Generalforsamling – dagsorden og referat

Del indlæg

Generalforsamling – dagsorden og referat

Dagsorden for FADB Generalforsamling 2018.09.08

Generalforsamling - dagsorden og referat FADB 3P3A7266

Skovly Lejr og Kursuscenter Bakkevej 54, 6760 Ribe kl. 18:00

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Kim Parking.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
5. Godkendelse af budget.
6. Vedtægtsændringer:
Bestyrelsen foreslår ændring af §9.1 stk. 3 ændres til ”senest 1/7” fra tidligere ”senest 1/3”
Dertil foreslår bestyrelsen en ændring af §6 fra to til tre suppleanter.
7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet noget fra medlemmerne.
8. Valg af bestyrelse:
Bestyrelsen foreslår følgende genvalg:
Formand Brian Lisborg.
Sekretær Jesper Johansen.
Bestyrelsesmedlem Tom Buxbom.
Bestyrelsesmedlem Ole Mathiesen.
Næstformand Dennis Havsager er fratrådt i utide grundet personlige forhold og 1. suppleant Jørgen Vester er indtrådt i stedet pr. 2018.07.27 og derfor ikke på valg.
9. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår Lasse Kristensen.
10. Eventuelt.

Sekretær for FADB
Jesper Johansen

Referat for FADB Generalforsamling 2018.09.08

Generalforsamling - dagsorden og referat FADB 3P3A7265

Skovly lejr og kursuscenter Bakkevej 54, 6760 Ribe kl. 18:00

1) Kim Parking blev valgt som dirigent.
2) Dagsordenen blev godkendt, med ændringen, at Jesper Johansen ikke genopstiller til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog i stedet Orla Hansen og som suppleant Bo Kirk Petersen.
3) Formanden fremlagde årets beretning. Se nederst i denne artikel.
Spørgsmål og noter. Der blev stillet spørgsmål til samarbejdet med DJ fra Steffen Jensen og Bo Simonsen, hvorpå formanden svarede. Bo Simonsen kunne oplyse, at han har taletid til maj i DJ, der skal tages snak med Claus Lind.
4) Jan-Ewald fremlagde regnskabet som blev godkendt. Regnskabet.
5) Budgettet godkendes.
6) Vedtægtsændringerne jf. dagsordenen godkendes begge.
7) Punktet udgår, alt andet ligger under evt.
8) Formand Brian Lisborg genvælges.
Bestyrelsesmedlem Orla Hansen vælges.
Bestyrelsesmedlem Jørgen Vester vælges.
Bestyrelsesmedlem Tom Buxbom genvælges.
Bestyrelsesmedlem Ole Mathiesen genvælges.
Bo Kirk Pedersen vælges til suppleant.
9) Revisor Lasse Kristensen genvælges.
10) Dennis Havsager og Jesper Johansen modtog en kniv. Thomas Lindy talte om hjemmesiden og opfodrede medlemmerne til at sende ham materiale. Han fortsatte med at fortælle om den nye buebog, der kommer i det nye år. Carl Johan Mikkelsen (DJ) rejste muligheden for samarbejde om at få buebogen udgivet som fast bog og ikke kun digitalt.
Kim Parking og Thomas Lindy viste den nye velkomstpakke frem og forklarede tankerne bag projektet.
Flere medlemmer spurgte ind til emnet vedr. de store vildtarter, processen bag forsøgsperioden osv. Formanden responderede.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.50
Sekretær for FADB
Jesper Johansen

 

FORMANDENS BERETNING:
Endnu en gang velkommen til årets generalforsamling.
Pt. er vi 12 lokalforeninger.
Vi er 1800 individuelle medlemmer! Hvilket er en fremgang på 20 siden sidste år.

