Svar fra buejægernes formand

I et brev dateret de 18.02.2021 og stilet til næste alle FADB’s lokalforeninger, FADB’s bestyrelse, samt DJ’s hovedbestyrelse rejser seks tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer mv. i FADB en række spørgsmål vedrørende en mulig fusion med Danmarks Jægerforbund.

Som forfatterne bag brevet beskriver, så er det helt korrekt, at der, for at samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark yderligere, arbejdes på at afklare om FADB på sigt kan fusionere med Danmarks Jægerforbund (DJ). Arbejdet vil fortsætte frem til FADB’s ordinære generalforsamling i august 2021, hvor planen er, at der skal fremlægges et konkret forslag til, hvordan en eventuel fusion kan ske.

Brevet rejser en række relevante spørgsmål, herunder hvordan processen foregår, om FADB’s vedtægter overholdes og ikke mindst om formålet med en eventuel fusion.

Jørgen Vester, Bestyrelsesformand i FADB og formand for den arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde det endelige fusionsforslag, giver svarene her:

Overholdes FADB’s vedtægter?
Brevet rejser tvivl om grundlaget for at arbejde mod en mulig fusion, da enkelte referater fra tidligere afholdte generalforsamlinger og bestyrelsesmøder giver rum for fortolkning.

Fra FADB’s bestyrelses side skal vi beklage, at ordlyden af referaterne kan fortolkes. Det må vi tage til efterretning og sikre en bedre kommunikation fremover, men vi kan ikke ændre i historisk materiale.

Lad os slå fuldstændig fast, at FADB’s vedtægter naturligvis overholdes, både i forhold til at emnet skal stilles i forslag som et punkt på den ordinære generalforsamling og i forhold til at en fusion først er godkendt, når det konkrete fusionsforslag kommer til afstemning og godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i FADB. Her er kravet til en godkendelse, at min. 3/4 af de fremmødte skal stemme for.

Skal FADB fusionere med DJ?
Som det har fremgået, er formålet med diskussionerne med DJ og arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe at samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark. Frem til den ekstraordinære generalforsamling skal den mulige fusion mellem FADB og DJ diskuteres med FADB’s medlemmer, som det ganske rigtigt fremgår af brevet. Det er en diskussion, der har mange vinkler. Derfor skal der lyde en kraftig opfordring til, at alle medlemmer deltager i debatten og fremkommer med uafklarede spørgsmål for at give os så godt et grundlag for den videre proces som overhovedet muligt.

Der er fortsat en del uafklarede spørgsmål, herunder dem som nævnes i brevet, og de skal naturligvis besvares, inden den endelige beslutning tages. Det betyder i praksis, at der skal fremlægges et gennemarbejdet forslag, der detaljeret beskriver, hvordan fremtiden vil tegne sig for FADB’s medlemmer og lokalforeninger efter en eventuel fusion. Forslaget skal besvare alle de spørgsmål, som både medlemmer og foreninger må have, inden de skal afgive deres stemme om fusionen på generalforsamlingen.

Processen med at få udarbejdet det præcise fusionsforslag kræver involvering af ressourcer fra både FADB og DJ, hvorfor der er nedsat en arbejdsgruppe, der består af:

Jørgen Vester, FADB, formand for arbejdsgruppen
Brian Lisborg, FADB
Tom Buxbom, FADB
Orla Hansen, DJ
Carl Johan Mikkelsen, DJ, formand for DJ’s bueudvalg
Bo Simonsen, DJ

Arbejdsgruppen trækker undervejs på relevante ressourcepersoner i både FADB samt DJ for at afklare konkrete spørgsmål og problemstillinger.

Processen i DJ
I brevet rejses spørgsmål om DJ’s hovedbestyrelsesmøde den 25.11.2020, hvor FADB’s bestyrelsesformand havde foretræde for DJ’s hovedbestyrelse, og brevskriverne beder om svar på, om DJ er længere i arbejdet med en fusion end FADB. Svaret hertil er både og, for som referatet fra HB-mødet beskriver, så er der i DJ-regi beskrevet, hvordan buejagten kan styrkes yderligere efter en mulig fusion ved at ændre i DJ’s bueudvalg – under forudsætning af forslaget godkendes i FADB. DJ’s bueudvalg er ansvarlig for det politiske arbejde for at styrke buejagten samt alle aktiviteter på forbundsniveau.

DJ’s hovedbestyrelse godkendte oplægget og den tilknyttede økonomi til mødeafholdelse, hvorfor der arbejdes videre i arbejdsgruppen med at udarbejde et konkret fusionsforslag.

Hvad sker der nu?
Arbejdsgruppen er i fuld gang med at konkretisere fusionsforslaget, men der er lang vej endnu. Der vil undervejs blive kommunikeret om processen og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til gruppen. Derfor er der lavet en side på både FADB’s og DJ’s hjemmeside, hvor alle nyheder samt spørgsmål og svar samles.

