Referat af bestyrelsesmøde 27. nov. 2022

Del indlæg

Referat af bestyrelsesmøde 27. nov. 2022

Referat:
Fremmødte: Kirsten Andersen, Peter Bue West, Martin Bjerge, Jørgen Tingkær, Bo Nielsen,
Fremmødte uden stemmeret: Morten Kargo, Rikke Nielsen, Jan-Ewald Hovmand, Birger Olsen, Dawn
Williamson
Afbud: Ingen afbud

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Annoncering af buejagtkurser
  • Hjemmeside
 2. Procedure for godkendelse af referat
  • Referat sendes pr. mail til bestyrelsen til godkendelse, svarfrist 1 uge, hvorefter referent og formand
   underskriver og referatet gøres tilgængeligt.
 3. Sekretær funktion
  • Morten Kargo
 4. Årshjul – ansvarsopgaver uddeles
  • Årshjulet tilrettet, og opgaver fordelt
 5. Medlemsdatabase – herunder indmeldelsesprocedure
  • Rikke oplæres i og overtager administrationen af medlemsdatabasen.
  • Indmeldelse går til bestyrelsen, der godkender nye medlemmer, jf. vedtægterne.
 6. Økonomi
  • Der står 574.000 kr. på kontoen
  • Revisionsfirma: Ry Revision
  • Der skal udarbejdes nyt budget til GF i maj
  • Dækning af udgifter ifm. arbejde for FADB:
   • bestyrelsesmedlemmers og ressourcepersoners nødvendige udgifter godkendes af
    formanden
   • formandens nødvendige udgifter godkendes af næstformanden.
 7. Merchandise
  • Udvalg: Martin, Jan-Ewald, Rikke, Kirsten
 8. Kørselsgodtgørelse
  • Fremover skal der bruges kørselsblanket
  • Der afregnes med statens høje takst
 9. Nye ressourcepersoner
  • Udsat til næste møde
 10. Debatforum
  • Udsat til næste møde
 11. Gensidig orientering
  • Kirsten: arbejder på nyhedsbrev
 12. Tilbagemelding fra vedtægtsudvalg, jf. bilag
  • Forslag gennemgået og tilrettet.
 13. Mentorordning
  • Martin afholder kurser i praktisk buejagt i privat regi
  • Brainstorm om hvad der kan lade sig gøre i FADB-regi
  • Efterlysning i nyhedsbrev, om hvem der kan/vil bidrage med hvad ift. efteruddannelse af
   buejægere, herunder nye buejægere, der ikke er opvokset med jagttradition
 14. Medlemshvervning
  • Udsat til næste møde
 15. Henvendelser fra Niels Baldur ang. bidrage med viden, jf. mail af. 04.10.2022
  • Kirsten kontakter Niels
 16. Henvendelse fra Peter M. Majgaard ang. buejagt i Polen, jf. mail 17.10.2022
  • Sagen er sendt videre til EBF
 17. Ansøgning fra Brian Due, jf. mail af 26.10.22
  • Kirsten kontakter Brian Due for yderligere afklaring
 18. Opdatering af kontaktlister
  • Udsat til næste møde
 19. Punkter aftalt under pkt. 1
  • Annoncering af buejagtkurser
   • Lokalforeninger/buejagttegnslærerne bedes om at indsende tid og sted for hvornår der afholdes buejagtkurser. Kurserne annonceres på hjemmesiden.
  • Hjemmeside
   • Der er indhentet 2 tilbud, billigst er tilbuddet fra Rene Høj, HDsign.dk
   • Det besluttes at gå videre med tilbuddet.
   • Arbejdsgruppe: Peter, Jan-Ewald, Kirsten, Morten.
 20. evt.
  • Peter Bue: henvendelse fra JS Danmark, der tilbyder at lave interaktiv brochure uden beregning.
   • Peter tager kontakt for yderligere afklaring.
  • Jan-Ewald: Er oversigten over lokalforeninger opdateret ift. fremtidig ændring af forsikring?
   • Listen er opdateret.
  • Birger laver 4 anatomi skydeskiver, som medbringes til årsskydning
  • Arbejdsgruppen for årsmødet revurderer konditionerne for skydekonkurrencen
  • Morten har oprettet en gratis OneDrive, hvor tanken er, at hvad der skal gemmes til eftertiden samles. Har I noget liggende, må det gerne sendes.

Referent
Morten Kargo