Fordele ved en fusion mellem FADB og DJ

Målet med en fusion imellem Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) er både at styrke buejagten i Danmark og sikre lokalforeninger og de enkelte buejægerne en række andre fordele.

Innovativ organisationsstruktur på buejagtsområdet.
For at sikre, at den store viden, der over årene er opbygget i FADB, også vil blive udnyttet efter en mulige fusion, er der som en del af fusionsarbejdet foreslået en ny innovativ organisationsstruktur på bueområdet, hvilket betyder, der skal etableres et nyt Buepolitiskudvalg i DJ.

Det buepolitiske udvalg (BPU) vil få til opgave at lede buearbejdet i DJ-regi. Som noget nyt i DJ vil formanden for BPU skulle vælges ved et direkte valg på et årsmøde for buejagtsinteresserede. Her er det værd at bemærke, at for at være valgbar som formand, skal man have bestået buejagtprøven på en eller flere typer.

Formanden for det buepolitiske udvalg vil være en del af DJ’s våbenudvalg, således dette består af hagl, riffel og bue, hvilket vil bidrage med yderligere tyngde til bueområdet i DJ.

Styrket buepolitiske indflydelse
Det buepolitiske udvalg vil have væsentlig indflydelse på DJ’s politiske indsatser og -arbejde, da DJ:

• Er direkte repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet
• Er direkte repræsenteret i internationalt jagtsamarbejde via bl.a. NJS, FACE og CIC
• Har direkte kontakt til folketingets politikere og politiske partier, ministerier og styrelser.

Generelt er DJ en stærk politisk og faglig organisation, der arbejder ud fra klare politiske målsætninger, som er udarbejdet af de relevante udvalg og godkende i hovedbestyrelsen.

På trods af den store indsats på buejagtsområder, som ydes i lokalforeningerne og af de enkelte medlemmer, så må vi i FADB-regi acceptere, at der er grænser for hvad 1.150 medlemmer, 8 lokalforeninger og en bestyrelse på 5 medlemmer kan løfte, såvel nationalt som internationalt. Fusionen med DJ vil være med til at sikre nye ressourcemæssige og økonomiske muskler til at løfte det fremtidige politiske arbejde for buejagten.

Også på det lokalpolitisk område vil en fusion kunne styrke vores politiske indflydelse, da:

• Lokale buejagtforeninger i DJ-regi har indflydelse i de kommunale jægerråd
• Lokale buejagtforeninger i DJ-regi kan deltage i kredsmøder med stemmeret.

Dette er en vigtig agenda i en tid, hvor jagt som fritidsinteresse er under pres. Samlet vil der således, med en eventuel fusion, kunne ske en styrkelse og dermed en synliggørelse af buejagtsområdet lokalt, nationalt og internationalt til glæde for alle buejagtsinteresserede i Danmark.

Administrative lettelser i lokalforeningerne
Efter en mulig fusion vil lokalforeningerne få mulighed for at trække på DJ’s administrative systemer og derigennem spare ressourcer og styrke økonomien i lokalforeningen. Dette skal bl.a. sikres gennem:

• Nem medlemshåndtering, hvor lokalforeningerne får egne medlemsoversigter, restancelister og hvor det sikres, at alle GDPR-regler overholdes.
• Nem kontingenthåndtering, hvor DJ varetager kontingentopkrævning, rykkerprocedurer mv.

Udover de administrative lettelser lokalforeningerne vil der også være en række andre fordele af økonomiske, rådgivnings- og kompetencemæssig karakter. Disse fordele omfatter bl.a.:

• Forsikringer, hvor alle jagtforeninger, som er tilsluttet DJ, er omfattet af forsikringsaftaler på områder som: arbejdsskade, ansvarsforsikring for aktiviteter og bestyrelsesansvar samt ulykkesforsikring.
• Rådgivning om fx foreningsoprettelse, bestyrelsesudvikling, vedtægter, generalforsamlinger, jagtlejekontrakter, GDPR og håndtering af medlemsdata.
• Kompetenceudvikling med kurser i fx: jægerhåndværk, jagtledelse, lederuddannelse mv.

Lokalforeningerne vil således opnå en række fordele ved en eventuel fusion med DJ. Fordele, der både kan styrke økonomien og organiseringen i foreningerne samt bredden i aktivitetstilbuddene. Alt noget der i sidste ende skabe mere værdi for medlemmerne.

Øget omtale og markedsføring af buejagtsaktiviteter
DJ stiller en række tilbud og platforme til rådighed, der kan sikre buejagten og -jægerne yderligere omtale og markedsføring. Det omfatter bl.a.:

• Omtale af egne aktiviteter og arrangementer (foreningsmeddelelser) under foreningens navn i medlemsbladet, som udsendes med magasinet Jæger og vises på DJ’s hjemmeside og i DJ’s app Jæger.
• Nem oprettelse af foreningsmeddelelser via Medlemsnettet på www.jaegerforbundet.dk.
• Visning af foreningen på DJ’s hjemmeside med kontaktpersoner og links til egen hjemmeside.
• Gratis oprettelse af foreningshjemmeside på standardplatform.

Der er således en endnu bedre mulighed for at kommunikere om buejagten som en relevant jagtform for de jægere, der ønsker at være tæt på naturen og som vil indgå som en naturlig del af opretholdelsen af naturressourcer og biodiversitet uden larm og forurening.

Medlemsfordele
For det enkelte medlem er der også en række fordele at hente i DJ-regi:

• Som DJ-medlem bidrager man aktivt til at sikre buejagtens fremtid ved at stå sammen
• Adgang til træningsfaciliteter
• Forsikringer
• Relevante kurser f.eks. instruktøruddannelser og i jægerhåndværk
• Buejægernetværk
• Magasinet Jæger leveret 11 gange om året
• Adgang til nyttige værktøjer i appen Jæger f.eks. GPS-baserede jagttider, markedsplads og jagtjournal.
• Rabataftaler.

Opsummering
På baggrund af ovenstående oplistning af nogle af de fordele der kan opnås ved en fusion med DJ er det en enig bestyrelse i FADB, der vurderer, at en fusion vil kunne styrke buejagtens politiske indflydelse og image som en mere ”grøn” og bæredygtig jagtform i tættere kontakt med naturen.

Endvidere vil fusionen kunne betyde en styrkelse af de lokale buejagtsforeninger gennem forbedring af deres organisation, økonomi og synlighed i lokalområdet og over for lokale myndigheder. Endelig giver udnyttelsen af DJ’s kommunikationskanaler samlet en bedre mulighed for at sikre deltagelse i lokale aktiviteter samt at udbrede kendskabet om buejagt til traditionelle jægere.

Sidst men ikke mindst er der med etablering af et Buepolitiskudvalg og direkte valg til formandsposten skabt en ny innovativ organisation, der skal sikre, at buejagten bliver et fokusområde i DJ, og at der fremover sker en betydelig styrkelse af buejagten i Danmark.

FADB blev grundlagt af ildsjæle, der kæmpede for buejagten i Danmark og har over tid udviklet sig til en forening, der er gennemsyret af denne interesse. Det er bestyrelsens opfattelse af denne interesse gennem en fusion med DJ, vil kunne bringes ud til endnu flere ”traditionelle” jægere og derved sikre fremtiden for buejagt i Danmark og internationalt.

Med venlig hilsen
Fusionsudvalget og FADBs bestyrelse
Jørgen Vester
April 2021

Skriv et svar