Referat fra FADBs bestyrelsesmøde 27.07.2018

Referat fra FADBs bestyrelsesmøde 27.07.2018

Den 27.07.2018 afholdte FADBs bestyrelse bestyrelsesmøde … hermed et referat:
Dagsorden:

1) Kort gennemgang af 2018 buejægertræf.
2) GF-gennemgang.
3) Kommende formandsmøde.
4) Mail fra Bjarke Larsen- tilsendes som bilag.
5) Valg af bestyrelse: Brian, Jørgen, Ole, Tom og Jesper er på valg.
6) Hjemmeside: ”fra buejæger til buejæger”.
7) Ændringer af vedtægter til GF 2018.
8) Evt.

Sekretær for FADB
Jesper Johansen

 

Referat for FADB bestyrelsesmøde 27.07.2018:

Til stede ved mødet:
Brian Lisborg, Jan Ewald og Jesper Johansen samt redaktør Thomas Nissen.

1. Jan E. fremlagde og bestyrelsen diskuterede, hvem der har styr på div detaljer. Jan E. og Jørgen V. har styr på forplejning. Tom og Ole har styr på banen og Ole ringer rundt til sponsorer og står for præmier samt lotteri og melder tilbage i god tid. Jan E. og Jesper er ansvarlige for messingfad til 1. præmie, mens formanden har ansvaret for vandrepræmier.
2. GF indkommende forslag; se punkt 7. vedr. bestyrelsens forslag. Indtil videre er ingen andre forslag kommet ind. Jesper skriver dagsordenen for GF 2018 og sender den til Thomas.
3. Svar udbedes fra formændene for den udsendte mail, Jesper skriver til disse desangående.
4. Emnet blev vendt og bragt videre til næstkommende formandsmøde.
5. Lasse fortsætter som revisor, Brian genopstiller, Tom genopstiller, Ole genopstiller og Jesper genopstiller. Bestyrelsen foreslår ______ som ny suppleant i stedet for Jørgen V, der overtager for Dennis.
6. Jørgen V. snakker med Claus Bo ang. login på hjemmesiden og melder tilbage. Emnet bliver behandlet yderligere i fremtiden og bestyrelsen ser nærmere på sagen.
7. Bestyrelsen foreslår ændring af §9.1 stk. 3 ændres til ”senest 1/7” fra tidligere ”senest 1/3”
Dertil foreslår bestyrelsen en ændring af §6 fra to til tre suppleanter.
8. Jesper udsender personlig invitation til GF til FADBs æresmedlemmer. Jan E. sender liste med mailadresser til Jesper.
Dedikeret person til pleje af medlems kartoteks ”hygiejne” blev diskuteret og bestyrelsen blev enige om at Jan E. undersøger mulighederne for at eksternt firma kan håndtere dette.
Dennis Havsager deltog ikke på dagens møde, men havde også forud skriftligt meddelt bestyrelsen, at han fratræder sin plads i bestyrelsen dags dato. Jørgen V. indtræder dags dato i bestyrelsen i stedet for Dennis Havsager.

 

Sekretær for FADB
2018.07.27
Jesper Johansen