Der var 2310 personer, der havde bestået den danske buejagtprøve den 1/8, og som på nuværende tidspunkt er berettiget til at gå på jagt med bue, hvilket er en fremgang på 61 personer.
Af de 2310 personer er 50 udlændinge
Af de 2310 personer er 65 kvinder (de skyder alle med compoundbue).
Af de 2310 personer må de 2292 gå på jagt med compoundbue.
Af de 2310 personer må de 31 gå på jagt med recurvebue.
Af de 2310 personer må de 23 gå på jagt med langbue.
I alt 21 personer har ret til jagt med to buetyper. Alle har compound som den ene buetype. 7 har også langbue og 14 har også recurve.
7 personer har ret til at gå på jagt med alle tre buetyper. Da disse tal er opdateret inden efterårets prøver vil fremgangen være markant større.

Efter færdiggørelse af vore nye udstillingsmateriale (som i kan se bagved jer) har det været en stor glæde at se materialet brugt på en masse udstillinger i det foregående år. Alle steder hvor det har været brugt er det blevet meget vel modtaget af både udstillere og gæster, som et standsmateriale der er hurtigt og nemt at sætte op. Og giver FADB netop det vi gerne ville have: et flot og moderne ansigt udadtil.
En stor tak til Kim Parking som også har sagt ja til at være vore marketingsmand i fremtiden. Det betyder at der nu er et sted i kan henvende jer (enten som forening eller privatperson) hvis i har brug for hjælp til markedsføring, udstillinger, inventar, eller andet der har relevans til at markedsfører vore hobby udadtil.
Genkendelighed er en af hjørnestenene i en forening som vore, så hvis vi skal sikre os også i fremtiden, er det ekstremt vigtigt at vi kan genkendes af alle, uanset om det er den mindste udstilling i lokalområdet, eller den største landsdækkende udstilling. Lad os derfor give en stor hånd til Kim og alle de andre meget aktive sjæle og klubber der har puklet og svedt i deres fritid for at udbrede kendskabet til FADB og vore passion.

Vi fik gennemført formandsmøde i går efter at det har været aflyst et par gange pga. manglende deltagelse. Det er vi meget taknemmelige for, og vi satser på at gøre dette til obligatorisk fredag aften ved træffet hvert år.
Hovedtemaet ved dette års formandsmøde var samarbejde på kryds og tværs af lokalforeningerne samt samarbejde mellem lokalforeningerne og hovedforbundet. Jeg har sagt det mange gange og gør det gerne igen: samarbejde i stedet for at modarbejde er og bliver den eneste løsning for os og buejagten i Danmark. Når vi taler om samarbejde starter det i det små og lokalt, for derefter at arbejde sig ud af eller opad om man vil. Derefter kommer samarbejdspartner, markedsføring, politisk arbejde, osv.
I en forening som vore har vi alle sammen påtaget os en eller anden form for rolle som er vigtig og ikke kan undværes, stor som lille.

Når vi kommer til samarbejdet med andre interesseorganisationer der ligger tæt op ad vore er der stadigvæk kun to veje vi kan vælge: Danmarks jægerforbund (herefter kaldt DJ) og Danmarks bueskytteforbund. Vi valgte for lang tid siden at etablerer samarbejde med jægerforbundet da det gav mest mening for os at arbejde med en anden gruppe der delte samme politiske formål, nemlig jagten og ikke kun skydningen. Derudover viste bueskytteforbundet ingen interesse i et samarbejde og har ikke siden gjort det.

P.t. samarbejdes der på to plan md DJ:
Den politiske som jeg vender tilbage til senere, og den udvalgsmæssige:
Her kan det lige som sidste år siges kort: der er desværre intet samarbejde eller kommunikation på tværs af vore forbund, og da DJ`s bueudvalg ved sidste udvalgsmøde vedtog (uden nærmere eller senere forklaring) at ”afskaffe” FADB`s repræsentant i udvalget, er det meget svært for os at se noget blomstrende samarbejde her.
Dette står i skærende kontrast til det helt fantastiske politiske samarbejde vi har haft med DJ de sidste par år, og især det sidste års kapløb hvor vi her i skrivende stund kommer ind over mållinjen som vindere hånd i hånd. Her har vi noget at være stole af, og samtidig viser det lidt om hvad vi kan opnå og vedholde ved at løfte i flok. Derfor skal i også vide, at når i om et øjeblik skal stemme for eller imod en forlængelse af min bestyrelsesperiode, også stemmer for eller imod et tætter, ja MEGET tætter samarbejde med DJ, og ikke bare på det politiske plan.

