrundelse for forslaget:

FADB har været en meget veldrevet og stærk forening, der gennem mere end 40 år har arbejdet for at fremme

buejagten i Danmark og har opnået store resultater.

FADB har været drevet af frivillige, der har arbejdet ulønnet, hvilket har holdt kontingent på et meget lavt niveau, meget små̊administrationsomkostninger og repræsentationsudgifter.

FADB præsenterer en nichejagt inden for det samlede jagtbillede i Danmark, hvorfor foreningen bør styrkes og

bevares. Der er intet der gennem årene har tydet på at frivillige ikke har kunne drive foreningen på en ordentlig og ansvarlig måde.

Forslagsstilleren oplever at den siddende bestyrelse er blevet blændet af store løfter om lettelse af administration, om markedsføring af buejagten, om at styrke buejagten politisk og om at buejægerne kan indgå i en innovativ organisationsstruktur i DJ. Der er ikke brug for al den ståhej, FADB har klaret sig så godt gennem mere end 40 år – har omkring 1200 medlemmer og en god økonomi.

En træt og udbrændt bestyrelse skal skiftes ud og nye dynamiske kræfter skal til.

At styrke FADB’s virke og omdømme – gøres blandt andet ved at vælge engagerede folk ind i bestyrelsen, der brænder for og vil arbejde for buejagten, ved at bestyrelsen vælges bredt i landet og dermed kan være tættere på medlemmerne og deres interesser og ønsker. Ved at der fremadrettet lægges stor vægt på lokalforeningerne og de udfordringer og aktiviteter de arbejder med og er optaget af.

Fremsendt til optagelse på dagsorden den 28.6 2021 af Kirsten Andersen, medlems nummer 1702 ka@soc-domino.dk

31545487