Der skal lyde en opfordring til at kontakte os med spørgsmål, hvis svaret ikke allerede er givet på hjemmesiderne.

Foto på forsiden er af Jørgen Haller.

7 Responses

 1. Michael Frellsen
  |

  Til Jørgen Vester
  Det er en interessant indlæg du har skrevet, og ikke mindst et uhyre vigtigt emne. Dit indlæg er et svar på en henvendelse i har fået fra nogle tidligere bestyrelsesmedlemmer i foreningen, så det vil være godt hvis vi kunne læse dette brev. Vil du offentliggøre brevet her på hjemmesiden, så vi kan se hvad du svarer på?
  Det er medlemmerne der skal tage stilling til sammenlægningen på generalforsamlingen, men i de aktuelle nedlukningstider er det lidt svært at mødes med andre buejægere for at høre deres argumenterne for og imod. Er det en meningsudveksling der kunne fremmes via foreningens hjemmeside, og noget i vil sætte i værk?
  Med venlig hilsen
  Michael Frellsen
  Medlem 694

 2. Jørgen Vester
  |

  Hej Michael
  Vi vedlægger herunder det brev, der blev fremsendt til formændene i FADB’s lokalforeningerne.
  Det er ikke muligt at lave et forum på hjemmesiden, som giver mulighed for at diskutere en fremtidig fusion og arbejdet omkring dette.
  Der arbejdes dog på at stable et buejægernetværk på benene, som vil blive synliggjort på hjemmesiderne, når det er klart.
  Men mon ikke også genåbningen af DK, inden for overskuelig fremtid vil give os mulighed for at mødes og få talt sammen..

