Det bliver en god sommer

Del indlæg

Det bliver en god sommer

Det var med stor glæde, at formand for FADB, Brian Lisborg, i dag, d. 29. juni 2018, modtog en e-mail fra Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

– Efter at have læst udkastet til bekendtgørelsen må jeg konstatere, at der er tale om et godt forslag, sagde formanden.

Han kunne derefter fortælle, at FADBs storvildtudvalg har enkelte indsigelser, men forsikrede samtidig om, at det er i småtingsafdelingen og ikke noget, der kommer til at forhale processen.

– Vi er bare meget glade, det ser ud til at blive en rigtig god sommer, slutter formanden og ønskede samtidig god sommerferie til alle vores medlemmer.

Der er ikke lige så lang tid til den 1. sept., som der har været ?

 

U D K A S T –  U D K A S T – U D K A S T – U D K A S T

Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt

I medfør af § 23, stk. 4, § 46, § 49, stk. 3 og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, fastsættes:

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at iværksætte et tidsbegrænset forsøg med jagt ved brug af bue på dåvildt, sikavildt og kronvildt med henblik på at tilvejebringe et vidensgrundlag til brug for en vurdering af, om jagt med bue på de nævnte vildtarter skal tillades.

§ 2. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2018 til og med den 30. april 2021.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlænge forsøgsperioden med op til 1 år.
Stk. 3. Såfremt der i løbet af forsøgsperioden opstår forhold, der ikke er tilsigtet med forsøget, herunder dyreetiske forhold, kan Miljøstyrelsen foretage ændringer i forsøget eller forsøget kan afsluttes før udløbet af forsøgsperioden.

§ 3. Jagt med brug af bue på dåvildt, sikavildt og kronvildt må i forsøgsperioden foretages af personer, der:
1) har gyldigt jagttegn efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jagttegn,
2) har bestået en buejagtprøve efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jagttegn og på jagttegnet har erhvervet Miljøstyrelsens påtegning om ret til jagt med brug af bue.

§ 4. Personer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne kan efter ansøgning til Miljøstyrelsen erhverve påtegning på jagttegnet om at udøve jagt med brug af bue i forsøgsperioden, når følgende betingelser er opfyldt:
1) ansøger har efter de til enhver tid gældende regler i bekendtgørelse om jagttegn fået udstedt dansk jagttegn (”gæstejagttegn”), og
2) ansøger kan dokumentere at opfylde bopælslandets regler om adgang til at udøve jagt med brug af bue.

Krav til bue og pil

§ 5. Under jagt med bue på dåvildt, sikavildt og kronvildt efter denne bekendtgørelse må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav til anslagsenergi, vægt og udformning, der er angivet i bilag 1.

Jagtens udøvelse

§ 6. Jagt med bue efter denne bekendtgørelse skal ske under overholdelse af de til enhver tid gældende regler i lov om jagt og vildtforvaltning og regler udstedt i medfør af loven.

§ 7. Såfremt der under buejagt er afgivet skud mod dåvildt, sikavildt eller kronvildt og vildtet ikke umiddelbart findes forendt, skal den der har afskudt pilen tilkalde en legitimeret hundefører, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 827 af 24. juni 2016 om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

Indberetning

§ 8. Personer, som i henhold til denne bekendtgørelse har nedlagt et stykke dåvildt, sikavildt eller kronvildt, skal senest 2 uger efter foretage indberetning herom til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal mindst indeholde oplysninger om, hvilken vildtart der er nedlagt, med hvilken buetype og piletype og under hvilken jagtform vildtet er nedlagt, tidspunkt og stedangivelse for jagten, om der har været tilkaldt en legitimeret hundefører, jf. § 7, samt en nærmere beskrivelse af det afgivne skud. Miljøstyrelsen udarbejder skema til brug for indberetningen.
Stk. 2. Indberetningen sendes digitalt til mst@mst.dk. Miljøstyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for indberetningen.
Stk. 3. Ved manglende overholdelse af pligten til indberetning, jf. stk. 1 og stk. 2, bortfalder påtegning på jagttegnet om ret til jagt med bue, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, for det næstfølgende jagtår, hvorefter påtegning igen påføres jagttegnet for det derpå følgende jagtår, såfremt der er udstedt gyldigt jagttegn, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.
Stk. 4. Hundeførere, der har eftersøgt vildt omfattet af denne bekendtgørelse, skal senest 2 uger efter eftersøgningen indberette detaljer om eftersøgningen digitalt til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk. Miljøstyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for indberetningen.

Evaluering af forsøget

§ 9. Miljøstyrelsen har med inddragelse af relevante interessenter senest 6 måneder efter forsøget er afsluttet gennemført en evaluering af de modtagne indberetninger, jf. § 8, og øvrige indhøstede erfaringer med reglerne i denne bekendtgørelse med henblik på stillingtagen til, om der er grundlag for jagt med bue på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

§ 10. Miljøstyrelsen iværksætter i løbet af forsøgsperioden kontrollerede forsøg med henblik på at opnå viden om effektiviteten af jagt med bue på dåvildt, sikavildt og kronvildt. Miljøstyrelsen fastlægger det nærmere indhold af disse forsøg.
Tilsyn

§ 11. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

Dispensation og klage

§ 12. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra denne bekendtgørelse.

§ 13. Miljøstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 14. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 og § 8.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
1) voldt betydelige skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1 i lov om jagt og vildtforvaltning, eller fremkaldt fare herfor, eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.
Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet

Bilag 1

Krav til bue og pil, som må anvendes til forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt
1. Krav til buen og pilen Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal anslagsenergien (Eo) være mindst 80 joule og pilevægten mindst 33 gram.
2. Krav til jagtodden (pilespidsen) Ved jagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal jagtodden være med fast spids, mindst 3bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.