Svar til Jan Berg

FADB’s bestyrelse offentliggøre her svar på Jan Bergs tidligere publicerede spørgsmål her på siden.

Kære Jan

Tak for dit indlæg, som jo først og fremmest afspejler din store passion for buejagt og for FADB.

En passion som både jeg og den øvrige bestyrelse og medlemmerne af FADB deler til fulde, hvilket jo også klart fremgår af den aktive debat omkring en eventuel fusion mellem FADB og Danmarks Jægerforbund (DJ), som foregår på forskellige platforme.

Jeg vil gerne i dette svar benytte muligheden for at uddybe indholdet af det arbejde, der er i gang mellem FADB og DJ, rette nogle misforståelser, der har indsneget sig i debatten og endelig opfordre til en ordentlig tone i debatten. 

Det sidste først, så er en anklage om mandatsvig, der er en straffelovsovertrædelse, efter min og den øvrige bestyrelses opfattelse utilstedelig i denne debat, så skal vi være enige om, at vi fremover i debatten ikke fremkommer med sådanne udokumenterede anklager, holder den gode tone og fører en konstruktiv debat.

KOMMISSORIUM:
Bestyrelsen i FADB har i de seneste år undersøgt mulighederne for og fordelene ved et tætter samarbejde med DJ og evt. en mulighed for en fusion mellem FADB og DJ. Dette arbejde har bl.a. fremgået af formandens beretning aflagt på FADB’s generalforsamlinger i 2020, 2019 og 2018 (se nedenfor).

FADB`s generalforsamling 2020
Referat GF 2020
”Forhandlingerne med DGI og DJ har af gode grunde været på hold, dog har vi hele tiden været i kontakt med dem begge og ”holdt gryderne i kog” begge steder. Så vi håber naturligvis at det snart bliver ”normale tilstande” så vi kan komme i gang med forhandlingerne igen”

FADB`s generalforsamling 2019
Referat GF 2019
”En anden ting der blev drøftet i går, var samarbejde med DJ, eller en endelig fusion mellem DJ og FADB:
Som forklaret sidste år har undertegnet og Dj-formand Claus Lind været i tæt dialog om en evt. sammenlægning af vores foreninger, dette er ingen nem opgave og vi ønsker på ingen måde at blive ”endnu et udvalg” og evt. miste vores politiske indflydelse. Derfor er der også langt igen inden vi kan give vores endelige samtykke til en eventuel sammenlægning, men vi er nået et langt skridt frem mod målet.
For et par uger siden fremlagde Claus ideen for DJ`s Bueudvalg, som efter sigende modtog informationen positivt (måske vi kan få deres formand ”Calle” til at Be eller afkræfte dette??). Efterfølgende har Claus fremlagt forslaget for hovedbestyrelsen i sidste uge, og beslutningen på hovedbestyrelsens møde blev at Claus fik Carte blanche til at starte realitetsforhandlinger med FADB!
Derfor er det nu (ved godt at jeg sagde det samme sidste år) der skal sættes spørgsmål til formandens beretningen hvis man eventuel skulle være imod at FADB også indleder realitetsforhandlinger med DJ”.

FADB`s generalforsamling 2018
Referat GF 2018
”P.t. samarbejdes der på to plan md DJ:
Den politiske som jeg vender tilbage til senere, og den udvalgsmæssige:
Her kan det lige som sidste år siges kort: der er desværre intet samarbejde eller kommunikation på tværs af vore forbund, og da DJ`s bueudvalg ved sidste udvalgsmøde vedtog (uden nærmere eller senere forklaring) at ”afskaffe” FADB`s repræsentant i udvalget, er det meget svært for os at se noget blomstrende samarbejde her.
Dette står i skærende kontrast til det helt fantastiske politiske samarbejde vi har haft med DJ de sidste par år, og især det sidste års kapløb hvor vi her i skrivende stund kommer ind over mållinjen som vindere hånd i hånd. Her har vi noget at være stole af, og samtidig viser det lidt om hvad vi kan opnå og vedholde ved at løfte i flok. Derfor skal I også vide, at når I om et øjeblik skal stemme for eller imod en forlængelse af min bestyrelsesperiode, også stemmer for eller imod et tætter, ja MEGET tætter samarbejde med DJ, og ikke bare på det politiske plan.”