  Med venlig hilsen
  Jørgen vester

 3. Thomas Lindy Nissen
  |

  FADB’s fremtid.
  §5.1 Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.
  Vi er flere medlemmer i Foreningen af danske buejægere (FADB)der er
  blevet opmærksom på, at der lige nu arbejdes på at fusionere FADB med
  Dansk Jægerforbund. (DJ)
  Opmærksomheden er især skærpet omkring hvordan processen foregår,
  om FADB’s vedtægter overholdes og ikke mindst på formålet med en
  eventuel fusion.
  DJ og FADB’s bestyrelses målsætningen med en fusion beskriver blandt
  andet ”at formålet er at samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark,
  give politisk slagkraft og forenkle det målrettede arbejde både nationalt og
  internationalt”.
  I referater fra bestyrelsesmøder og referater fra generalforsamlinger fra de
  seneste tre år, fremgår det blandt andet af formandens beretninger, at det
  har ligget ham og bestyrelsen meget på sinde at lykkes med en fusion – de
  forventer at de har en stærk agenda.
  I referat af bestyrelsesmøde fra oktober 2020 fremgår det af punkt 1:
  Samarbejde med DJ og DGI.
  ”At der i øjeblikket forhandles med DJ om den, ved to generalforsamlinger
  godkendte fusion”.
  Det fremgår endvidere af referatet at ingen generalforsamling i FADB har
  godkendt en fusion med hverken DJ eller DGI.
  Her må opmærksomheden først rigtig skærpes og henledes på om noget i
  processen er gået helt galt. Grundlaget for en eventuel fusion skaber her
  tvivl for medlemmerne og spørgsmålet om bestyrelsen er blevet fristet
  over evne og bemyndigelse, melder sig?
  Det skal pointeres at §7.1.6 i vedtægter for FADB skal overholdes til punkt
  og prikke.
  2
  Med opmærksomhed på dagsordnerne til generalforsamlingen gennem de
  seneste tre år, fremgår det på intet tidspunkt, at et punkt på dagsorden har
  omhandlet drøftelse og behandling af fusion med DJ.
  Det fremgår af formandens beretning på generalforsamlingen 2020, at der
  arbejdes på en fusion. Det fremgår ikke af dagsorden, at der har været et
  punkter til behandling af fusion på generalforsamlingerne. At formanden
  nævner planer og visioner i sin beretning, er ikke det samme som en
  drøftelse eller en afstemning om fusion, især ikke når der i FADB’s
  vedtægter står: ”At foreningens højeste myndighed er
  generalforsamlingen”.
  Et andet væsentligt referat at hæfte sig ved i bestyrelsens bestræbelse på at
  fremme processen for en fusion, er referat fra DJ’s hovedbestyrelsesmøde
  af 25.11.2020 – åbne del, hvor FADB’s bestyrelsesformand har foretræde
  for DJ’s hovedbestyrelse.
  Heraf fremgår det blandt andet, at man er langt i planerne om en fusion, at
  der er afsat penge til implementering af FADB i DJ i 2021 og ikke mindst
  at arbejdsgruppen, der er nedsat fra FADB og DJ:
  1) indstiller til, at det fremlagte forslag til fusion godkendes af
  hovedbestyrelsen.
  2) under forudsætning af forslaget godkendes i FADB’s bestyrelse og i
  formandsgruppen indstilles det ligeledes, at der nedsættes et fælles
  buepolitisk udvalg…….ect.
  Der findes til dette referat interessante lukkede bilag der vedrører en
  eventuel fusion, disse omhandler:
  Fremtidens samarbejde DJ – FADB (32 sider)
  Kommissorium for buepolitiskudvalg (2 sider)
  Kommissorium for bueaktivitetsudvalg (2 sider)
  Funktionsbeskrivelse – Formand for buepolitisk udvalg (2 sider)
  Funktionsbeskrivelse – Formand for bueaktivitetsudvalg (2 sider)
  3
  Dette vidner i den grad om, at selv om forslaget til fusion mellem FADB
  og DJ, ikke har været drøftet i FADB blandt medlemmer på en
  generalforsamling, er meget langt i DJ.
  Om FADB skal sammenlægges eller fusioneres med DJ kan diskuteres og
  skal diskuteres med medlemmerne, under et punkt på dagsorden på
  næstkommende ordinære generalforsamling.
  FADB er en lille, men meget specialiseret forening med et godt og aktivt
  medlemsunderlag, medlemmerne er meget forskellige, der er gamle
  erfarne jægere som har skabt og grundlagt foreningen og helt unge
  buejægere, der er blevet medlemmer og lige har fået deres nye bue, og nu
  leder efter deres første jagtrevir.
  Flere har været medlemmer siden februar 1977.
  Dansk Jægerforbund er en meget stor organisation, hvor der foregår
  politiske forhandlinger om jagt, udbredelse af jagten, jagttider og meget
  andet vigtigt for den samlede jagt.
  Med det foreningsarbejde der er udført i FADB siden 1978, hvor buejagten
  gjorde sit indtog i Danmark, er det gået i den rigtige retning med
  buejagten, store landvindinger er vundet. Der er stadig områder der skal
  arbejdes med for at fremme buejagten, for et eksempel længere jagttid på
  råvildt, regulering med bue, ligestilling med andre jagtformer så
  buejægeren ikke skal til prøve hver 5.år.
  I politiske forhandlinger i en stor organisation, der skal varetage den
  samlede jagts interesse i Danmark overfor politikere og andre foreninger,
  kan buejagten som den lille niche den er, komme i en rolle, hvor
  begrænsninger af buejagten, kan redde en anden jagtlig interesse end
  buejagten. Buejagten kan blive en vigtig brik for en stor organisation i det
  samlede politiske spil.
  Et andet scenarie kunne være at de specialinteresser som buejagten
  efterspørger ikke får de udviklingsmuligheder de ville have fået i en lille
  dedikeret forening.
  4
  FADB opfattes i de fleste sammenhænge som en grøn, bæredygtig
  forening, hvis aktiviteter er korrekte overfor klodens ressourcer – en
  forening som mange gerne vil danse med og som er et attraktivt kort at få
  ind i en stor organisation.
  Det er vigtigt at vide, når/hvis FADB bliver fusioneret med DJ, vil den
  lille lokale buejægerforening bliver lagt ind under DJ under samme vilkår
  som lokale jagtforeninger under DJ.
  Dette fremgår tydeligt af dokument udarbejdet af den arbejdsgruppe der er
  nedsat af DJ og FADB for at planlægge og sikre fusionen – af dette
  dokument fremgår der planlagte møder frem til 2022.
  Endvidere beskrives der følgende forandringer efter en eventuel fusion:
  – de lokale buejagtforeningers vedtægter skal godkendes af DJ.
  – af vedtægterne skal det fremgå, at man ikke kan være medlem af en
  lokal buejagtforening uden af være medlem af DJ (aktuelt er 9
  lokalforeninger ikke medlemmer af DJ)
  – der skal betales kontingent i den lokale buejagtforening og i DJ
  FADB’s lokalforeninger i hele landet repræsenterer også medlemmer der
  ikke er eller ikke ønsker at være medlemmer af DJ.
  Det fremgår at FADB ligger inde med en beholdning på 500.000kr – disse
  penge forventes af DJ og FADB’s bestyrelse at blive overført til en
  støtteforening ”Fællesskabet Af Danske Buejægere” som bliver en
  støtteforening, der skal sikre midler og engagement i buejagtens indhold
  og bevarelse i Danmark.
  Man kan stille spørgsmålet – hvorfor nedlægge FADB?
  Hvorfor fusionere med DJ?
  Og hvor er forhandlingerne om samarbejde med DGI endt?
  5
  Uanset de mange synspunkter der utvivlsomt er i denne sag om fordele og
  ulemper ved et samarbejde med DGI og FADB eller DJ og FADB, er det
  helt og holdent medlemmernes beslutning, hvad der skal ske.
  Uanset om bestyrelsen mener det er en god ide og kan begrunde
  beslutningen om sammenlægning i, at formandens beretning ikke er blevet
  modsagt på de forgangne generalforsamlinger og andre gode begrundelser
  – skal beslutningen tages på en generalforsamling.
  Der er indkaldt til en ordinær generalforsamling den 27 – 29.august 2021,
  her bliver spændende at se om punktet ”Fusion med DJ” er dagsorden sat.
  Hvis punktet er på dagsorden skal de mange spørgsmål, som planerne om
  en eventuel fusion kalder på, debatteres, – fordele og ulemper forventes
  beskrevet og det enkelte medlem kan komme til orde.
  Er punktet på dagsorden kan ene og alene generalforsamlingen beslutte
  hvad der efterfølgende skal ske og hvornår, jævnfør FADB’s vedtægter.
  Dette brev er sendt til de af FADB’s lokalforeninger, der efter
  telefonsamtale ønskede at modtage det. (kun en foreningsformand ønskede
  ikke brevet tilsendt) Det er sendt til FADBs bestyrelse, samt de
  medlemmer af DJ’s hovedbestyrelse, det har været muligt at kontakte og
  spørge om de ville modtage brevet.
  Underskrivernes ønske er at brevet bliver offentliggjort på
  lokalforeningernes hjemmeside og FADB’s hjemmeside, så det giver det
  enkelte medlem og lokalforeningen mulighed for at få debatteret FADB’s
  fremtidige skæbne.
  Dette brev må gerne deles.
  Den 18.2.2021
  Med buejæger hilsen
  6
  Tidligere FADB-formand Jan Berg
  Tidligere FADB-formand Gert Ladefoged
  Tidligere bestyrelsesmedlem Kristian Jørgensen
  Tidligere redaktør af FADB’s blad Peter Fogh Rasmussen
  Tidligere bestyrelsesmedlem Peter Bue Vest
  Tidligere næstformand Birger Olsen

