Anvendelse af FADB’s midler

I forbindelse med et indlæg fra Peter Bue Westh i FADB’s Facebook gruppe d. 22. maj har foreningens bestyrelse godkendt følgende besvarelse på indlægget.

Anvendelse af FADB’s likvide midler efter en generalforsamlingsbeslutning om opløsning af FADB

En eventuel godkendelse af en fusion mellem FADB og Danmarks Jægerforbund (DJ) vil betyde en opløsning af FADB og derfor rejser der sig det spørgemål, hvad skal der så ske med de midler, der er opsparet i FADB?

Lad mig derfor starte med at fastslå, at efter en generalforsamlingsbeslutning om at opløse foreningen, er det FADB’s medlemmer, der bestemmer hvad foreningens midler skal anvendes til.

Hvordan træffer medlemmerne så den beslutning?
Såfremt en opløsning af FADB vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, betyder det, i henhold til FADB’s vedtægter §12 stk. 4, at bestyrelsen fratræder efter at have valgt 3 likvidatorer, der snarest efter opløsningsbeslutningen skal stå for at afvikle foreningens økonomiske forhold.

Likvidatorerne skal, i henhold til § 12 stk. 5, forelægge et likvidationsregnskab på en afsluttende generalforsamling, der, såfremt opgørelsen viser et overskud, træffer afgørelse om, hvordan midlerne bedst anvendes for at tjene buejagtens fremme her i landet.

Det vil således været op til FADB’s medlemmer at beslutte, hvordan foreningens midler (kasse- og bankbeholdning) skal anvendes for at tjene buejagten i Danmark.

Bestyrelsen vil foreslå tre personer ud fra bestyrelsen til at forestå afviklingen af resterende FADB-midler:
Lasse Skov Kristensen, Jan Ewald Hovmand og Jørgen Vester.

Afviklingsperiode:
Det estimeres, at midlerne anvendes over en 3-årig periode med et afsluttende regnskab og en orientering til alle buejægere i år 2024 om, hvad midler er blevet brugt til og opnåede resultater.

Hvad skal midlerne bruges til:
Jf. foranstående, skal FADB midler bruges på buejægerne og projekter, der kan fremme og vedligeholde buejagten i Danmark. På den afsluttende generalforsamling skal der træffes beslutning om, hvordan midlerne skal anvendes og evt. sættes navn på helt konkrete formål.

Efter min og bestyrelsens opfattelse, skal alle buejægere og foreninger, der har til formål at fremme og styrke buejagten kunne stille forslag til anvendelse af midler, hvorefter det tages op til videre behandling. FADB-midlerne skal ikke uddeles til enkeltpersoner eller anvendes til at starte nye foreninger.

Lad mig afslutte med at garantere, at FADB’s midler ikke vil overgå til DJ eller indgå i deres projekter. Midlerne vil i overensstemmelse med foreningens vedtægter og medlemmernes beslutning, kun blive brugt i sammenhæng med buejagtsfremmende aktiviteter, der tilgodeser buejægerne i Danmark.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Vester
Formand FADB

HUSK:
Du kan få løbende informationer og styrke din buejagtsfaglige viden ved at tilmelde dig FADB’s nyhedsmail på www.fadb.dk

Skriv et svar