Referat bestyrelsesmøde 24.03.2021

Del indlæg

Referat bestyrelsesmøde 24.03.2021

D. 24.03.2021 var der online bestyrelsesmøde i FADB – her er referatet.

Sted
TEAMS

Mødedeltagere
Jørgen Vester
Jan-Ewald Hovmand
Orla Hansen
Tom Buxbom
Brian Lisborg
Lasse Kristensen
Thomas Lindy Nissen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Gofkendelse af referat fra sidste møde ((forslag til referent på mødet er Thomas Lindy)
 3. Regnskab (Jan-Ewald Hovmand)
 4. Fremlæggelse af FADB’s nedlæggelse ved fusion (Jan-Ewald Hovmand)
 5. Muligheder for bue jægerne at få tilskud til fusionsmidler og mulige regions baner i hele landet (Jørgen Vester)
 6. Orientering om fusionsarbejdsgruppen (Jørgen Vester)
 7. Buejægertræf og generalforsamling 2021 (Tom Buxbom)
 8. Facebook og kommunikation til medlemmer og øvrige buejægere
 9. Indkommen ansøgning til kursus (Jørgen Vester)
 10. Kim Parkings udtrædelse af bestyrelsen
 11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig:
Jørgen Vester

Indstilling:
Dagsordenen indstilles til godkendelse.

Beslutning:
Dagsorden blev godkendt

 1. Godkendelse af referat

Ansvarlig:
Jørgen Vester

Sagsfremstilling:
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og valg af referent (Foreslået Thomas Lindy)

Bemærkninger:
Godkendt

 1. Regnskab

Ansvarlig:
Jan-Ewald Hovmand

Økonomi:
Bankbeholdning 816.000 kroner
Cirka 1.100 betalende medlemmer

Bemærkninger:
Der arbejdes med budget i to scenarier med baggrund i mulige fusion, da budgettet lægges for to år af gangen. Hvilket vil sige at regnskabsåret er forskudt mht. til indbetaling og budgetlægning på GF.
Det blev fastlagt at få fulgt op på vedtægter vedr. bestyrelse/formand i forhold til bankforbindelse.

 1. Afviklingsplan ved en fusion

Ansvarlig:
Jan-Ewald Hovmand

Sagsfremstilling:
Et forslag til afvikling af FADB og forvaltningen af midlerne blev fremlagt ved Lasse Kristensen. Der arbejdes videre med oplægget.

Bemærkninger:
Det blev diskuteret, om en støtteforening som sådan blot skal administrere den tilbageværende kassebeholdning.
Jørgen Vester konstaterede, at DJ hverken vil eller kan administrere FADB’s tilbageværende kassebeholdning.
Lasse oplyste, at man rent praktisk ved en opløsning af FADB, skal have besluttet, hvordan kassebeholdningen skal forvaltes/anvendes.
Anvendelsen af tilbageværende midler og forvaltning af disse blev diskuteret grundigt.

Beslutning:
Efter fremlæggelse af oplægget arbejder bestyrelsen videre med ændringer i oplægget, med henblik på en opløsning af foreningen.
Forvaltningen af midlerne skal varetages under særlig opmærksomhed på de mange følelser der uden tvivl er i spil.
Den ekstraordinære generalforsamling træffer beslutning om, hvad der skal ske med den tilbageværende kassebeholdning og hvem der skal varetage dette, hvordan.

 1. Adgang til fusionsmidler

Ansvarlig:
Jørgen Vester

Bemærkninger:
Det er ikke alene lokalforeninger der skal støttes, men også individuelle medlemmer.

Beslutning:
Spørgsmålet blev behandlet i punkt 4. Og der vendes således tilbage til dette ved senere bestyrelsesmøde.

 1. Information omkring fusionsarbejdsgruppen

Ansvarlig:
Jørgen Vester

Sagsfremstilling:
Vester oplyste om tidligere afholdte og kommende møder i gruppen.

https://www.fadb.dk/wp-content/uploads/210322-lta-PP-til-moede-25-marts1.pdf

 1. Buejægertræf og generalforsamling 2021

Ansvarlig:
Tom Buxbom

Sagsfremstilling:
Der er booket skydebane hos Østjyske Buejægere i Hedensted. Ud over det arbejdes der videre med priser, forplejning, banefaciliteter osv.

Beslutning:
Der skal indhentes endelige, opdaterede priser på arrangementet. Jan-Ewald tager sig af økonomi/budget, mens Tom Buxbom arbejder videre med det praktiske.
Jan-Ewald indkalder Tom Buxbom og Brian Due til møde omkring den videre proces.

 1. . Facebook og kommunikation til medlemmer og øvrige buejægere

Ansvarlig:
Jørgen Vester

Sagsfremstilling:
På FADB’s sociale medier har man den politik at de grundlæggende kun er åbne for medlemmer.

 1. Indkommen ansøgning til kursus

Ansvarlig:
Jørgen Vester

Sagsfremstilling:
Der er kommet en ansøgning fra Bjarne Olsen og Lasse Skovhave Midtsjællands Buejægere om hvorvidt FADB vil betale for bueinstruktørkursus i DJ – pris 2.200 pr. person.

Beslutning:
Man yder gerne tilskud på 50% til personer, der er medlem af både FADB og DJ.

 1. Udtrædelse af bestyrelsen

Ansvarlig:
Jørgen Vester

Sagsfremstilling:
Kim Parking har meddelt at han ønsker at træde ud af bestyrelsen

Beslutning:
Godkendt og med tak for en god arbejdsindsats.
Ny bestyrelsessuppleant vælges ved næste generalforsamling.

 1. Evt.

Ansvarlig:
Jørgen Vester

Sagsfremstilling:
Tom Buxbom oplyste, at han har hentet FADB fleecetrøjer til brug ved offentlige arrangementer og de er afregnet.