 4. JensKlausen
  |

  Hej F.A.D.B.

  Vores bueforening er med i F.A.D.B. Den består af jægere og “ikke jægere”. Ud af jægerene har en del bevidst fravalgt DJ medlemsskab. Det har fungeret fint indtil nu da vi er personligt indmeldt i F.A.D.B.

  Betyder sammenlægningen, at vi skal kræve kontingent til DJ op for alle medlemmer, er der stor risiko for at vores forening kommer til at udgå af FADB/DJ. Denne risiko kan også være til stede i andre lokal afdelinger.
  For mig at se vil det være super ærgerligt.

  Hvilke tanker har bestyrelsen af F.A.D.B gjort sig omkring denne problemstilling ?

  Det ville være dejligt at få F.A.D.B’s ord på problemstillingen, inden vi selv skal holde generalforsamling.

  Mange hilsner
  Jens Klausen, Himbula

 5. Jørgen Vester
  |

  Hej Jens

  Det endelige svar må du vente lidt på endnu, da vi arbejder i fusions gruppen på den bedste løsning vedr. kontingenter.
  Arbejde planen kan du også se her på hjemmesiden.

  Med venlig hilsen
  Jørgen Vester

 6. Michael Frellsen
  |

  JEG HØRER INGENTING.
  Bestyrelsen i FADB har egenhændigt besluttet, at foreningen skal nedlægges, og overgår til Danmarks Jægerforbund. Det burde nok være en beslutning, som fik en del buejægere op af stolen, men når man læser hjemmesiden bliver man ramt af larmende tavshed fra medlemmernes side, for vi kan ikke komme til orde. Den der styrer nyhedsstrømmen, han styrer udfaldet, det er gammel latin for totalitære regimer, men det er vores forening, og som medlemmer må vi kræve at der åbnes for alsidig meningsudveksling, ikke blot bestyrelsens synspunkter og senest propagandafilm.
  Michael Frellsen

  I ligeværdighedens navn, og indtil foreningen opretter en side hvor medlemmerne kan fremsætte deres synspunkter, vil jeg bede om at dette indlæg offentliggøres på foreningens hjemmeside, med præcis samme prominente placering, som hvis det havde være et indlæg fra f.eks. bestyrelsen.

 7. CasperBossen
  |

  HVORFOR?
  Hvorfor har der været så meget tavshed om en fussion?
  FADB har arbejdet så hårdt for alt buejagt i Danmark, hvorfor skal vi lige pludseligt fussionere med DJ, som jeg og flere jeg kender nægter at være medlem af.
  Jeg nægter at tro på at det vil gøre noget gavn overhovedet at fussionere med DJ, hvorfor ikke bare sammenarbejde som vi har gjordt?

Skriv et svar