Hvad er det så vi er så glade for i år?
For det først:
Prøveordningen på ”de store”! Jeg ved godt det ”kun” er en prøveordning, men det er det vi har kæmpet for de sidste mange mange år, al den tid jeg kan huske og det er fra 1990 hvor især Lars Thorup og efterfølgende Erik Larsen var frontfigurerne i kampen for at få tilladelse til råvildt og sidenhen ”de store”!!! Og nu er den her! Pr. 1 september 2018 og de næste 3 år frem har vi mulighed og ret til at vise at det de herrer startede og kæmpede for var og er rigtigt! Derfor er det også vore pligt at bevise at de havde ret i at buejagt skal ligestilles med alt andet jagt i Danmark.
Vi har jo prøvet at stå her før: fra 1998 til 2004 havde vi prøveordning på råvildt, den blev mere eller mindre administreret at os selv, og vi var hinandens hjælpere, lærere og vogter! Og jeg er sikker på at vi med forøgelsen af især lokalforeningerne endnu engang i fællesskab kan administrer denne udfordring, og endnu engang få et positivt udfald, men husk: det er vore tur nu til at bevise at vi er dette forsøg værdigt.

Men der er mere at glæde sig over:
På trods af et super stort arbejdspres på miljøstyrelsen har de også haft tid til at kikke på regulering med bue og pil. Vi er helt klar over at det kun er en lille åbning, men det er trods alt en åbning. Hvordan det kommer til at forløbe, og i hvor stort omfang det lykkedes os at komme til at regulerer vil tiden vise. Men Jeg kan forsikre jer, at vi fortsat arbejder hårdt på at får permanent lov til bl.a. at regulerer rævehvalpe og mårhund når vi er på bukkejagt.
Som en lille ekstra bonus, ser det ud til at vore pres på miljøstyrelsen ang. mulighederne for at inviterer vore udenlandske jagtkammerater på jagt i Danmark, har båret frugt. Der er ikke kommet noget officielt ud fra styrelsen, men derimod er det optil flere gang lykkedes danske buejæger at hjælpe deres jagtkammerater med en positiv ansøgning.

Det er med stor ærgrelse at vi må sige farvel til Dennis i bestyrelsen. Dennis har de sidste år varetaget næstformandsposten, repræsenteret FADB i DJ `bueudvalg, og repræsenteret Fadb i EBF. Dennis har valgt at trække sig i utide pga. personlige årsager hvor han ikke mener at kunne varetage foreningens interesser. Jørgen Vester vil det næste år overtage og klare Denises job,

Og udlandet:
Der er ro på buejagt`s fronten i Europa. Den eneste nyhed er at Finland ansøger om Elg i år!

Til sidst vender jeg lige et kort øjeblik tilbage til samarbejdet: Thomas (vore redaktør) har et lille indlæg under eventuelt, hør ham og hjælp ham!!! Kom nu! Det er for søren da i egen interesse! Thomas vil også præsenterer den nye lærebog som er lige ved at være der og som er et klart eksempel på samarbejde eller mangel på samme. Sidst men ikke mindst vil Thomas og Kim også præsenterer vore længe ventet velkomstpakke til nye buejagt aspiranter.
Tak for ordet, og inden der evt. skulle være spørgsmål til beretning, vil vi gerne skåle og lykønske os alle sammen for vore fælleds opnået mål.
Skål.