Efter bestyrelsens opfattelse er der derfor på de seneste 3 generalforsamlinger fremlagt og godkendt planer om forhandling omkring et tættere samarbejde med DJ. Referaterne fra GF har været tilgængelige for medlemmerne på FADB’s hjemmeside og via nyhedsbrevet.  

Skal man i ”bagklogskabens klare lys” kigge på, om man i en anden form end formandens beretning kunne have fremlagt planerne med samarbejdet, så kunne man nok med fordel have fremlagt et decideret forslag på generalforsamlingen, men fakta er, at alle deltagere på generalforsamlingerne de seneste 3 år har været orienteret om arbejdet og planerne og der er ikke gjort indsigelser mod dette arbejde.

Det er således min og den øvrige bestyrelses opfattelse, at der har været informeret og truffet beslutning om det tiltag, der er i gang på nuværende tidspunkt, til udarbejdelse af fusionsplan.

Kunne man have informeret mere? Det kan man altid og vi vil fremover bestræbe os på at gøre det endnu bedre og være endnu mere transparente med de beslutninger der træffes og det arbejde der foregår i bestyrelsen generelt og også mere specifikt orientere om arbejdet med fusionsplanerne med DJ.

BESTYRELSENS OPGAVE:
Bestyrelsen har i henhold til foreningens vedtægternes §7 ”Bestyrelsens opgaver” til opgave ”at forestå foreningens løbende forretninger” og den kan gøre dette i medfør af §11 ”Tegningsret”, hvoraf det fremgår at ”Foreningen skal i alle eksterne forhold forpligtes og tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen”.

Som det har fremgået af bl.a. mødet den 7. december med lokalforeningsformændene og af øvrig kommunikation på bl.a. hjemmesiden, så er det en enig bestyrelse der støtter op om arbejdet med fusionsplanerne med DJ og som dermed arbejder videre med det kommissorium, der er givet af FADB’s generalforsamling.

Den øvrige bestyrelse og jeg arbejder således inden for vedtægternes rammer med at afdække mulighederne ved en fusion med DJ og få beskrevet overfor medlemmerne hvilke fordele dette vil medføre for buejagten og buejægerne i Danmark. 

FUSIONSBESLUTNING:
Det arbejde der på nuværende tidspunkt foregår i arbejdsgruppen skal afdække mulighederne ved en fusion og udmønte sig i et oplæg til fusionens gennemførelse. Arbejdsgruppen er en fælles gruppe med deltagere fra FADB og DJ’s bueudvalg. Gruppen er sammensat således:  

  • Formand: Formand for FADB Jørgen Vester
  • Næstformand: Formand for DJ’s bueudvalg Carl Johan Mikkelsen
  • Bestyrelsesmedlem fra FADB: Tom Buxbom
  • Bestyrelsesmedlem fra FADB: Brian Lisborg
  • Medlem af fra DJ´s bueudvalg: Bo Simonsen
  • Medlem af fra DJ´s bueudvalg: Orla Hansen

Oplægget til fusionens gennemførelse vil herefter blive fremlagt på FADB’s generalforsamling i august 2021 og det vil her være op til generalforsamlingen, som øverste myndighed i FADB, at sige god for planen og det videre forløb af fusionen. 

Bestyrelsens arbejde angående fusion med DJ er derfor alene af undersøgende karakter, da intet er besluttet af generalforsamlingen på nuværende tidspunkt.

OPSUMMERING:
Bestyrelsen i FADB arbejder hele tiden på at fastlægge den strategiske retning for foreningen ved at

sikre de bedste betingelser for buejagt og buejægerne i Danmark nu og i fremtiden. I dette arbejde har bestyrelsen undersøgt muligheden for en evt. fusion med DJ kunne være en mulighed for at sikre disse mål for medlemmerne i FADB. Som i alle andre foreninger er generalforsamlingen den øverste myndighed i FADB og en fusion med DJ, vil alene blive en realitet, såfremt generalforsamlingen i FADB stemmer for en sådan fusion.

Med venlig hilsen 
FADBs bestyrelse
Jørgen vester

Skriv et svar