Referat bestyrelsesmøde 14.07.2021

Del indlæg

Referat bestyrelsesmøde 14.07.2021

Dagsorden

1.
Godkendelse af dagsorden.

2.
Gennemgang af dagsordenen for den ordinære generalforsamling.
Indkomne forslag (JVE/LSK) Peter Bue, Kirsten Andersen, Michael Frellsen.
Bestyrelsesmedlemmer på valg (JEH/LSK).

3.
Forsøgsordning klasse 1 hjortevildt:
Information til medlemmer om indberetning (BL-JVE)
Oplysning om målepunkter for forsøgsordningen (BL-JVE)

4.
Gennemgang af invitation til ordinær og ekstraordinær generalforsamling (JEH/LSK)

5.
Orientering om indkvartering og ankomst af bestyrelse i løsning.

6.
Orientering fra Fusionsgruppen.
Medlemsaften i Sydjysk Bujægerlaug.
Kommende rundtur på Sjælland den 24/7.
Medlemsmøde på Fyn den 15/8.

7.
Næste møde.

8.
Evt.


Referat:

Deltagere:
Tom Buxbom, Orla Hansen, Jørgen Vester, Jan-Ewald Hovmand, Lasse Skov Kristensen, Brian Lisborg.

Referent:
Thomas Lindy

1.
Godkendt.

2.
Indkomne forslag og korrespondance omkring disse er set af alle bestyrelsesmedlemmer og taget til efterretning.

Forhold omkring disse forslag blev gennemgået af Lasse Skov Kristensen, der ikke kunne konstatere problemer i forbindelse med disse, men anbefalede bestyrelsen at fortsætte den åbne linje og informere mest muligt.

Det blev aftalt, at lægge alle referater op på hjemmesiden fra møder i fusions-arbejdsgruppen.

Det blev aftalt, at medlemmerne ved fremmøde til GF, vil modtage en stemmeseddel til skriftlig stemmeafgivelse.

Forhold omkring, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg i år, blev gennemgået af Lasse Skov Kristensen. Der var sidste år lidt forvirring om Tom Buxboms valgperiode. Det blev godkendt, at Tom Buxbom først er på valg i 2022 og ikke i 2021.

3.
Vedr. prøveperioden på det store hjortevildt blev det diskuteret, hvad Naturstyrelsens definition for at der er materiale nok at konkluderer på.

Brian Lisborg kunne fortælle, at der ikke fra Styrelsen, er opsat en egentlig definition på, hvor meget materiale man vil konkludere på og hvad man konkluderer ud fra. Og vi får ikke Styrelsen til at komme med en konkret udmelding på dette.

Bestyrelsen betragter Styrelsen som en medspiller på dette område. Buejagttegnsundervisere og schweisshundeførerne har tæt kontakt til Styrelsen, men bestyrelsen vil også engagere jeg mere mht. kontakt med Styrelsen på dette område.

4.
Lasse Skov Kristensen gennemgik indkaldelse til generalforsamling og extraordinær generalforsamling. Her blev der taget højde for indkomne forslag samt punkter, der kan ændre sig i forhold til en evt. ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sendes ud med posten til alle medlemmerne i løbet af uge 28. Herefter lægges indkaldelsen op på hjemmesiden og sendes ud med nyhedsbrev.

Lasse kunne oplyse, at der sendes indkaldelse ud til 1.179 danske adresser og 8 udenlandske. Det samlede medlemsantal er 1.219. Der er altså enkelte, der ikke findes postadresse til.

5.
Jørgen Vester kunne fortælle, at der er bestilt dobbeltværelser til alle bestyrelsesmedlemmer inkl. Lasse Skov.

Hallen, hvor generalforsamlingen forventes afholdt, er der plads til 170 siddende.

Tom Buxbom gennemgik baneopbygningen, hvor der i år vil være indlagt mulighed for pitstop og toiletbesøg undervejs.

Tom ankommer torsdag og klargøre banen.

Banen laves så kort som mulig.

Der udleveres kort over banen til alle deltagere, således at alle uden problemer kan finde vej rundt.

Han gennemgik de forskellige klasser, og man blev enige om præmiesummer på 1.500, 1.000 og 500 som tildeles som gavekort. Gavekortene erhverves hos Baldur, Kim Andersen og BowGear.

6.
Der er intet nyt siden sidst vedr. fusionsgruppen.

Der er buejægernetværksmøde d. 2. august.

Fra mødet hos Sydjysk Buejægerlaug d. 8. juli kunne Brian Lisborg fortælle, at der blev holdt en sober tone, samt at han fornemmede, at der var tilfredshed med processen blandt de fremmødte.

D. 24.7 besøger Bo Simonsen og Jørgen Vester tre foreninger Lammefjorden, Hørsholm og Hedehusene Jagtforening. Der er udsendt indbydelse til 96 jagtforeninger på Sjælland.

D. 15.8 besøger Jørgen Vester Fyn

7.
Aftales senere. Evt. torsdag aften d. 26. august.

8.
Intet under evt.

Kommentar (1)

 • Birger Olsen

  Til Bestyrelsen i FADB.
  Jeg har med interesse læst referatet fra 14.7.2021, og har især hæftet mig ved at der i punkt 2 blandt andet står at I vil lægge alle referater fra fusions arbejdsgruppen op på FADB’s hjemmeside – vil I venligst oplyse mig om hvor de nævnte referater ligger.
  Med venlig hilsen
  Birger Olsen

  1. august 2021 at 15:26

Der kan ikke kommenteres