Referat af bestyrelsesmøde 11-11-2021

Del indlæg

Referat af bestyrelsesmøde 11-11-2021

Tid og sted:11.11.2021 kl 10, 5250 Odense
Deltagere:
Kirsten Andersen KIA
Jørgen Tingkær JOT
Peter Bue Westh PBW
Jan-Ewald Hovmand JEH
Afbud:
Brian Due BRD
Casper Bossen CAB

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  Godkendt
 2. Godkendelsesprocedure for referater af bestyrelsesmøder
  Det vedtages, at referatet forsøges skrevet ’on the fly’ og godkendes som sidste punkt på mødet. Det må ikke sættes på hjemmesiden ikke-godkendt
 3. Årsmøde 2022 booking af sted – Jan Ewald
  Bestyrelsen har ikke-afsluttede drøftelser om sted for- og indhold af årsmøde 2022. PBW pg JEH arbejder videre med dette
 4. Godkendelsesprocedure for nye medlemsansøgninger fra hjemmeside og lignende
  Ansøgere om medlemskab ringes op og interviewes om indstilling til FADB før godkendelse. Der udarbejdes en række afklarende spørgsmål. Bestyrelsen godkender derefter efter drøftelse.
 5. Godkendelse af ansøgninger om medlemskab
  De pågældende ringes op
 6. Hvordan har vi det i bestyrelsen? Har vi den rette konstituering?
  Kirsten drøfter dette med bestyrelsesmedlemmerne
  Note: Bestyrelsen har fundet anledning til at re-konstituere sig. Der er konsensus fra alle bestyrelsesmedlemmer til at Casper Bossen bliver menig medlem af bestyrelsen og Peter Bue Westh bliver næstformand og sekretær. Konsensus foreligger per 16-11-2021 i form af emails.
 7. Referat fra Kirstens møde med DLS og andre parter – herunder forståelsespapir.
  Der er bred forståelse for at indlede et samarbejde med ovennævnte
 8. Nørre Snede banen – skal vi gå videre?
  Birger Olsen snakker med berørte parter og vender tilbage til bestyrelsen
 9. Lister på vores instruktører – hvordan forholder vi os?
  Spørgsmålet besvares efter møde med Victor Petersen
 10. Afløser for Thomas – hvem har vi annonce?
  PBW skriver udkast til opslag på hjemmeside og FB til godkendelse
 11. Besøg lokalforeninger – Kirsten har aftale med Randers – andre aftaler?
  Gennemgang af lokalforeninger m.h.p. besøg og støtte til messer m.v.
 12. Skrivelse til de lokalforeninger, der ikke er med i FADB – eller skal vi lade dem være?
  Vi mangler tilbagemelding fra lokalforeninger, der i anden sammenhæng har ladet forstå, at de ønsker at forlade FADB. Bestyrelsen tager kontakt til lokalforeningerne for at få afklaring og dokumentation (generalforsamlingsreferat)
 13. Møde med Bondo – bare et orienteringspunkt
  Kirsten orienterede om mødetid og -sted. Emne: diskussion om fremtidig samarbejde
 14. Møde med MST Eigil den 12.11 om de store hjortearter, rapporten og hvordan kommer vi videre? – orienteringspunkt.
  Kirsten og Peter har forberedt mødet og beder om en præsentation, som vi så går videre med. Dagsorden: Hvordan kan vi bedre inddrage buejægerne i.f.t. indberetning om det store hjortevildt?
 15. Klagen fra Lars – sendt til alle, hvad gør vi?
  Aftalt, at den sendes videre til Naturstyrelsen
 16. Peter Svanes mail – skal der svares?
  Kirsten svarer
 17. Fremtidige møder via Skype – kan måske gøre livet lidt lettere – kan vi mon får det til at fungere?
  Der er mulighed for Skype og Teams, begge er let tilgængelige. PBW er gerne behjælpelig
 18. Eventuelt
  a. PBW har forespørgsel om projekt med skydning på skydegel hos Teknologisk Institut. Peter giver tilsagn, dog skyder Peter ikke på noget, der har lighed med et menneske.
  b. Henvendelse fra BT, journalist Jesper Vestergaard. Kirsten taler med ham 12.11.2021
 19. Næste møde
  13.12.2021 kl 16:00 på Teams
 20. Godkendelse af dette mødes referat
  Referat godkendt